Üçlü Vefk - Gizli İlim ve İnsan

20 Mart 2019 Çarşamba

Üçlü Vefk

Vefk


Üçlü Vefk Yapımı


Her vefk, en boy ve kuturlardan meydana gelir. Üçlü toprak unsuru vefki: 2, 9, 4 birinci satırı, 7, 5, 3 ikinci satırı, 6, 1, 8 üçüncü satırlarıdır. 2, 7, 6 birinci dıl’ı, 9, 5, 1 ikinci dıl’ı, 4, 3, 8 üçüncü dıl’ı dırlar. Üçlü vefkin 2, 5, 8 sağ kuturu, 4, 5, 6 sol kuturudur.

Toprağa mensup olan üçlü vefkin aslı ve temeli budur:


Vefk 1

Üçlü vefkte miftah (Başlangıç) ve muğlak (Son) hanesinin toplamı olan 1 + 9 = 10 sayısının yarısı vasat (Orta) hanesidir. Üçlü vefkin vasatı beş (5) muğlağı dokuz (9) olduğuna göre beş (5) i dokuz (9) ile çarparsak çıkan 45 adedi üçlü vefkin mesahe (Kenar hanelerinin toplamı) sidir. Her vefkte olduğu gibi üçlü vefkinde sekiz (8) muhtelif makamı olup, bu sekiz kaide şöyledir:

Miftah: Anahtar veya başlangıç olup üçlü vefkin birinci (1.) hanesidir.

Muğlak: Son hane olup üçlü vefkin dokuzuncu (9) hanesidir.

Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 9 + 1 = 10 dur.

Vefk: Bir dılı’ veya satırın toplam adedidir. Üçlü vefkte dılı’ veya satırın toplamı onbeş (15) dir.

Mesahe: Bir vefkte bulunan bütün dılı’ların veya satırların toplam adedidir. Üçlü vefkin mesahesi 15 × 3 = 45 tir.

Zabit: Bir dılı’ ve bütün vefkin toplamıdır. Üçlü vefkte zabit 45 = 60 tır.

Ğaye: Zabit adedin iki mislidir. Üçlü vefkte zabit 60 + 60 = 120. dir.

Asıl: Ğayenin Muğlak veya kutup adediyle çarpımından çıkan adettir. 120 × 9 = 180 dir. Bütün vefklerde asıl ğayeye hüküm eder. Her vefkin ğayeside vefkin diğer hanelerine hükmeder. Üçlü vefkin dört anasıra göre tanzim edilmiş şekilleri vardır. Yapacağın amel ateşe bağlı ise üçlü vefkin ateş unsuru şeklini, toprağa bağlı ise toprak unsuru şeklini, havaya bağlı ise hava unsuru şeklini ve yapacağın amel suya bağlı ise su unsuru şeklini tanzim edersin. Üçlü vefkin aslı ve temeli topraktır. Üçlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri budur.

Ateş unsuru vefki: Bu vefkin anasırı ateş, yönü doğu ve tabiatı ise kuru sıcaktır.

Üçlü ateş unsuru vefki budur:

Vefk 2

Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Ateş harfleri:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve in minkum illâ varidühâ kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. Elif he tı mim fe şın zel.

Üçlü toprak unsuru vefki: Bu vefkin anasırı toprak yönü güney olup, tabiatı ise kuru soğuktur.

Üçlü toprak unsuru vefki budur:

Vefk 3

Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Toprak harfleri:Bismillâhirrahmânirrahîm. Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdü kum ve minhâ nuhricükum târaten ve uhrâ. Be vav ye nun sat te dat.

Üçlü hava unsuru vefki: Bu vefkin anasırı hava ve yönü batı olup, tabiatı ise nemli sıcaktır.

Üçlü hava unsuru vefki budur:
Vefk 4

Üçlü hava vefkinin Ayeti kerimesi ve hava harfleri:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nufiha fîs sûri fecema'nâhüm cemâ. Cim ze kef sin kaf se zı.

Üçlü su unsuru vefki: Bu vefkin anasırı su ve yönü kuzey olup, tabiatı ise nemli soğuktur.

Üçlü su unsuru vefki budur:

Vefk 5

Üçlü su vefkinin Ayeti kerimesi ve su harfleri:Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ minel mâ-i külli şeyin hattâ efelâ yü'minûn. Dal ha lam ayın ra hı ğayın.