7 Eylül 2019 Cumartesi

İbrahim Suresi ve Havası

havas
İbrahim Suresi Türkçe Okunuşu ve Havası

İbrahim duası havası

Beyaz bir kumaş parçası üzerine yazılır. Küçük bir çocuğun koluna bağlanırsa korkudan, belenden ve ağlamaktan emin ve muhafazada olur. Eğer süt emmiyorsa emmeye başlar.

İbrahim Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sîratîl azîzil hamîd


2. Allahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylul lil kafirîne min azabin şedîd
3. Ellezîne yestehîbbunel hayated dunya alel ahîrati ve yesuddune an sebîlillahi ve yebğuneha îveca’ ulaike fî dalalim beîyd

4. Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihî li yubeyyine lehum fe yudîllullahu mey yeşau ve yehdî mey yeşa’ ve huvel azîzul hakîm

5. Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulumati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillah inne fî zalike le ayatil li kulli sabbarin şekur

6. Ve iz kale musa li kavmihizkuru nî’metellahi aleykum iz encakum min ali fir’avne yesumunekum suel azabi ve yuzebbihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fî zalikum belaum mir rabbikum azîym

7. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezîdennekum ve le in kefertum inne azabî leşedîd

8. Ve kale musa in tekfuru entum ve men fil erdî cemîan fe innellahe le ğaniyyun hamîd

9. E lem ye’tikum nebeullezîne min kablikum kavmi nuhîv ve adiv ve semude vellezîne mim ba’dihim la ya’lemuhum ilellah caethum rusuluhum bil beyyinati fe raddu eydiyehum fî efvahihim ve kalu inna kefarna bima ursiltum bihî ve inna le fî şekkim mimma ted’unena ileyhi murîb

10. Kalet rusuluhum e fillahi şekkun fatîris semavati vel ard yed’ukum li yağfira lekum min zunubikum ve yuehhîrakum ila ecelim musemma kalu in entum illa beşerum misluna turîdune en tesudduna amma kane ya’budu abauna fe’tuna bi sultanim mubîn
11. Kalet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerum mislukum ve lakinnellahe yemunnu ala mey yeşau min îbadih ve ma kane lena en ne’tiyekum bi sultanin illa bi iznillah ve alellahi fel yetevekkelil mu’minun

12. Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana subulena ve lenasbiranne ala ma azeytumuna ve alellahi fel yetevekkelil muteveklkilun

13. Ve kalellezîne keferu li rusulihim le nuhricennekum min erdîna ev leteudunne fî milletina fe evha ileyhim rabbuhum le nuhlikennez zalimîn
14. Ve le nuskinennekumul erda mim ba’dihim zalike li men hafe mekamî ve hafe veîyd

15. Vesteftehu ve habe kullu cebbarin anîd

16. Miv veraihî cehennemu ve yuska mim main sadîd

17. Yetecerrauhu ve la yekadu yusîğuhu ve ye’tîhil mevtu min kulli mekaniv ve ma huve bi meyyit ve miv veraihî azabun ğalîyz

18. Meselullezîne keferu bi rabbihim a’maluhum keramadinişteddet bihir rîhu fî yevmin asîf le yakdirune mimma kesebu ala şey’ zalike huved dalalul beîyd

19. E lem tera ennellahe halekas semavati vel erda bil hakk iy yeşe’ yuzhibkum ve ye’ti bi halkîn cedîd

20. Ve ma zalike alellahi bi azîz

21. Ve berazu lillahi cemîan fe kaled duafau lillezînestekberu inna kunna lekum tebean fe hel entum muğnune anna min azabillahi min şey’ kalu lev hedanellahu le hedeynakum sevaun aleyna ecezî’na em saberna ma lena mim mehîys

22. Ve kaleş şeytanu lemma kudîyel emru innellahe veadekum va’del hakkî ve veadtukum fe ahleftukum ve ma kane liye aleykum min sultanin illa en deavtukum festecebtum lî fe la telumunî ve lumu enfusekum ma ene bi musrihîkum ve ma entum ib musrihîyy innî kefertu bima eşraktumuni min kabl innez zalimîne lehum azabun elîm

