4 Şubat 2019 Pazartesi

Büyü Bozmak için Bakara Suresi

Büyü Bozma

Büyü Bozmak için Bakara Suresi Okumak

Sihir, büyü vakalarını bozmak için Bakara suresinin nimetlerinden yararlanın. Bakara suresi mezarlara gömülmüş, ağaçlara asılmış, sihir denizin derinliklerine gömüldüyse, topraktaki herhangi bir hayvanın karnında bulunuyorsa, büyünün yerini bilmese bile Allah tarafından ne kadar güçlü olursa olsun sihri deşifre eder ister bedeninde olsun isterse yeme içmeyle yapılmış bir büyü olsun. Büyüyü çözmenin en güçlü yolu Bakara suresidir. Bakara Suresi'ni okuyun ve suyun üzerine üfleyin. Allah'ın adını 3 kez söyleyin, 3 kez de tekbir getirin ve suya üfleyin.

Bakara Suresi: 

1.Elif, lâm, mim.

2.Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).

3.Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).

4.Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).

5.Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

6.İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne).
7.Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâ ebsârihim gışâvetun, ve lehum azâbun azîm(azîmun).8.Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

9. Yuhadiunellahe vellezîne amenu* ve ma yahdeune illa enfusehum ve ma yeş’urun

10. Fî kulubihim meradun fe zadehumullahu merada* ve lehum azabun elîmum bi ma kanu yekzibun

11. Ve iza kîyle lehum la tufsidu fil erdî kalu innema nahnu muslihun

12. Ela innehum humul mufsidune ve lakil la leş’urun

13. Ve iza kîyle lehum aminu kema amenen nasu kalu e nu’minu kema amenes sufeha’* ela innehum humus sufehau ve lakil la ya’lemun

14. Ve iza lekullezîne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatîynihim kalu inna meakum innema nahnu mustehziun

15. Allahu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tuğyanihim ya’mehun

16. ulaikellezîneşteravud dalalete bil huda* fe ma rabihat ticaratuhum ve ma kanu muhtedîn

17. Meseluhum ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahu bi nurihim ve terakehum fî zulumatil la yubsîrun

18. Summum bukmun umyun fe hum la yarciun

19. Ev ke seyyibim mines semai fîhi zulumatuv ve ra’duv ve bark* yec’alune esabiahum fî azanihim mines savaîkî hazeral mevt* vallahu muhîytum bil kafirîn

20. Yekadul berku yahtafu ebsarahum* kullema edae lehum meşev fîhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahu le zehebe bi sem’îhim ve ebsarihim* innellahe ala kulli şey’in kadiyr

21. Ya eyyuhen nasu’budu rabbekumullezî halekakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun

22. Ellezî ceale lekumul erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihî mines semerati rizkal lekum* fe la tec’alu lillahi endadev ve entum ta’lemun

23. Ve in kuntum fî raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şuhedaekum min dunillahi in kuntum sadikîyn

24. Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletî vekuduhen nasu vel hîcarah* uîddet lil kafirîn

25. Ve beşşirillezîne amenu ve amilus salihati enne lehum cennatin tecrî min tahtihel enhar* kullema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezî ruzîkna min kablu ve utu bihî muteşabiha* ve lehum fîha ezvacum mutahheratuv ve hum fîha halidun

26. İnnellahe la yestahyî ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezîne amenu fe ya’lemune ennehul hakku mir rabbihim* ve emmellezîne keferu fe yekulune maza eradellahu bi haza mesela* yudîllu bihî kesîrav ve yehdî bihî kesîra* ve ma yudîllu bihî illel fasikîyn

27. Ellezîne yenkudune ahdellahi mim ba’di mîsakîh* ve yaktaune ma emerallahu bihî ey yusale ve yufsidune fil ard* ulaike humul hasirun

28. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum* summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceun

29. Huvellezî haleka lekum ma fil erdî cemîan summesteva iles semai fe sevvahunne seb’a semavat* ve huve bi kulli şey’in alîm

30. Ve iz kale rabbuke lil melaiketi innî caîlun fil erdî halîfeh* kalu e tec’alu fîha mey yufsidu fîha ve yesfikud dima’* ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek* kale innî a’lemu ma la ta’lemun

31. Ve alleme ademel esmae kulleha summe aradahum alel melaiketi fe kale embiunî bi esmai haulai in kuntum sadikîyn

32. Kalu subhaneke la îlme lena illa ma alemtena* inneke entel alîmul hakîm

33. Kale ya ademu embi’hum bi esmaihim* felemma embeehum bi esmaihim kale e lem ekul lekum innî a’lemu ğaybes semavati vel erdî ve a’lemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun

34. Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblîs* eba vestekbera ve kane minel kafirîn

35. Ve kulna ya ademuskun ente ve zevcukel cennete ve kula minha rağaden haysu şi’tuma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimîn

36. Fe ezellehumeş şeytanu anha fe ahracehuma mimma kana fîh* ve kulnehbitu ba’dukum li ba’dîn aduvv* ve lekum fil erdî mustekarruv ve metaun ila hîyn

37. Fe telekka ademu mir rabbihî kelimatin fe tabe aleyh* innehu huvet tevvabur rahîym

38. Kulnehbitu minha cemîa* fe imma ye’tiyennekum minnî huden fe men tebia hudaye fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

39. Vellezîne keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar* hum fîha halidun

40. Ya benî israîlezkuru nî’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfu bi ahdî ufi biahdikum ve iyyaye ferhebun

41. Ve aminu bi ma enzeltu musaddikal li ma meakum ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatî semenen kalilev ve iyaye fettekun

42. Ve la telbisul hakka bil batîlî ve tektumul hakka ve entum ta’lemun

43. Ve ekîymus salate ve atuz zekate verkeu mear rakiîyn

44. E te’murunen nase bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetlunel kitab* e fe la ta’kîlun

45. Vesteîynu bis sabri ves salah* ve inneha le keîratun illa alel haşiîyn

46. Ellezîne yezunnune ennehum mulaku rabbihim ve ennehum ileyhi raciun

47. Ya benî israîlezkuru nî’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel alemîn

48. Vetteku yevmel la teczî nefsun an nefsin şey’ev ve la yukbelu minha şefaatuv ve la yu’hazu minha adluv ve la hum yunsarun

49. Ve iz necceynakum min ali fir’avneyesumunekum suel azabi yuzebbihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum* ve fî zalikum belaum mir rabbikum azîym

