6 Eylül 2019 Cuma

Hizbü'n Nasr Duası Fazileti

dualar
Hizbü'n Nasr Duası Sırları

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî

‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.


Allâhümme bi-hakki kâf-hâ-yâ-‘ayn-sâd ikfinâ hemme’l-‘ıdâ ve leggihimü’r radâ. Ve’c‘alhüm ve li-külli habîbin fidâ. Ve sellıt aleyhim ‘âcile’n nagmeti fî’l-yevmi ve ğadâ.
Allâhümme beddid şemlehüm.
Allâhümme ferrig cem‘ahüm.
Allâhümme ‘aglil ‘adedehüm.
Allâhümme fülle haddehüm.
Allâhümme’c‘ali’d dâirate aleyhim.
Allâhümme evsıl azâbe ileyhim ve ğalle eydiyehüm. Ve’rbıt ‘alâ gulûbihim ve lâ tübelliğhümü’l âmâle.
Allâhümme mezzighüm külle mümezzegin mezzagtehû li-a‘dâike intisâran li-enbiyâike ve rusülike ve evliyâike.
Allâhümme’ntesir lenâ intesârake li-ahbâbike ‘alâ a‘dâike.
Allâhümme lâ-temekkini’l a‘dâe fînâ velâtüsellıthüm aleynâ bi-zünûbinâ (Hâ-mîm) (7 defa okunacak) humme’ emru ve-câe’n-nasru fe‘aleynâ lâ-yünsarûne. Hâ-mîm Ayn-sîn-gâf himâyetünâ mimmâ nehâfü.
Allâhümme ginâ şerra’l-isvâi velâ-tec‘alnâ mahallen li’l-belvâ.
Allâhümme a‘tınâ emele’r racâî. Yâ Hû yâ Hû yâ Hû. Yâ men bi-fadlihî nes’elü, nes’elüke’l acele’l acele’l acele.
İlâhî’l icâbete.
Yâ men ecâbe seyyidenâ nûhan aleyhi’s selâm. Yâ men keşefe’d-durra ‘an seyyidinâ Eyyûbe aleyhi’s selâm. Yâ men ecâbe da‘vete seyyidinâ Zekeriyyâ aleyhi’s selâm. Yâ men gabile tesbîha seyyidinâ Yûnuse’bne Mettâ aleyhi’s selâm. Nes’elüke bi-esrâri hâzihi’d-de‘avâti’l müstecâbâti en-tetegabbele minnâ mâ bihî de‘avnâke ve’en-tu‘tıyenâ mâ-se’elnâke. (enciz lenâ va‘deke’llezî ve‘adtehû li-‘ıbâdike’l mü’minîne en lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne) (3 defa okunacak).
Allâhü Ekber seyfullâhi gâtı‘uhüm. Ve kefâ bi’llâhi veliyyen ve kefâ bi’llâhi nasîran ve hasbünâ’llâhü ve ni‘me’l vekîlü ve-lâ havle ve-lâ guvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm.

Selâmün ‘alâ Nûhin fî’l-âlemîn. (İstecib-lenâ âmîn). (3 defa okunacak) Fe-gutı‘a dâbiru’l kavmi’llezîne zalemû. Ve’l hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. (Fe-esbehû lâ-yürâ illâ mesâkinühüm, kezâlike neczi’l gavme’l mücrimîne. Ahkâf 25) ve salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemî
(Hâ-mîm) (7 defa okunacak). İş kızıştı, yardım geldi. Bize karşı onlara yardım edilmeyecek. (Hâ-mîm, ayn-sîn-kâf) korktuklarımıza karşı himayemizdir.
Allâhım! Kötülerin şerrinden koru bizi! Belâlara muhatap kılma bizi!
Allâhım! Umut emeli ver bize! Yâ hüve, yâ hüve, yâ hüve! Ey lutfundan istediğimiz, acilen, acilen ve de acilen dileriz senden! Ey icabet ilahım! Ey Efendimiz Nûh’a icabet eden! Ey Eyyub efendimizden sıkıntıyı gideren! Ey Zekeriyya Efendimizin duâsına icabet eden! Ey Yunus b. Mettâ efendimizin tesbihini kabul eden! Bu kabul olunan duaların esrarı hürmetine duâmızı kabul etmeni, istediğimizi vermeni dileriz. Mümin kullarına vaad ettiğin vadini bizim için yerine getir! O mümin kulların “Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü mine’z-zâlimin = Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Eksik sıfatlardan tenzih ederim seni. Ben zalimlerden oldum.” demişti. (3 defa okunacak)
Allâhu ekber, Allahın kılıcı onları kesecek! Veli olarak Allâh yeter bana! Yarımcı olarak Allâh yeter bana! Allâh yeter bize! O ne güzel vekîldir. Yüce ve Âzim olan Allâh’tan başka kimsenin gücü ve kuvveti yoktur. Selam olsun Nûh’a âlemlerde! (Duâmızı kabul eyle! Amin.) (3 defa okunacak) Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd Alemlerin Rabbi Allâh’adır. (Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. el-Ahkaf s. 25) Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, onun ailesine, ashabına salat u selâm olsun. Hamd alemlerin Rabbin Allâh’adır.


EmoticonEmoticon