Fatiha Suresi Havası - Gizli İlim ve İnsan

6 Eylül 2019 Cuma

Fatiha Suresi Havası

havas
Fatiha Suresinin Türkçe Okunuşu ve Havası

Surenin yirmiden fazla adı vardır. En meşhurları: Fâtiha, Ümmü’l-Kitap (Kitabın anası), Ümmü’l-Kur’an, Seb’ul-Mesânî (tekrarlanan yedi), el-Hamd (konuşma dilinde Elham)’dır.

Fatiha-i Şerifenin Havası

Kuranın anası olan bir surenin sırlarına elbette son olmaz hassaları saymakla bitmez.

İbrahim Teymî (r.a.): -Fatiha sûresinin bin açık, bin de gizli hikmeti vardır» demiştir.


ibnü Kasım (r.a.) :

«Fatiha sûresinde Allah’ın adlarından beş ad vardır. Bunlar «lillâhi, Rabbi, Errahmâni, Errahimi, Mâliki» dir. Fâtiha’yı okuyan bunların hepsiyle Allah’a dua etmiş olur. Allah’tan ne dilerse verilir» demiştir.

İmam-ı Gazali (r.a.): «Nüfuzunun artmasını, toplumun saygınlığını kazanmasını, Allah’ın ayıplarını örtmesini isteyen Fatiha sûresini okusun. Bu sûreyi okuyana şeytan yaklaşmaz. Onu hak yoldan alıkoyamaz. Korktuklarından kurtulur, arzu ettiklerine ulaşır. Allah’ın rahmetini kazanır. Açlık, yokluk görmez. Bu sûreyi okuyan – Allah’a güvenerek – zalimlerin ve kötülerin şerrinden kurtulur, ömrü boyunca iyilik içinde olur» demiştir.

Beş vakit namazı kılan, her namazdan sonra yirmi defa Fatiha sûresini muntazam bir şekilde her gün okuyan bu sûrenin bir çok hikmetlerine ulaşmış olur. Böyle bir adam her türlü iflâstan kurtulur. Zengin olur. Allah’a bağlanan kalb bir daha O’ndan kopmaz. (Her namazdan sonra yirmi defa okuyamayanlar müsait zamanlarında yüz defa okurlarsa yine niyetleri hasıl olur.)

Yatarken Fatiha ile Felak ve Nası okuyan ölümden başka her müsibetten kurtulur.

1- Kuranda (fe) ﻒ harfinin bulunmadığı sure Fatihadır. Her afetten muhafaza eder (40) defa yazılıp suda silindikten sonra o sudan hasta içse ellerine ve yüzüne sürse bin türlü derde devadır.

2- Tehlike anında (19) defa okuyan tehlikeden kurtulur.

3- Harflerinin adedi kadar Cuma günü yazsa cin, insan ve ateş gibi şerlerden emin olur.

4- Yazılıp yağmur suyuyla silinerek içilse her hastalıktan ve kalp çarpıntısından korkudan kurtulur.

5- Misk ile kase içine yazılıp yağmur suyu ile silinip sarı maya ilave edilse basur sahibine şifadır. Buna sarı mayaya beyaz horoz ile siyah tavuk ödü ilave edilse ruhanileri görür.

6-Temiz bir kaseye yazılıp gül suyu ile silinerek kulağa damlatılsa kulak ağrısından kurtulur.

7- İki rekat namazın her rekatında 7 fatiha üçer ihlas okuyup kılsa sonra her ne dua eder murad dilerse müstecab olur.

8- Günde yüz kere fatiha-i şerifeye devam eden her türlü kötü ahlaktan kurtulur. Her türlü muradına nail olur. Her türlü şerden emin olur ve zenginliğe yönelir.

9- Zekanın artması hafızanın kuvvetlenmesi için yedi gün abdestli bir şekilde günde yetmiş kere zemzem suyuna veya temiz bir suya üfler ve onu içerse maksat hasıl olur.

10- Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri söyle buyurmustur: Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, aksam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı akabinde okursa mücerreptir.

İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî.
(Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karsı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).
11- Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ve farzı arasında kırk defa okuyup ellerine üfürüp gözlerine sürse ağrı geçer.