50. Ve iz ferakna bikumul bahra fe enceynakum ve ağrakna ale fir’avne ve entum tenzurun

51. Veiz vaadna musa erbeîyne leyleten summettehaztumul îcle mim ba’dihî ve entum zalimun

52. Summe afevna ankum mim ba’di zalike leallekum teşkurun

53. Ve iz ateyna musel kitabe vel furkane leallekum teehtedun

54. Ve iz kale musa li kavmihî ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikumul îcle fe tubu ila bariikum faktulu enfusekum* zalikum hayrul lekum înde bariikum* fe tabe aleykum* innehu huvet tevvabur rahîym

55. Ve iz kultum ya musa len nu’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkumus saîkatu ve entum tenzurun

56. Summe beasnakum mim ba’di mevtikum leallekum teşkurun

57. Ve zallelna aleykumul ğamame ve enzelna aleykumul menne ves selva* kulu min tayyibati ma razaknakum* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfusehum yazlimun

58. Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe kulu minha haysu şi’tum rağadev vedhulul babe succedev ve kulu hîttatun nağfirlekum hatayakum* ve senezîdul muhsinîn

59. Fe beddellezîne zalemu kavlen ğayrallezî kîyle lehum fe enzelna alellezîne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsukun

60. Ve izisteska musa li kavmihî fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhusneta aşrate ayna* kad alime kullu unasim meşrabehum* kulu veşrabu mir rizkîllahi ve la ta’sev fil erdî mufsidîn

61. Ve iz kultum ya musa len nasbira ala taamiv vahîdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tumbitul erdu mim bakliha ve kîssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezî huv edna billezî huve hayr* ihbitu mîsran fe inne lekum ma seeltum* ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehum kanu yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyîne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

62. İnnellezîne amenu vellezîne hadu ven nesara ves sabiîne min amene billahi vel yevmil ahîri ve amile salihan fe lehum ecruhum înde rabbihim *ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

63. Ve iz ehazna mîsakakum ve rafa’na fevkakumut tur * huzu ma ateynakum bi kuvvetiv vezkuru ma fîhi leallekum tettekun

64. Summe tevelleytum mim ba’di zalik *fe lev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lekuntum minel hasirîn

65. Ve le kad alimtumullezîna’tedev minkum fis sebti fe kulna lehum kunu kîradeten hasiîn

66. Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev’îzatel lil muttekîyn

67. Ve iz kale musa li kavmihî innellahe ye’murukum en tezbehu bekarah *kalu etettehîzuna huzuva *kale euzu billahi en ekune minel cahilîn

68. Kalud’u lena rabbeke yubeyyil lena ma hî *kale innehu yekulu inneha bekarutl la fariduv ve la bikr * avanum beyne zalik * fef’alu ma tu’merun

69. Kaludu lena rabbeke yubeyyil lena ma levnuha *kale innehu yekulu inneha bekaratun safrau fakîul levnuha tesurrun nazîrîn

70. Kalud’u lena rabbeke yubeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahu le muhtedun

71. Kale innehu yekulu inneha bekaratul la zelulun tusîrul erda ve la teskîl hars* musellemetul laşiyete fîha* kalul ane ci’te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef’alun

72. Ve iz kateltum nefsen feddara’tum fîha* vallahu muhricum ma kuntum tektumun

73. Fe kulnadribuhu bi ba’dîha* kezalike yuhyillahul mevta ve yurîkum ayatihî leallekum ta’kîlun

74. Summe kaset kulubukum mim ba’di zalike fe hiye kel hîcarati ev eşeddu kasveh* ve inne minel hîcarati lema yetefecceru minhul enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucu minhul ma’* ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahu bi ğafilin amma ta’melun

75. E fetatmeune ey yu’minu lekum ve kad kane ferîkum minhum yesmeune kelamellahi summe yuharrifunehu mim ba’di ma akaluhu ve hum ya’lemun

76. Ve iza lekullezîne amenu kalu amenna* ve iza hala ba’duhum ila ba’din kalu etuhaddisunehum bi ma fetehallahu aleykum li yuhaccukum bihî înde rabbikum* e fe la ta’kîlun

77. E ve la ya’lemune ennellahe ya’lemu ma yusirrune ve ma yu’linun

78. Ve minhum ummiyyune la ya’lemunel kitabe illa emaniyye ve in hum illa yezunnun

79. Fe veylul lillezîne yektubunel kitabe bi eydîhim summe yekulunel kitabe bi eydîhim summe yekulune haza min îndillahi li yeşteru bihî semenen kalîla* fe veylul lehum mimma ketebet eydîhim ve veylul lehum mimma yeksibun

80. Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudeh* kul ettehaztum îndellahi ahden fe ley yuhlifellahu ahdehu em tekulune alellahi ma la ta’lemun

81. Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihî hatîy’etuhu fe ulaike ashabun nar* hum fîha halidun

82. Vellezîne amenu ve amilus salihati ulaike ashabul cenneh* hum fîha halidun

83. Ve iz ehazna mîsaka benî israîle la ta’budune illellahe ve bil valideyni îhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakîni ve kulu lin nasi husnev ve ekîymus salate ve atuz zekah* summe tevelleytum ila kalîlem minkum ve entum mu’ridun

84. Ve iz ehazna mîsakakum la tesfikune dimaekum ve la tuhricune enfusekum min diyarikum summe akrartum ve entum teşhedun

85. Summe entum haulai taktulune enfusekum ve tuhricune ferîkam minkum min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye’tukum usara tufaduhum ve huve muharramun aleykum îhracuhum* e fe tu’minune bi ba7dîl kitabi ve tekfurune bi ba’d* fe ma cezau mey yef’alu zalike minkum illa hîzyun fil hayatid dunya* ve yevmel kîyameti yuraddune ila eşeddil azab* vemallahu bi ğafilin amma ta’melun

86. ulaikellezîneşteravul hayated dunya bil ahîrati fe la yuhaffefu anhumul azabu ve la hum yunsarun

87. Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihî bir rusuli ve ateyna îysebne meryemel beyyinati ve eyyednahu bi ruhîl kudus* e fe kullema caekum rasulum bima la tehva enfusukumustekbartum* fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulun

88. Ve kalu kulubuna ğulf* bel leanehumullahu bi kufrihim fe kalîlem ma yu’minun

89. Ve lemma caehum kitabum min îndillahi musaddikul lima mealhum ve kanu min kablu yesteftihune alellezîne keferu* fe lemma caehum ma arafu keferu bihî fe la’netullahi alel kafirîn

90. Bi’semeşterav bihî enfusehum ey yekfuru bi ma enzelellahu bağyen ey yunezzilellahu min fadlihî ala mey yeşau min îbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirîne azabum muhîn

