7 Eylül 2019 Cumartesi

Yunus Suresi ve Havası

havas
Yunus Duası Türkçe Okunuşu ve Havası

Yunus Duası Havası

Sureyi bir kağıt üzerine yazılır. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Bütün halk o hane halkını itham etse bile her türlü itham ve iftiradan aklanırlar. Onlar lehine deliller zuhur eder. Bu sure bakır bir kap içerisine yazılır, hırsızlığından şüphelenilen kimselerin isimleri de eklenip suyuyla bu kapta hamur yapılır. Bu hamurdan ekmek yapılır, şüpheli kimselere verilir. Hırsız olan kimse bu lokmayı kesinlikle yutamaz ve suçu ortaya çıkar.

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam ra tilke ayatul kitabil hakîm

2. E kane linnasi aceben en evhayna ila raculim minhum en enzirin nase ve beşşirillezîne amenu enne lehum kademe sîdkîn înde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahîrum mubîn

3. İnne rabbe kumullahullezî halekas semavati vel erda fî sitteti eyyamin summesteva alel arşi yudebbirul emr ma min şefîîn illa mim ba’di iznih zalikumullahu rabbukum fa’buduh efela tezekkerun

4. İleyhi merciukum cemîa va’dellahi hakka innehu yebdeul halka summe yuîyduhu li yecziyellezîne amenu ve amilus salihati bil kîst vellezîne keferu lehum şerabum min hamîmiv ve azabun elîmum bima kanu yekfurun

5. Huvellezî cealeş şemse dîyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta’lemu adedes sinîne vel hîsab ma halekallahu zalike illa bil hakk yufassîlul ayati li kavmiy ya’lemun

6. İnne fîhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahu fis semavati vel erdî le ayatil li kavmiy yettekun

7. İnnellezîne la yercune likaena ve radu bil hayatid dunya vatmeennu biha vellezîne hum an ayatina ğafilun

8. ulaike me’vahumun naru bima kanu yeksibun

9. İnnellezîne amenu ve amilus salihati yehdîhim rabbuhum bi îmanihim tecrî min tahtihimul enharu fî cennatin neîym

10. Da’vahum fîha subhanekellahumme ve tehîyyetuhum fîha selam ve ahîru da’vahum enil hamdu lillahi rabbil alemîn

11. Ve lev yuaccilullahu lin nasiş şerratî’calehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum fe nezerullezîne la yercune likaena fî tuğyanihim ya’mehun

12. Ve iza messel insaned durru deanna li cembihî ev kaîden ev kaima felemma keşefna anhu durrahu merra keel lem yed’una ila durrim messeh kezalike zuyyine lil musrifîne ma kanu ya’melun

13. Ve le kad ehleknel kurune min kabilkum lemma zalemu ve caethum rusuluhum bil beyyinati ve ma kanu li yu’minu kezalike neczil kavmel mucrimîn

14. Summe cealnakum halaife fil erdî mim ba’dihim li nenzura keyfe ta’melun

15. Ve iza tutla aleyhim ayatuna beyyinatin kalellezîne la yercune likaene’ti bi kur’anin ğayri haza ev beddilh kul ma yekunu lî en ubeddilehu min tilkai nefsî in ettebiu illa ma yuha ileyy innî ehafu in asaytu rabbî azabe yevmin azîym

16. Kul lev şaellahu ma televtuhu aleykum ve la edrakum bihî fe kad lebistu fîkum umuram min kablih e fela ta’kîlun

17. Fe men azlemu mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe vi ayatih innehu la yuflihul mucrimun

18. Ve ya’budune min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfeuhum ve yekulune haulai şufeauna îndellah kul etunebbiunellahe bima la ya’lemu fis semavati ve la fil ard subhanehu ve teala amma yaşrikun

19. Ve ma kanen nasu illa ummetev vahîdeten fahtelefu ve lev la kelimetun sebekat mir rabbike le kudiye beynehum fîma fîhi yahtelifun

20. Ve yekulune lev la unzile aleyhi ayetum mir rabbih fe kul innemel ğaybu lillahi fentezîru innî meakum minel muntezîrîn

21. Ve iza ezaknen nase rahmetem mim ba’di darrae messethum iza lehum merun fî ayatina kulillahu esrau mekra inne rusulena yektubune ma temkurun

22. Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel bahr hatta iza kuntum fil fulk ve cerayne bihim bi rîyhîn tayyibetiv ve ferihu biha caetha rîhun asîfuv ve caehumul mevcu min kulli mekaniv ve zannu ennehum uhîyta bihim deavullahe muhlisîyne lehud dîn lein enceytena min hazihî le nekunenne mineş şakirîn

23. Felemma encahum izahum yebğune fil erdî bi ğayril hakk ya eyyuhennasu innema bağyukum ala enfusikum metaal hayatid dunya summe ileyna merciukum fe nunebbiukum bima kuntum ta’melun
24. İnnema meselul hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai fahteleta bihî nebatul erdî mimma ye’kulun nasu vel en’am hatta iza ehazetil erdu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne ehluha ennehum kadirune aleyha etaha emruna leylen ev neharan fe cealnaha hasîyden ke el lem tağne bil ems kezalike nufessîlul ayati li kavmiy yetefekkerun

25. Vallahu yed’u ila daris selam ve yehdî mey yeşau ila sîratîm mustekîym

26. Lillezîne ahsenul husna ve ziyadeh ve la yerheku vucuhehum kateruv ve la zilleh ulaike ashabul cenneh hum fîha halidun

27. Vellezîne kesebus seyyiati cezau seyyietim bi misliha ve terhekuhum zilleh ma lehum minellahi min asîm keennema uğşiyet vucuhuhum kîtaam minel leyli muslima ulaike ashabun nar hum fîha halidun

28. Ve yevme nahşuruhum cemîan summe nekulu lillezîne eşraku mekanekum entum ve şurakaukum fe zeyyelna beynehum ve kale şurakauhum ma kuntum iyyana ta’budun

29. Fe kefa billahi şehîdem beynena ve beynekum in kunna an îbadetikum leğafilîn

30. Hunalike teblu kullu nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahumul hakkî ve dalle anhum ma kanu yefterun

31. Kul mey yerzukukum mines semai vel erdî emmey yemlikus sem’a vel ebsara ve mey yuhricul hayye minle miyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve mey yudebbirul emr fe seyekulunellah fe kul efela tettekun

32. Fe zalikumullahu rabbukumulhakk fe maza ba7del hakkî illed dalal fe enna tusrafun

33. Kezalike hakkat kelimetu rabbike alellezîne feseku ennehum la yu’minun

34. Kul hel min şurakaikum mey yebdeul halka summe yuîyduh kulillahu yebdeul halku summe yuîyduhu fe enna tu’fekun

35. Kul hel min şurakaikum mey yehdî ilel hakk kulillahu yehdî lil hakk e fe mey yehdî ilel hakkî ehakku ey yuttebea emmel la yehiddî illa ey yuhda fe ma lekum keyfe tahkumun

36. Ve ma yettebiu ekseruhum illa zanna innez zanne la yuğnî minel hakkî şey’a innellahe alîmum bima yef’alun

37. Ve ma kane hazel kur’anu ey yuftera min dunillahi ve lakin tasdîkallezî beyne yedeyhi ve tefsîylel kitabi la raybe fîhi mir rabbil alemîn

38. Em yekulunefterah kul fe’tu bi suratim mislihî ved’u menisteta’tum min dunillahi in kuntum sadikîyn

39. Bel kezzebu bima lem yuhîytu bi îlmihî ve lemma ye’tihim te’vîluh kezalike kezzebellezîne min kablihim fenzur keyfe kane akîbetuz zalimîn

40. Ve minhum mey yu’minu bihî ve minhum mel la yu’minu bih ve rubbuke a’lemu bil mufsidîn

41. Ve in kezzebuke fe kul lî amelî ve lekum amelukum entum berîune mimma a’melu ve ene berîum mimma ta’melun

42. Ve minhum mey yestemiune ileyk e fe ente tusmius summe ve lev kanu la ya’kîlun

43. Ve minhum mey yenzuru ileyk e fe ente tehdil umye ve lev kanu la yubsîrun

44. İnnellahe la yazlimun nase şey’ev ve lakinnen nase enfusehum yazlimun

45. Ve yevme yahşuruhum keel lem yelbesu illa saatem minen nehar iyetearafune beynehum kad hasirallezîne kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedîn

46. Ve imma nuriyenneke ba’dallezî neîduhum ev neteveffeyenneke fe ileyna merciuhum summellahu şehîdun ala ma yef’alun

47. Ve likulli ummetir rasul fe iza cae rasuluhum kudiye beynehum bil kîstî ve hum la yuzlemun

48. Ve yekulune meta hazel va’du in kuntum sadikîyn

49. Kul la emliku li nefsî darrav ve la nef’an illa ma şaellah likulli ummetinecel iza cae eceluhum fe la yeste’hîrune saatev ve la yestakdimun

50. Kul eraeytum in etakum azabuhu beyaten ev neharam maza yesta’cilu minhul mucrimun

51. E summe iza ma vekaa amentum bih al ane ve kad kuntum bihî testa’cilun

52. Summe kîyle lillezîne zalemu zuku azabel huld hel tuczevne illa bima kuntum teksibun

53. Ve yestembiuneke ehakkun hu kul î ve rabbî innehu lehakkuv ve ma entum bi mu’cizîn

54. Ve lev enne li kulli nefsin zalemet ma fil erdî leftedet bih ve eserrun nedamete lemma raevul azab ve kudiye beynehum bil kîstî ve hum la yuzlemun

55. E la inne lillahi ma fis semavati vel ard e la inne va’dellahi hakkuv ve lakinne ekserahum la ya’lemun

56. Huve yuhyî ve yumîtu ve ileyhi turceun

57. Ya eyyuhen nasu kad caetkum mev’îzatum mir rabbikum ve şifaul lima fis suduri ve hudev ve rahmetul lil mu’minîn

58. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihî fe bi zalike felyefrahu huve hayrum mimma yecmeun

59. Kul e raeytum ma enzelellahu lekum mir rizkîn fe cealtum minhu haramev ve halala kul allahu ezine lekum em alellahi tefterun

60. Ve ma zannullezîne yefterune alellahil kezibe yevmel kîyameh innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahum la yeşkurun

61. Ve ma tekunu fî şe’niv ve ma tetlu minhu min kur’aniv ve la ta’melune min amelin illa kunna aleykum şuhuden iz tufîdune fîh ve ma ya’zubu ar rabbike mim miskali zirratin fil erdî ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fî kitabim mubîn

62. E la inne evliyaellahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

63. Ellezîne amenu ve kanu yettekun

64. Lehumul buşra fil hayated dunya ve fil ahîrah la tebdîle li kelimatillah zalike huvel fevzul azîym

65. Ve la yahzunke kavluhum innel îzzete lillahi cemîa huves semîul alîm

66. E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard ve ma yettebiullezîne yed’une min dunillahi şuraka’ iy yettebiune illez zanne ve in hum illa yahrusun

67. Huvellezî ceale lekumul leyle li zalike le ayatil li kavmiy yesmeun

68. Kaluttehazellahu veleden subhaneh huvel ğaniyy lehu ma fis semavati ve ma fil ard in îndekum min sultanim bi haza e tekulune alellahi ma la ta’lemun

69. Kul innillezîne yefterune alellahil kezibe la yuflihun

70. Metaun fid dunya summe ileyna merciuhum summe nuzîkuhumul azabeş şedîde bima kanu yekfurun

71. Vetlu aleyhim nebee nuh iz kale li kavmihî ya kavmi in kane kebura aleykum mekamî ve tezkîrîî bi ayatillahi fe alellahi tevekkeltu fe ecmiu emrakum ve şurakaekum summe la yekun emrukum ve şurakaekum summe la yekun emrukum aleykum ğummeten summakdu ileyye ve la tunzîrun

72. Fe in tevelleytum fe ma seeltukum mir ecrv in ecriye illa alellahi ve umirtu en ekune minel muslimîn

73. Fe kezzebuhu fe necceynahu ve min meahu fil fulki ve cealnahum halaife ve ağraknellezîne kezzebu bi ayatina fenzur keyfe kane akîbetul munzerîn

74. Summe beasna mim ba’dihî rusulen ila kavmihim fe cauhum bil beyyinati fe ma kanu li yu’minu bima kezzebu bihî min kabl kezalike natbeu ala kulubil mu’tedîn

75. Summe beasna mim ba’dihim musa ve harune ila fir’avne ve meleihî bi ayatina festekberu ve kanu kavmem mucrimîn

76. Fe lemma caehumul hakku min îndina kalu inne haza le sîhrum mubîn

77. Kale musa e tekulune lil hakkî lemma caekum e sîhrun haza ve la yuflihus sahîrun

78. Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekumel kibriyau fil ard ve ma nahnu lekuma bi mu’minîn

