13 Ocak 2018 Cumartesi

Dileğin Kabul Olması için Fatiha Suresi Okumak

Dilek Duaları- Havas

Dileğin Kabul Olması için Fatiha Okumak, Fatiha Suresinin Sırrı ve Havası, Faziletleri

Fatiha Suresinin Sırrı ve Havası Nedir? (Bereket Rızık, Zenginlik , Her Çeşit Dilek Duaları için)

Kuran’ ı Kerim’in ilk ayeti Fatiha Suresidir. Bütün namazlarda (beş vakit) her rekatında ve farzında Fatiha suresi okunur.

Fatiha Suresinin Türkçe Okunuşu:


Elhamdu lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Maddi zorluk çekenler, sabah namazından önce her gün 41 defa Fatiha suresi okumalıdır.

Hastalar için bir bardak suya Fatiha suresi okunulup içirilirse, şifa bulur. Bir tehlike anında 18 defa okunurda belayı def eder.

3 rekat namaz kılınır, her rekatında 7 Fatiha ve 3 İhlas suresi okunduğunda dileği gerçekleşir.

Her gün 100 defa Fatiha suresi okuyan kişi kötülüklerden korunur.

Her gün 1000 defa Fatiha suresi okumak, zenginlik ve bereketi çoğaltır.

Her gün sabah namazından sonara (101) defaFatiha okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okunur. Umulmayacak şekilde mal, mülk para sahibi olur.Fatiha Suresinin Sırrı ve Havası:

Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününekarşılık konmuştur.O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride yerleştirilmiştir.

Fatiha suresi nin tertibi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib.
Bi hakki
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.
Errahmânirrahîm.
Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad.
Bi hakkir
Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn.
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer.
Bi hakki Mâliki yevmiddîn.
Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ
Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân.
Bi hakki
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Ve bi hakkis Serîil Karîbi vebi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'.
İhdinas sirâtal müstakîm.
Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki
İhdinas sirâtal müstakîm.
Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah.
Bi hakki
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn.
Bi hakki
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ. Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti
ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan
elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm.
Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm.
Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr.
Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

TÜRKÇE;

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Yâ Hayyü Yâ Kayyûm.
Ey Rûkyâîl.
İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Müzhib.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hakkı için.
Elhayyül kayyûm hakkı için cevap ver.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Ebced. Errahmânirrahîm.
Yâ Raûf Yâ Atûf. Ey Cebrâîl aleyhisselâm. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Ebyad.
Errahmânirrahîm hakkı için. Raûf ve Atûf hakkı için cevap ver.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Hevzah. Mâliki yevmiddîn.
Ey kalbleri ve gözleri çeviren Ey Semsemâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Ahmer. Mâliki yevmiddîn hakkı için.
Kalpleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Taykel. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Yâ Serîu Yâ Karîbü (Ey süratli ve yakın olan) Ey Mîkâîl. İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Bürkân. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn hakkı için.
Serîul karîb hakkın için. Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Mensa'. İhdinas sirâtal müstakîm.
Yâ Kadiru Yâ Muktediru.
Ey Sarfeyâîl İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Şemhûreş.
İhdinas sirâtal müstakîm hakkı için.
Elkâdirul müktedir hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Feskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü.
Ey Anyâîl! İşiterek ve itaat ederek cevap ver.
Sen ve hizmetçin Zevbea. Sirâtallezîne enamte aleyhim hakkı için.
Alîmül hakîm olan Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallalâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için.
Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Ya Azîzü Ey Kesfeyâîl. Sen ve hizmetçin Meymûn işiterek ve itaat ederek cevap verin.
Kâhirul azîz olan Allah hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Arşın ayaklarına müvekkel olan Melekler hakkı için. Zadzağ.
Ey rûhani Melekler! Ey ulvi ve süfli alemde olan Melekler.
Ey Fâtiha nın hizmetçileri.
Cevap verin ve bana gelin.
Bana medet edin ve yardımda bulunun.
Bütün işlerimde benden yana olun.
Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate.
Yedi Ayetli Fâtiha ve Kurâni azim hakkı için.
Fâtiha ve Kurân da bulunan esrar ve bereketler hakkı için.
Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için.
Efendimiz hazreti Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem hakkı için.
Allahım kulun olan Errefrefil UHAYDAR'ı bana musahhar edip emrime ver.
Çünkü sen her şeye kadirsin.
Senin rahmetinle bunu istiyorum.
Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisisin.

Pazar günü 582 defa okunacak.

Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Pazartesi günü 618 defa okunacak.
Errahmânirrahîm.

Salı günü 242 defa okunacak.

Mâliki yevmiddîn.

Çarşamba günü 844 defa okunacak.
İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn.

Perşembe günü 1074 defa okunacak.

İhdinas sirâtal müstakîm.

Cuma günü 1807 defa okunacak.
Sirâtallezîne enamte aleyhim

Cumartesi günü 4203 defa okunacak.


EmoticonEmoticon