91. Ve iza kîyle lehum aminu bi ma enzelellahu kalu nu’minu bima unzile aleyna ve yekfurune bi ma veraehu ve huvel hakku musaddikal lima meahum* kul fe lime taktulune embiyaellahi min kablu in kuntum mu’minîn

92. Ve le kad caekum musa bil beyyinati summettehaztumul îcle mim ba’dihî ve entum zalimun

93. Ve iz ehazna mîsakakum ve rafa’na fevkakumut tur* huzu ma ateynakum bi kuvvetiv vesmeu* kalu semî’na ve asayna ve uşribu fî kulubihimul îcle bi kufrihîmv kul bi’sema ye’murukum bihî îmanukum in kuntum mu’minîn

94. Kul in kanet lekumud darul ahîratu indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevul mevte in kuntum sadikîyn

95. Ve ley yetemennevhu ebedem bima kaddemet eydîhim* vallahu alîmum biz zalimîn

96. Ve le tecidennehum ahrasan nasi ala hayah* ve minellezîne eşraku yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh* ve ma huve bi muzahzihîhî minel azabi ey yuammer* vallahu besîyrum bima ya’melun

97. Kul men kane aduvvel licibrîle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikal lima beyne yedeyhi ve hudev ve buşra lil mu’minîn

98. Men kane aduvvel lillahi ve melaiketihî ve rusulihî ve cibrîle ve mîkale fe innellahe aduvvul lil kafirîn

99. Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfuru biha illel fasikun

100. E ve kullema ahedu ahden nebezehu ferîkum minhum* bel ekseruhum la yu’minun

101. Ve lemma caehum rasulum min îndillahi musaddikul lima mealhum nebeze ferîkum minellezîne utul kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehum la ya’lemun

102. Vettebeu ma tetluş şeyatîynu ala mulki suleyman* ve ma kefera suleymanu ve lakinneş şeyatîyne keferu yuallimunen nasas sîhra ve ma unzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur* fe yeteallemune minhuma ma yuferrikune bihî beynel mer’i ve zevcih* ve ma hum bi darrîne bihî min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfeuhum* ve le kad alimu le menişterahu ma lehu fil ahîrati min halakîv ve le bi’se ma şerav bihî enfusehum* lev kanu la’lemun

103. Ve lev ennehum amenu vettekav le mesubetum min îndillahi hayr* lev kanu ya’lemun

104. Ya eyyuhellezîne amenu la tekulu raîna ve kulunzurna vesmeu* ve lil kafirîne azabun elîm

105. Ma yeveddullezîne keferu min ehlil kitabi ve lel muşrikîne ey yunezzele aleykum min hayrim mir rabbikum* vallahu yehtessu bi rahmetihî mey yeşa’* vallahu zul fadlil azîym

106. Ma nensah min ayetin ev nunsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta’lem ennellahe ala kulli şey’in kadîr

107. E lem ta’lem ennellahe lehu mulkus semavati vel ard* ve ma lekum min dunillahi miv veliyyiv ve la nasîyr

108. Em turîdune en tes’elu rasulekum kema suile musa min kabl* ve mey yetebeddelil kufra bil îmani fe kad dalle sevaes sbil

109. Vedde kesîrum min ehlil kitabi lev yeruddunekum mim ba’di îmanikum kuffara* hasedem min îndi enfusihim mim ba’di ma tebeyyene lehumul hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahu bi emrih* innellahe ala kulli şey’in kadîr

110. Ve ekîymus salate ve atuz zekah* ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu îndellah* innellahe bi ma ta’melune besîyr

111. Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyuhum* kul hatu burhanekum in kuntum sadikîyn

112. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun fe lehu ecruhu înde rabbihî ve la havvfun aleyhim ve la hum yahzenun

113. Ve kaletil yehudu leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudu ala şey’iv ve hum yetlunel kitab* kezalike kalellezîne la ya’lemune misle kavlihim* fallahu yahkumu beynehum yevmel kîyameti fîma kanu fîhi yahtelifun

114. Ve men azlemu mimmem menea mesacidellahi ey yuzkera fîhesmuhu ve sea fî harabiha* ulaike ma kane lehum ey yedhuluha illa haifîn* lehum fid dunya hîzyuv ve lehum fil ahîrati azabun azîym

115. Ve lillahil meşriku vel mağribu fe eynema tuvellu fe semme vechullah* innallahe vasiun alîm

116. Ve kaluttehazellahu veleden subhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* kullul lehu kanitun

117. Bedîus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulu lehu kun fe yekun

118. Ve kalellezîne la ya’lemune lev la yukellimunellahu ev te’tîna ayeh* kezalike kalellezîne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubuhum* kad beyyennel ayati li kavmiy yukînun

119. İnna erselnake bil hakkî beşîrav ve nezirav ve la tus’elu an ashabil cehîym

120. Ve len terda ankel yehudu ve len nesara hatta tettebia milletehum* kul inne hudellahi huvel huda* ve leinitteba’te ehvaehum ba’dellezî caeke minel îlmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasîyr

121. Ellezîne ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ulaike yu’minune bih* ve mey yekfur bihî fe ulaike humul hasirun

122. Ya benî israîlezkuru nî’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel alemîn

123. Vetteku yevmel la teczî nefsun an nefsin şey’ev ve la yukbelu minha adluv ve la tenfeuha şefatuv ve la hum yunsarun

124. Ve izibtela ibrahîme rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunn* kale innî caîluke lin nasi imama* kale ve min zurriyyetî* kale la yenalu ahdiz zalimîn

125. Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehîzu mim mekami ibrahîme musalla* ve ahidna ila ibrahîme ve ismaîyle en tahhira veytiye lit taifîne vel akifîne ver rukkeîs sucud

126. Ve iz kale ibrahîmu rabbic’al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhum billahi vel yevmil ahîr* kale ve men kefera fe umettiuhu kalîlen summe adtarruhu ila azabin nar* ve bi’sel mesîyr

127. Ve iz yerfeu ibrahîmul kavaîde minel beyti ve ismaîyl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semîul alîm

128. Rabbena vec’alna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummetem muslimetel leke ve erina menasikena ve tub aleyna* inneke entet tevvabur rahîym

129. Rabbena veb’as fîhim rasulem minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hîkmete ve yuzekkîhim* inneke entel azîzul hakîm

130. Ve mey yerğabu ammileti ibrahîme illa men sefihe nefseh* ve le kadîstafeynahu fid dunya* ve innehu fil ahîrati le minas salihîyn

131. İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemîn

132. Ve vassa biha ibrahîmu benîhi ve ya’kub* ya beniyye innellahestafa lekumud dîne fe la temutunne illa ve entum muslimun