79. Ve kale fir’avnu’tunî bi kulli sahîrin alîm

80. Felemma caes seharatu kale lehum musa elku ma entum mulkun

81. Fe lemma elkav kale musa ma ci’tum bihis sîhr innellahe seyubtîluh innellahe la yuslihu amelel mufsidîn

82. Ve yuhîkkullahul hakka bi kelimatihî ve lev kerihel mucrimun

83. Fe ma amene li musa illa zurriyyetum min kavmihî ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehum ve inne fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel musrifîn

84. Ve kale musa ya kavmi in kuntum amentum billahi fealleyhi tevekkelu in kuntum muslimîn

85. Fe kalu alellahi tevekkelna rabbena la tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimîn

86. Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirun

87. Ve evhayna ila musa ve ehîyhi en tebevvea likavmikuma bi mîsra buyutev vec’alu buyutekum kîbletev ve ekîymus salah ve beşşiril mu’minîn

88. Ve kale musa rabbena inneke ateyte fir’avne ve melehu zînetev ve emvalen fil hayetid dunya rabbena li yudîllu an sebîlik rabbenatmis ala emvalihim veşdud ala kulubihim fe la yu’minu hatta yeravul azabel elîm

89. Kale kad ucîbet da’vetukuma festekîyma ve la tettebianni sebîlellezîne la ya’lemun

90. Ve cavezna bi benî israilil bahra fe etbeahum fir’avnu ve cunuduhu bağyev ve adva hatta iza edrakehul ğaraku kale amentu ennehu la ilahe illezî amenet bihî benu israile ve ene minel muslimîn

91. Al ane ve kad asayte kablu ve kunte minel mufsidîn

92. Fel yevme nuneccîke bi bedenike li tekune limen halfeke ayeh ve inne kesîram minen nasi an ayatina le ğafilun

93. Ve le kad bevve’na benî israîle mubevvee sîdkîv ve razaknahum minet tayyibat femahtelefu hatta caehumul îlm inne rabbeke yakdîy beynehum yevmel kîyameti fîma kanu fîhi yahtelifun

94. Fe in kunte fî şekkim mimma enzelna ileyke fes’elillezîne yakraunel kitab min kablike le kad caekel hakku mir rabbike fe la tekununne minel mumterîn

95. Ve la tekunenne minellezîne kezzebu bi ayatillahi fe tekune minel hasirîn

96. İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu’minun

97. Ve lev caethum kullu ayetin hatta yeravul azabel elîm

98. Fe lev la kanet karyetun amenet fe nefealna îmanuha illa kavme yunus lemma amenu keşefna anhum azabel hîzyi fil hayatid dunya ve metta’nahum ila hîyn

99. Ve lev şae rabbuke le amene men fil erdî kulluhum cemîa e fe ente tukrihun nase hatta yekunu mu’minîn

100. Ve ma kane li nefsin en tu’mine illa bi iznillah ve yec’alur ricse alellezîne la ya’kîlun

101. Kulinzuru maza fis semavati vel ard ve ma tuğnil ayatu ven nuzuru an kavmil la yu’minun

102. Fe hel yentezîrune illa misle eyyamillezîne halev min kablihim kul fentezuru innî meakum minel muntezîrîn

103. Summe nuneccî rusulena vellezîne amenu kezalik hakkan aleyna nuncil mu’minîn

104. Kul ya eyyuhen nasu in kuntum fî şekkim min dînî fe la a’budullezîne ta’budune min dunillahi ve lakin a’budullahellezî yeteveffakum ve umirtu en ekune minel mu’minun

105. Ve en ekîm vecheke lid dîni hanîfa ve la tekunenne minel muşrikîn

106. Ve la ted’u min dunillahi ma la yenfeuke ve la yedurruk fe in fealte fe inneke izem minez zalimîn

107. Ve iy yemseskellahu bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fe la radde li fadlih yusîybu bihî mey yeşau min îbadih ve huvel ğafurur rahîym

108. Kul ya eyyuhen nasu kad caekumul hakku mir rabbikum fe menihteda fe innema yehtedî li nefsih ve men dalle fe innema yehtedî li nefsih ve men dalle fe innema yedîllu aleyha ve ma ene aleykum bi vekîl

109. Vettebî’ma yuha ileyke vasbir hatta yahkumellah ve huve hayrul hakimîn.


EmoticonEmoticon