12- Diş ağrısı için şehadet parmağını ağrıyan dişin üstüne koyup 7 defa fatiha okunsa biiznillah geçer.

13- Bazı azaları tutulanlar için Günde 70 fatihayı yedi gün o azaların üzerine okunsa şifasını bulur.

14- Sarası olana Fatiha Ayetelkürsi cin suresinden beş ayeti bir suya okuyup nöbet esnasında hastanın yüzüne serpilse şifadır.

15- Çocuklara arız olan ümmü sübyan ve sara için üç gün yirmi kere besmele ile ikişer yüz Celal ismi ve 7 şer fatiha,ayetel kürsi okunsa derhal şifa bulur.Tecrübe edilmiştir

16- Öfke kıskançlık ve düşmanlığın izalesi için 70 defa fatiha ile elemneşrahleke (İnşirah) suresini suya okuyup yüzüne serpilse mücerreptir.

17- Tıbbi olmayan kusma ve halsizlikte uygulanacak terkip Tıbbi bir gerekçe ve sebebi olmadan kusma ve halsizlik hallerinde hastanın üzerine ve bir bardak suya 72 fatiha suresi 21 ayetel kürsi okunur. Hasta o suyun bir kısmıyla yüzünü ve ensesini ıslatıp o suyu içerse Allahın izniyle hasta iyileşir. Bir miktar ılık çorbaya bol nane katıp yedirilirse buda kusmayı keser Mücerreptir.

18- Evde bereket ve bolluk için Evine girerken Fatiha suresini ve ihlas suresini okursa ve buna devam ederse Allah celle celaluhu evinin bereketini artırır ve bolluğa gark eyler o haneden fakirliği giderir.

19- Geceleri korkanlar için Rivayet olunur ki Fatiha suresi Ayetelkürsi ve aşağıda ki ayetleri gece okuyana Hak teala vazifeli melek ihsan eder takı sabaha kadar onu ölümün haricinde her şerden muhafaza ederler.
Bu ayetlerin peşinden İhlas suresi ve Felak-Nas sureleri de okunması lazımdır.

Bismillahirrahmanirrahim İnne rabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera ven nucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn. Ud’u rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehu la yuhibbul mu’tedîn. Ve la tufsidu fil erdi ba’de islahiha ved’uhu havfev ve tamea, inne rahmetellahi karibum minel muhsinîn. (Araf 54-56) Huvallahullezi la ilahe illa hu, ‘alimulğaybi veşşehadeh, huverrahmanurrahîm. Huvallahullezi la ilahe illa hu, elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘azizul cebbarul mutekebbir, subhanallahi ‘amma yuşrikûn. Huvallahul halikul bariulmusavviru lehul’esma ulhusna, yusebbihu lehu ma fissemavati vel’ardi ve huvel’azizulhakîm. (Haşr 22-24)

20- Sıtma için Bir miktar suya Fatiha suresini 40 kere okuyup o suyu sıtma tutanın yüzüne serpilse sürülse biiznillah şifa bulur.

Fatiha Duası ve Fazileti

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.

Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha suresini okuyanlar sureyi her okuduğunda Allah’a (c.c.) kul olduğunu ikrar ve iafede eder. Allah (c.c.) ile kendisi arasında hiçbir aracı olmadan doğrudan doğruya Allah’a (c.c.) seslenir.

Allah (c.c.) ile kul arasında olan ilişkinin tek taraflı olmayacağını, sadece kulun gayretiyle değil muhakkak Allah (c.c.) yardım ve hidayeti ile aradaki ilişkinin sağlanacağını vurgular.

Fatiha suresi, yedi ayetlik kısa bir sure olduğu halde tüm sadeliğinin içerisine Allah’a (c.c.) hamd etmeyi, Allah’tan (c.c.) istemenin en güzel halini de barındırır. Fatiha suresi okuyana, hem her daim Allah’a şükretme şansı hem de istenilen şeyi en güzel şekilde isteme fırsatı sunar.

Allah (c.c.) Fatiha suresi ile kullarına, dualarına kendisini hamd ve tesbih ederek başlamasını salık verir. Onlara yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk etmelerini ve her Müslümanın hayatını hidayet üzerine sürdürebilmesi için yine yalnızca Allah’a (c.c.) başvurmaları gerektiğini öğütler