133. Em kuntum şuhedae iz hadara ya’kubel mevtu iz kale li benîhi ma ta’budune mim ba’dî * kalu na’budu ilaheke ve ilahe abaike ibrahîme ve ismaîyle ve ishaka ilahev vahîda* ve nahnu lehu muslimun

134. Tilke ummetun kad halet* leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum* ve la tus’elune amma kanu ya’melun

135. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahîme hanîfa* ve ma kane minel muşrikîn

136. Kulu amenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila ibrahîme ve ismaîyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatî ve ma utiye musa ve îysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nuferriku beyne ehadim minhum ve nahnu lehu muslimun

137. Fe in amenu bi misli ma amentum bihî fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hum fî şikak* fe seyekfîkehumullah* ve huves semîul alîm

138. Sîbğatellah* ve men ahsenu minellahi sîbğatev ve nahnu lehu abidun

139. Kul etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum* ve lena amaluna ve lekum a’malukum* ve nahnu lehu muhlisun

140. Em tekulune inne ibrahîme ve ismaîyle ve îshaka ve ya’kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entum a’lemu emillah* ve men azlemu mimmen keteme şehadeten îndehu minellah* ve mallahu bi ğafilin amma ta’melun

141. Tilke ummetun kad halet* leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum* ve la tus’elune amma kanu ya’melun

142. Se yekulus sufehau minen nasi ma vellahum an kîbletihimulletî nasi ma vellahum an kîbletihimulletî kanu aleyha* kul lillahil meşriku vel mağrib* yehdî mey yeşau ila sîratîm mustekîym

143. Ve kezalike cealnakmum ummetev vesetal li tekunu şuhedae alen nasi ve yekuner rasulu aleykum şehîda* ve ma cealnel kîbletelletî kunte aleyha illa li na’leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibu ala akîbeyh* ve in kanet le kebîraten illa alellezîne hedellah* ve ma kanellahu li yudîy’a îmanekum* innellahe bin nasi le raufur rahîym

144. Kad nera tekallube vechike fis semai fe lenuvelliyenneke kîbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysu ma kuntum fevellu vucuhekum şatrah* ve innellezîne utul kitabe le ya’lemune ennehul hakku mir rabbihim* vemallahu bi ğafilin amma ya’melun

145. Ve le in eteytellezîne utul kitabe bi kulli ayetim ma tebiu kîbletek* ve ma ba’duhum bi tabiîn kîblete ba’d* ve leinitteba’te ehvaehum mim ba’di ma caeke minel îlmi inneke izel le minez zalimîn

146. Ellezîne ateynahumul kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehum* ve inne ferîkam minhum le yektumunel hakka ve hum ya’lemun

147. Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mumterîn

148. Ve li kulliv vichetun huve muvellîha festebikul hayrat* eyne ma tekunu ye’ti bikumullahu cemîa* innellahe ala kulli şey’in kadîr

149. Ve min haysu haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahu bi ğafilin amma ta’melun

150. Ve min haysu haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysu ma kuntum fe vellu vucuhekum şatrahu li ella yekune linnasi aleykum hucceh* ilellezîne zalemu minhum fe la tahşevhum vahşevnî ve li utimme nî’metî aleykum ve leallekum tehtedun

151. Kema erselna fîkum rasulem minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitabv vel hîkmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta’lemun

152. Fezkurunî ezkurkum veşkuru lî ve la tekfurun

153. Ya eyyuhellezîne amenusteîynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirîn

154. Ve la tekulu li mey yuktelu fî sebîlillahi emvat* bel ahyauv ve lakil la teş’urun

155. Ve le nebluvennekum bi şey’im minel havfi vel cuî ve naksîm minel emvali vel enfusi ves semerat* ve beşşiris sabirîn

156. Ellezîne iza esabethum musîybetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun

157. ulaike alayhim salevatum mir rabbihim ve rahmetuv ve ulaike humul muhtedun

158. İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evî’temera fe la cunaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alîym

159. İnnellezîne yektumune ma enzelna minel beyyinati vel huda mim ba’di ma beyyennahu lin nasi fil kitabi ulaike yel’anuhumullahu ve yel’anuhumul laînun

160. İllellezîne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim* ve enet tevvabur rahîym

161. İnnellezîne keferu ve matu ve hum kuffarun ulaike aleyhim la’netullahi vel melaiketi ven nasi ecmeîyn

162. Halidîne fîha* la yuhaffefu anhumul azabu ve la hum yunzarun

163. Ve ilahukum ilahuv vahîd* la ilahe illa huver rahmanur rahîym

164. İnne fî halkîs semavati vel erdî vahtilafil leyli ven nehari vel fulkilletî tecrî fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahu mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fîha min kulli dabbetiv ve tasrîfir riyahî ves sehabil musahhari beynes semai vel erdî le ayatil li kavmiy ya’kîlun

165. Ve minen nasi mey yettehîzu min dunillahi endadey yuhîbbunehum ke hubbillah* vellezîne amenu eşeddu hubbel lillah* velev yerallezîne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemîav ve ennellahe şedîdul azab

166. İz teberraellezînet tubiu minellezînettebeu ve raevul azabe ve tekattaat bihimul esbab

167. Ve kalellezînet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhum kema teberrau minna* kezalike yurîhimullahu a’malehum haseratin aleyhim* ve ma hum bi haricîne minen nar

168. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil erdî halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu lekum aduvvum mubîn

169. İnnema ye’murukum bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun

170. Ve iza kîyle lehumut tebiu ma enzellellahu kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abauhum la ya’kîlune şey’ev ve la yehtedun

171. Ve meselullezîne keferu ke meselillezî yen’îku bi ma la yesmeu illa duaev ve nidaa* summum bukmun umyun fe hum la ya’kîlun

172. Ya eyyuhellezîne amenu kulu min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta’budun

173. İnnema harrame aleykumul meytete ved deme ve lahmel hînzîri ve ma uhille bihî li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağîv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahîym

174. İnnellezîne yektumune ma enzelellahu minel kitabi ve yeşterune bihî semenen kalîlen ulaike ma ye’kulune fî butunihim illen nara ve la yukellimuhumullahu yevmel kîyameti ve la yuzekkîhim* ve lehum azabun eliym

175. ulaikellezîneşteravud dalalete bil huda vel azabe bil mağfirah* fe ma asberahum alen nar

176. Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezînahtelefu fil kitabi le fî şikakîm beîyd

177. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kîbelel meşrikî vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahîri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyîn* ve atel male ala hubbihî zevil kurba vel yetama vel mesakîne vebnes sebîli ves sailîne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirîne fil be’sai ved darrai ve hîynel be’s* ulaikellezîne sadeku* ve ulaike humul muttekun

178. Ya eyyuhellezîne amenu kutibe aleykumul kîsasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa* fe men ufiye lehu min ehîyhi şey’un fettibaum bil ma’rufi ve edaun ileyhi bi îhsan* zalike tahfîfum mir rabbikum ve rahmeh* fe menî’teda ba’de zalike fe lehu azabun eliym

179. Ve lekum fil kîsasî hayatuy ya ulil elbabi leallekum tettekun

180. Kutibe aleykum iza hadara ehadekumul mevtu in terake hayra* elvasîyyetu lil valideyni vel akrabîne bil ma’ruf* hakkan alel muttekîyn

181. Fe mem beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismuhu alellezîne yubeddiluneh* innellahe semîun aliym

182. Fe men hafe mim musîn cenefen ev ismen fe asleha beynehum fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahîym

183. Ya eyyuhellezîne amenu kutibe aleykumus sîyamu kema kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekun

184. Eyyamem ma’dudat* fe men kane minkum merîdan ev ala seferin fe îddetum min eyyamin uhar* ve alellezîne yutîykunehu fidyetun taamu miskîn* fe men tetavvea hayran fe huve hayrul leh* ve en tesumu hayrul lekum in kuntum ta’lemun

185. Şehru ramedanellezî unzile fîhil kur’anu hudel lin nasi ve beyyinatim minel huda vel furkan* fe men şehide minkumuş şehra felyesumh* ve em kane merîdan ev ala seferin fe îddetum min eyyamin uhar* yurîdullahu bikuml yusra ve la yurîdu bi kulum usr* ve li tukmilul îddete ve li tukebbirullahe ala ma hedakum ve leallekum eşkurun

186. Ve iza seeleke îbadî annî fe innî karîb* ucîbu da’veted daî iza deani felyestecîbu lî vel yu’minu bî leallehum yarşudun

187. uhîlle lekum leyletes sîyamir rafesu ila nisaikum* hunne libasul lekum ve entum libasul lehunn* alimellahu ennekum kuntum tahtaune enfusekum fe tabe aleykum ve afa ankum* fel anebaşiruhunne vevteğu ma ketebellahu lekum* ve kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul huytul ebyadu minel haytîl esvedi minel fecri summe etimmus sîyame ilel leyl* ve la tubaşiruhunne ve entum akifune fil mesacid* tilke hududullahi fe la takrabuha* kezalike yubeyyinullahu ayatihî lin nasi leallehum yettekun

188. Ve la te’kulu emvalekum beynekum bil batîli ve tudlu biha ilel hukkami li te’kulu ferîkam min emvalin nasi bil ismi ve entum ta’lemun

189. Yes’eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakîytu lin nasi velhacc* ve leysel birru bi en te’tul buyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka* ve’tul buyute min ebvabiha vettekullahe leallekum tuflihun

190. Ve katilu fî sebîlillahillizîne yukatilunekum ve la ta’tedu* innellahe la yuhîbbul mu7tedîn

191. Vaktuluhum haysu sekîftumuhum ve ahricuhum min haysu ahracukum vel fitnetu eşeddu minel katl* ve la tukatiluhum îndel mescidil harami hatta yukatilukum fîh* fe in katelukum faktuluhum* kezalike ceazul kafirîn

192. Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahîym

193. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetuv ve yekuned dînu lillah* fe inintehev fe la udvane illa alez zalimîn

194. Eşşehrul haramu biş şehril harami vel hurumatu kîsas* fe menî’teda aleykum fa’tedu aleyhi bi misli ma’teda aleykum vettekullahe va’lemu ennellahe mealmuttekîyn

195. Ve enfiku fî sebîlillahi ve la tulku bi eydîkum ilet tehluketi ve ahsinu* innellahe yuhîbbul muhsinîn

196. Ve etimmul hacce vel umrate lillah* fe in uhsîrtum femesteysera minel hedy* ve la tahliku ruusekum hatta yebluğal hedyu mehîlleh* fe men kane minkum merîdan ev bihî ezem mir ra’sihî fe fidyetum min sîyamin ev sadekatin ev nusuk* fe iza emintum* fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy* fe mel lem yecid fe sîyamu selaseti eyyamin fil hacci ve seb’atin iza raca’tum* tilke aşeratun kamileh* zalike li mel lem yekun ehluhu hadîril mescidil haram* vettekullahe va’lemu ennellahe şedîdul îkab

197. Elhaccu eşhurum ma’lumat* fe men ferada fîhinnel hacce fe la rafese ve la fusuka ve la cidale fil hacc* ve ma tef’alu min hayriy ya’lemhullah* ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ulil elbab

198. Leyse aleykum cunahun en tebteğu fadlem mir rabbikum* fe iza efadtum min arafatin fezkurullahe îndel meş’aril haram* vezkuruhu kema hedakum* ve in kuntum min kablihî le mined dallîn

199. Summe efîdu min haysu efadan nasu vestağfirullah* innellahe ğafurur rahîym

200. Fe iza kadaytum menasikekum fezkurullahe ke zikrikum abekum ev eşedde zikra* fe minen nasi mey yekulu rabbena atina fid dunya ve malehu fil ahîrati min halak

201. Ve minhum mey yekulu rabbena atine fid dunya hasenetev ve fil ahîrati hasenetev ve kîna azaben nar

202. ulaike lehum nasîybum mimma kesebu* vallahu serîul hîsab

203. Vezkurullahe fî eyyamim ma’dudat* fe men teaccele fî yevmeyni fe la isme aleyh* ve men teahhara fe la isme aleyh* limenitteka* vettekullahe va’lemu ennekum ileyhi tuhşerun

204. Ve minen nasi me yu’cibuke kavluhu fil hayatid dunya ve yuşhidullahe ala ma fî kalbih* ve huve eleddul hîsam

205. Ve iza tevella sea fil erdî li yufside fîha ve yuhlikel harse ven nesl* vallahu la yuhîbbul fesad

206. Ve iza kîyle lehuttekîllahe ehazethul îzzetu bil ismi fe hasbuhu cehennem* ve le bi’sel mihad

207. Ve minen nasi mey yeşrî nefsehubtiğae merdatillah* vallahu raufum bil îbad

208. Ya eyyuhellezîne amenudhulu fis silmi kaffeh* ve la tettebiu hutuvatuş şeytan* innehu lekum aduvvum mubiyn

209. Fe in zeleltum mim ba’di ma caetkumul beyyinatu fa’lemu ennellahe azîzun hakîm

210. Hel yenzurune illa ey ye’tiyehumullahu fî zulelim minel ğamami vel melaiketu ve kudîyel emr* ve ilellahi turceul umur