23. Ve udhîlellezîne amenu ve amilus salihati cennatin tecrî min tahtihel enharu halidîne fîha bi izni rabbihim tehîyyetuhum fîha selam

24. E lem tera keyfe darabellahu meselen kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin asluha sabituv ve fer’uha fis sema’

25. Tu’tî ukuleha kulle hîynim bi izni rabbiha ve yadribullahul emsale lin nasi leallehum yetezekkerun

26. Ve meselu kelimetin habîsetin ke şeceratin habîsetinictusset min fevkîl erdî ma leha min karar
27. Yusebbitullahullezîne amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dunya ve fil ahîrah ve yudîlullahuz zalimîne ve yef’alullahu ma yeşa’

28. E lem tera ilellezîne beddelu nî’metellahi kufrav ve ehallu kavmehum daral bevar

29. Cehennem yaslevneha ve bi’sel karar

30. Ve cealu lillahi endadel li yudîllu an sebîlih kul temetteu fe inne mesîyrakum ilen nar

31. Kul li îbadiyellezîne amenu yukîymus salate ve yunfiku mimma razaknahum sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye’tiye yevmul la bey’un fîhi ve la hîlal

32. Allahullezî halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihî mines semerati rizkal lekum ve sehhara lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekumul enha

33. Ve sehha lekumuş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekumul leyle ven nehar

34. Ve atakum min kulli ma seeltumuh ve in teudu nî’metellahi la tuhsuha innel insane le zalumun keffar
35. Ve iz kale ibrahîmu rabbic’al hazel belede aminev vecnubnî ve beniyye en na’budel asnam

36. Rabbi innehunne adlelne kesîram minen nas fe men tebianî fe innehu minnî ve men asanî fe inneke ğafurur rahîym

37. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi vadin ğayri zî zer’în înde beytikel muharrami rabbena li yukîymus salate fec’al ef’idetem minen nasi tehvî ileyhim verzukhum mines semerati leallehum yeşkurun

38. Rabbena inneke ta’lemu ma nuhfî ve ma nî’lin ve ma yahfa alellahi min şey’in fil erdî ve la fis sema’

39. Elhamdu lillahillezî vehebe lî alel kiberi ismaîyle ve ishak inne rabbî le semîud dua’

40. Rabbic’alnî mukîymes salati ve imn zurriyyetî rabbena ve tekabbel dua’

41. Rabbenağfir lî ve li valideyye ve lil mu’minîne yevme yekumul hîsab

42. Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya’meluz zalimun innema yuehhîruhum li yevmin teşhasu fîhil ebsar
43. Muhtîîyne mukniîy ruusihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve ef’idetuhum heva’

44. Ve enzirin nase yevme ye’tîhimul azabu fe yekulullezîne zalemu rabbena ahhîrna ila ecelin karîbin nucib da’veteke ve nettebiîr rusul e ve lem tekunu aksemtum min kablu ma lekum min zeval

45. Ve sekentum fî mesakinillezîne zalemu enfusehum ve tebeyyene lekum keyfe fealna bihim ve darabna lekumul emsal

46. Ve kad mekeru mekrahum ve îndellahi mekruhum ve in kane mekruhum li tezule minhul cibal

47. Fe la tahsebennellahe muhlife va’dihî rusuleh innellahe azîzun zuntikam

48. Yevme tubeddelul erdu ğayral erdî ve semavatu ve berazu lillahil vahîdil kahhar

49. Ve teral mucrimîne yevmeizim mukarranîne fil asfad

50. Serabiluhum min katîraniv ve tağşa vucuhehumun nar

51. Li yecziyellahu kulle nefsim ma kesebet innellahe serîul hîsab

52. Haza belağul lin nasi ve li yunzeru bihî ve liya’lemu ennema huve ilahuv vahîduv ve liyezzekkera ulul elbab


EmoticonEmoticon