211. Sel benî israîle kem ateynahum min ayetim beyyineh* ve mey yubeddil nî’metellahi mim ba’di ma caethu fe innellahe şedîdul îkab

212. Zuyyine lillezîne keferul hayatud dunya ve yesharune minellezîne amenu* vellezînettekav fevkahum yevmel kîyameh* vallahu yerzuku mey yeşau bi ğayri hîsab

213. Kanen nasu ummetev vahîdeten fe beasellahun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîne ve enzele mealhumul kitabe bil hakkî li yahkume beynen nasi fîmahtelefu fîh* ve mahtelefe fîhi illellezîne utuhu mim ba’di ma caethumul beyyinatu bağyem beynehum* fe hedellahullezîne amenu limahtelefu fîhi minel hakkî bi iznih* vallahu yehdî mey yeşau ila sîratîm mustekîym

214. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye’tikum meselullezîne halev min kablikum* messethumul be’sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezîne amenu meahu meta nasrullah* ela inne nasrallahi karîb

215. Yes’eluneke maza yunfikun* kul ma enfaktum min hayrin fe lil valideyni vel akrabîne vel yetama vel mesakîni vebnis sebîl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe bihî alîm

216. Kutibe aleykumul kîtalu ve huve kurhul lekum* ve asa en tuhîbbu şey’ev ve huve şerrul lekum* vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun

217. Yes’eluneke aniş şehril harami kîtalin fîh* kul kîtalun fîhi kebîr* ve saddun an sebîlillahi ve kufram bihî vel mescidil harami ve îhracu ehlihî minhu ekberu îndellah* vel fitnetu ekberu minel katl* ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddukum an dînikum inisteta* ve mey yertedid minkum an dînihî fe yemut ve huve kafirun fe ulaike habitat a’maluhum fid dunya vel ahîrah* ve ulaike ashabun nar* hum fîha halidun

218. İnnellezîne amenu vellezîne haceru ve cahedu fî sebîlillahi ulaike yercune rahmetellah* vallahu ğafurur rahîym

219. Yes’eluneke anil hamri vel meysir* kul fîhima imun kebîruv ve menafiu lin nasi ve ismuhuma ekberu min nef’îhima* ve yes’eluneke maza yunfikun* kulil afv kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun

220. Fid dunya vel ahîrah* ve yes’eluneke anil yetama* kul îslahul lehum hayr* ve in tuhalituhum fe îhvanukum* vallahu ya’lemul mufside minel muslîh* ve lev şaellahu le a’netekum* innellahe azîzun hakîm

221. Ve la tenkihul muşrikati hatta yu’minn* ve le emetum mu’minetum hayrum mim muşriketiv ve lev a’cebetkum* ve la tunkihul muşrikîne hatta yu’minu* ve le abdum mu’minun hayrum mim muşrikiv ve lev a’cebekum* ulaike yed’une ilen nar* vallahu yed’u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih* ve yubeyyinu ayatihî lin nasi leallehum yetezekkerun

222. Ve yes’eluneke anil mehîyd* kul huve ezen fa’tezilun nisae fil mehîydî ve la takrabuhunne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhunne min haysu emerakumllah* innellahe yuhîbbut tevvabîne ve yuhîbbul mutetahhirîn

223. Nisaukum harsul lemu fe’tu harsekum enna şi’tum ve kaddimu li enfusikum* vettekullahe va’lemu ennekum mulakuh* ve beşşiril mu’minîn

224. Ve la tec’alullahe urdatel li eymanikum en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas* vallahu semîun alîm

225. La yuahîzukumullahu bil lağvi fî eymanikum ve lakiy yuahîzukum bi ma kesebet kulubukum* vallahu ğafurun halîm

226. Lillezîne yu’lune min nisaihim terabbusu erbeati eşhur* fe in fau fe innellahe ğafurur rahîym

227. Ve in azemut talaka fe innellahe semîun aliym

228. Vel mutallekatu yeterabbasne bi enfusihinne selasete kuru’* ve la yehîllu lehunne ey yektmne ma halekallahu fî erhamihinne in kunne yu’minne billahi vel yevmil ahîr* ve buuletuhunne ehakku bi raddihinne fî zalike in eradu îslaha* ve lehunne mislullezî aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahu azîzun hakîm

229. Ettalaku merratani fe imsakum bi ma’rufin ev tesrîhum bi îhsarî* ve la yehîllu lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne şey’en illa ey yehafa ella yukîyma hududellah* fe in hîftum ella yukîyma hududellahi fe la cunaha aleyhime fîmeftedet bih* tilke hududullahi fe la ta7teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ulaike humuz zalimun

230. Fe in tallekaha fe la tehîllu lehu mim ba’du hatta tenkîha zevcen ğayrah* fe in tallekaha fe la cunaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yukîyma hududellah* ve tilke hududullahi yubeyyinuha li kavmiy ya’lemun

231. Ve iza tallaktumun nisae fe belağne ecelehunne fe emsikuhunne bi ma’rufin ev serrihuhunne bi ma’rufiv ve la tumsikuhunne dîraran li ta’tedu* ve mey yef’al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehîzu ayatillahi huzuvev vezkuru nî’metellahi aleykum ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hîkmeti yeîzukum bih* vettekullahe va’lemu ennellahe bi kulli şey’in alîym

232. Ve iza tallaktumun nisae fe belağne ecelehunne fe la ta’duluhunne ey yenkîhne ezvacehunne iza teradav beynehum bil ma’ruf* zalike yuazu bihî men kane minkum yu’minu billahi vel yevmil ahîr* zalikum ezka lekum ve ather* vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun

233. Vel validatu yurdî’ne evladehunne havleyni kamileyni li men erade ey yutimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma’ruf* la tukellefu nefsun illa vus’aha* la tudarra validetum bi velediha ve la mevludul lehu bi veledihî ve alel varisi mislu zalik* fe in erada fisalen an teradîm minhuma ve teşavurin fe la cunaha aleyhima * ve in eradtum en testerdîu evladekum fe la cunaha aleykum iza sellemtum ma ateytum bih ma’ruf* vettekullahe va’lemu ennellahe bi ma ta’melune basîyr

234. Vellezîne yuteveffevne minkum ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfusihinne erbeate eşhuriv ve aşra* fe iza belağne ecelehunne fe la cunaha aleykum fîma fealne fî enfusihînne bil ma’ruf* vallahu bi ma ta’melune habîr

235. Ve la cunaha aleykum fîma arradtum bihî min hîtbetin nisai ev eknentum fî enfusikum* alimellahu ennekum se tezkurunehunne ve lakil la tuvaîdulunne sirran illa en tekulu kavlem ma’rufa* ve la ta’zimu ukdetem nikahî hatta yebluğal kitabu eceleh* va’lemu ennellahe ya’lemu ma fi enfusikum fahzeruh* va’lemu ennellahe ğafurun halîm

236. La cunaha aleykum in talaktumun nisae ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne ferîdah* ve mettiuhunn* alel musiî kaderuhu ve alel muktiri kaderuh* metaam bil ma’ruf* hakkan alel muhsinîn

237. Ve in tallaktumuhunne min kabli en temessuhunne ve kad feradtum lehunne ferîdaten fe nîsfu ma feradtum illa ey ya’fune ev ya ‘fuvellezî bi yedihî ukdetun nikah* ve en ta’fu akrabu littakva* ve la tensevul fadle beynekum* innellahe bi ma ta’melune basîyr

238. Hafizu ales salevati ves salatil vusta ve kumu lillahi kanitîn

239. Fe in hîftum fe ricalen ev rukbana* fe iza emintum fezkurullahe ke ma allemekum ma lem tekunu ta’lemun

240. Vellezîne yuteveffevne minkum ve yezerune ezvaca* vesîyyetel li ezvacihim metaan ilel havli ğayra îhrac* fe in haracne fe la cunaha aleykum fî ma fealne fî enfusihinne mim ma’ruf* vallahu aziyzun hakiym

241. Ve lil mutallekati metaum bil ma’ruf* hakkan alel muttekîyn

242. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihî leallekum ta’kîlun

243. E lem tera ilellezîne haracu min diyarihim ve hum ulufun hazeral mevti fe kale lehumullahu mutu summe ahyahum* innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkurun

244. Ve katilu fî sebîlillah va’lemu ennellahe semîun alîm

245. Menzellezî yukridullahe kardan hasenen fe yudaîfehu lehu ad’afen kesîrah* vallahu yakbidu ve yebsut* ve ileyhi turceun

246. E lem tera ilel melei mim benî israîle mim ba’di musa* iz kalu li nebiyyil lehumub’as lena meliken nukatil fî sebîlillah* kale hel aseytum in kutibe aleykumul kîtalu ella tukatilu* kalu ve ma lena ella nukatile fî sebîlillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina* fe lemma kutibe aleyhimul kîtalu tevellev illa kalîlem minhum* vallahu alîmum biz zalimîn

247. Ve kale lehum nebiyyuhum innellahe kad bease lekum talute melika* kalu enna yekunu lehul mulku aleyna ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seatem minel mal* kale innellahestafahu aleykum ve zadehu betaten fil îlmi vel cism* vallahu yu’tî mulkehu mey yeşa’* vallahu vasiun aliym

248. Ve kale lehum nebiyyuhum inne ayete mulkihî ey ye’tiyekumut tabutu fîhi sekînetum mir rabbikum ve bekîyyetum mimma terake alu musa ve alu harune tahmiluhul melaikeh* inne fî zalike le ayetel lekum in kuntum mu’minîn

249. Fe lemma fesale talutu bil cunudi kale innellahe mubtelîkum bi neher* fe men şeribe minhu fe leyse minnî* vemel lem ya’amhu fe innehu minnî illa menîğterafe gurfetem bi yedih* fe şeribu minhu illa kalîlem minhum* fe lemma cavezehu huve vellezîne amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cunudih*kalellezîne yezunnune ennehum mulakullahi kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîratem bi iznillah* vallahu meas sabirîn

250. Ve lemma berazu li calute ve cunudihî kalu rabbena efrîğ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirîn

251. Fe hezemuhum bi iznillahi ve katele davudu calute ve atahullahul mulke vel hîkmete ve allemehu mimma yeşa’* ve lev la def’ullahin nase ba’dahum bi ba’dîl le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemîn

252. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk* ve inneke le minel murselîn

253. Tilker rusulu faddalna ba’dahum ala ba’d* minhum men kellemellahe ve rafea ba’dahum deracat* ve ateyna îysebne meryemel beyyinati ve eyyednahu bi ruhîl kudus* ve lev şaellahu maktetelellezîne mim ba’dihim mim ba’di ma caethumul beyyinatu ve lakinîltelefu fe minhum men amene ve minhum men kefar* ve lev şaellahu maktetelu ve lakinnellahe yef’alu ma yurîd

254. Ya eyyuhellezîne amenu enfiku mimma rezaknakum min kabli ey ye’tiye yevmul la bey’un fîhi ve la hulletuv ve la şefaah* vel kafirune humuz zalimun

255. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum* la te’huzuhu sinetuv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezî yeşfeu îndehu illa bi iznih* ya’lemu ma beyne eydîhim ve ma halfehum* ve la yuhîytune bi şey’im min îlmihî illa bi ma şa’* vesia kursiyyuhus semavati vel ard* ve la yeuduhu hîfzuhuma* ve huvel alîyyul azîym

256. La ikrahe fid dîni kad tebeyyener ruşdu minel ğayy* fe mey yekfur bit tağuti ve yu’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska lenfisame leha* vallahu semîun alîm

257. Allahu veliyyullezîne amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nur* vellezîne keferu evliyauhumut tağutu yuhricunehum minen nuri ilez zulumat* ulaike ashabun nar* hum fîha halidun

258. E lem tera ilellezî hacce ibrahîme fî rabbihî en atahullahul mulk* iz kale ibrahîmu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu kel ene uhyî ve umît* kale ibrahîmu fe innellahe ye’tî biş şemsi minel meşrikî fe’ti biha minel mağribi fe buhitellezî kefer* vallahu la yehdil kavmez zalimîn

259. Ev kellezî merra ala karyetiv ve hiye haviyetun ala uruşiha* kale enna yuhyî hazihillahu ba’de mevtiha* fe ematehullahu miete amin summe beaseh* kale kem lebist* kale lebistu yevmen ev ba7oda yevm* kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh* venzur ila hîmarike ve li nec’aleke ayetel lin nasi venzur ilel îzami keyfe nunşizuha summe neksuha lahma* fe lemma tebeyyene lehu kale a’lemu ennellahe ala kulli şey’in kadîr

260. Ve iz kale ibrahîmu rabbi erinî keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tu’min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbî* kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhunne ileyke summec’al ala kulli cebelim minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’ya* va’lem ennellahe azîzun hakîm

261. Meselullezîne yunfikune emvalehum fî sebîlillahi ke meseli habbetin embetet seb’a senabihle fî kulli sumbuletim mietu habbeh* vallahu yudaîfu li mey yeşa’* vallahu vasiun alîm

262. Ellezîne yunfikune emvalehum fî sebîlillahi summe la yutbiune emvalehum fî sebîlillahi summe la yutbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehum ecruhum înde rabbihim* ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

263. Kavlum ma’rufuv ve mağfiratun hayrum min sadekatiy yetbeuha eza* vallahu ğaniyyun halîm

264. Ya eyyuhellezîne amenu la tubtîlu sadekatikum bil menni vel eza kellezî yunfiku malehu riaen nasi ve la yu’minu billahi vel yevmil ahîr* fe meseluhu ke meseli safvanin aleyhi turabun fe esabehu vabilun fe terakehu salda* la yakdirune ala şey’im mimma kesebu* vallahu la yehdil kavmel kafirîn

265. Ve meselullezîne yunfikune emvalehumub tiğae merdatillahi ve tesbîtem min enfusihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilun fe atet ukuleha dî’feyn* fe il lem yusîbha vabilun fe tall* vallahu bima ta’melune basîyr

266. E yeveddu ehadukumen tekune lehu cennetum min nehîyliv ve a’nabin tecrî min tahtihel enharu lehu fîha min kullis semerati ve esabehul kiberu ve lehu zurriyyetun duafau fe esabeha î’sarun fîhi narin fahterakat* kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun

267. Ya eyyuhellezîne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahracna lekum minel ard* ve la teyemmemul habîse minhu tunfikune ve lestum bi ahîzîhi illa en tuğmidu fîh* va’lemu ennellahe ğaniyyun hamîd

268. Eşşeytanu yeîdukumul fakra ve ye’murukum bil fahşa’* vallahu yeîdukum mağfiratem minhu ve fadla* vallahu vasiun alîm

269. Yu’til hîkmete mey yeşa’* ve mey yu’tel hîkmete fe kad utiye hayran kesîra* ve ma yezzekkeru illa ulul elbab

270. Ve ma enfaktum min nefekatin ev nezertum min nezrin fe innellahe ya’lemuh* ve ma liz zalimîne min ensar

271. İn tubdus sadekati fe niîmma hî* ve in tuhfuha ve tu’tuhel fukarae fe huve hayrul lekum* ve yukeffiru ankum min seyyiatikum* vallahu bi ma ta’melune habîr

272. Leyse aleyke hudahum ve lakinnellahe yehdî mey yeşa’* ve ma tunfiku min hayrin fe li enfusikum* ve ma tunfikune illebtiğae vechillah* ve ma tunfiku min hayriy yuveffe ilaykum ve entum la tuzlemun

273. Lil fukaraillezîne uhsîru fî sebîlillahi la yestetîy’une darben fil erdî yahsebuhumul cahilu ağniyae minet teaffuf* ta’rifuhum bi sîmahum* la yes’elunen nase ilhafa* ve ma tunfiku min hayrin fe innellahe bihî alîm

274. Ellezîne yunfikune emvalehum bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehum ecruhum înde rabbihim* ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

275. Ellezîne ye’kuluner riba la yekumune illa kema yekumullezî yetehabbetuhuş şeytanu minel mess* zalike bi ennehum kalu innemel bey’u mislur riba* ve ehalellahul bey’a ve harramer riba* fe min caehu mevîzatum mir rabbihî fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe ulaike ashabun nar* hum fîha halidun

276. Yemhakullahur riba ve yurbis sadekat* vallahu la yuhîbbu kulle keffarin esîm

277. İnnellezîne amenu ve amilus salihati ve ekamus salate ve atevuz zekate lehum ecruhum înde rabbihim* ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

278. Ya eyyuhellezîne amenuttekullahe vezeru ma bekîye miner riba in kunum mu’minîn

279. Fe il lem tef’alu fe’zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tubtum fe lekum ruusu emvalikum* la tazlimune ve la tuzlemun

280. Ve in kane zu usretin fe nezîratun ila meyserah* ve en tesaddeku hayrul lekum in kuntum ta’lemun

281. Vetteku yevmen turceune fîhi ilellahi summe tuveffa kullu nefsim ma kesebet vehum la yuzlemun

282. Ya eyyuhellezîne amenu iza tedayentum bi deynin ila ecelim musemmen fektubuh* vel yektub beynekum katibum bil adli ve la ye’be katibun ey yektube kema allemehullahu fel yektub* velyumlilillezî aleyhil hakku vel yettekîllahe rabbehu ve la yebhas minhu şey’a* fe in kanellezî aleyhil hakku sefîhen ev daîyfen ev la yestetîy’u eyyumille huve felyumlil hakku sefîhen ev daîyfen ev la yestetîy’u eyyumille huve felyumlil veliyyuhu bil adl* vesteşhidu şehîdeyni mir ricalikum* fe il lem yekuna raculeyni fe raculuv vemraetani mimmen terdavne mineş şuhedai en tedîlle îhdahuma fe tuzekkira îldahumel uhra* ve la ye’beş şuhedau iza ma duu* ve la tes’emu en tektubuhu sağîyran ev kebîran ila ecelih* zalikum aksetu îndellahi ve akvemu liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadîraten tudîruneha beynekum fe leyse aleykum cunahun ella tektubuha* ve şehidu iza tebaya’tum* ve la yudarra katibuv ve la şehid* ve in tef’alu fe innehu fusukum bikum* vettekullah* ve yuallimukumullah* vallahu bi kulli şey’in alîm

283. Ve in kuntum ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanum makbudah* fe in emine ba’dukum ba’dan felyueddillezi’tumine emanetehu velyettekîllahe rabbeh* ve la tektumuş şehadeh* ve mey yektumha fe innehu asimun kalbuh* vallahu bi ma ta’melune alîm

284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tubdu ma fî enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah* fe yağfiru limey yeşau ve yuazzibu mey yeşa’* vallahu ala kulli şey’in kadîr

285. Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihî vel mu’minun* kullun amene billahi ve melaiketihî ve kutubihî ve rusulih* la nuferriku beyne ehadim mir rusulih* ve kalu semî’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masîyr

286. La yukellifullahu nefsen illa vus’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tuahîzna in nesîna ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna îsran kema hameltehu alellezîne min kablina* rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih* va’fu anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirîn.Son güncelleme 16.03.2021


EmoticonEmoticon