Ezoterizm - Gizli İlim ve İnsan

10 Ekim 2019 Perşembe

Ezoterizm

gizli bilimler
Ezoterizm Nedir?

Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya da bir efsaneden söz edildiğini duyduğumuzda sembolik anlamının ötesinde bir şeylerin daha varlığını düşünürüz.

Bize öyle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin anlatmak istedikleri daha derin gerçeklikler vardır ve bunu ancak bu sırları çözmesini bilenler anlayabilir. Aslında bu düşünce hiç de yanlış değildir.

Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da son zamanlarda çok sıkça kullanılmaya başlanan Türkçe’de “içrek” sözcüğü ile karşılanan ezoterik sözcüğü içinde saklı olan anlamı sadece seçilmiş kişilere açıklanan öğretileri tanımlamak için kullanılır.

Ezoterizm sözcük olarak Yunanca eswterikoV (içe ait, içrek, sadece müritlerin bildiği anlamında, Arıkdal Gizli Öğreticilik olarak kullanıyor) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü ise esw- ( iç, içerisi) dir.Sözcük anlamı olarak ise ezoterizm “sadece belli sayıda müritlere açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine“ denir. Ezoterik doktrin “müritlere sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve öğretilere“ denir (Petit Robert)

Meydan Larousse Ansiklopedisi ise Türkçe eşanlamlısı İÇREK başlığı altında daha geniş bilgi vermektedir :

“Yalnız vakıf olanlara öğretilen || Vakıf olmayanlarca anlaşılmayan bilgi ve ya eserler için kullanılır. .

ANSİKL. Fels. İçrek kelimesi dışrakın karşıtıdır. Pythagoras’ın çömezlerini dışrak ve içrek diye ikiye ayırdığı söylenir ; birinciler sadece adaylardı; ikinciler ise üstadın öğretisini bütün incelikleri ve sırları ile bilenlerdi.....Dışrak eserlerde yalnız en açık kanıtlar ileri sürülür , daha karanlık ve kesin olan kanıtlar ise içrek eserlerde yer alır. Sırra ve gizli bilgiye ermiş olanlardan başkasının kavrayamayacağı esrarlı bir öğreti fikri bir çok kimseye hoş görünmüş ve her devirde az ve ya çok içrek topluluklar ( msl. Mason Dernekleri ) kurulmuştur.

- Giz. ilm. Herhangi bir dinin , sadece sırra ve gizli bilgiye ermiş olanlara açıklanan yönüne içrek bilim adı verilir. Kabala’cıların içrek elyazmaları ,” açkı “ ve ya “anahtar “ adıyla anılır. İçrek öğreti , oyun kağıdı falı , simyacıların sırları, sihir , büyü , kabala gelenekleri gizli dini törenleri vb. kapsıyordu. Apokalipsis’in açıklanması , Hezeikel’in gördüğü hayallerin yorumlanması da içrek konular arasında yer alır.”

Bu tanımda dikkat edilmesi gereken nokta eski Yunan’da içrek ve dışrak kavramlarının kullanıldığıdır , - dışrak ( exwterikoV ) ifadesini ilk kullanan Aritoteles’tir - yalnız bunların genelde felsefe okullarına atıf yaptığı görülür . Eski Yunan’daki ezoterik okulları ileride yayınlanacak yazılarımızda göreceğiz. Ayrıca ezoterik topluluklar yıllar boyu “ esrarlı bir öğreti “ fikri hoş geldiği için değil , belli bir amaç için kurulmuşlardır.

Daha geniş kapsamlı bir tanım yapacak olursak , ezoterizm , sadece seçilmiş belli bir topluluğa verilen ( bunlara inisye < fr. initié denir ) , semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan , erginlemeye ( fr. initiation ) dayanan, metafizik öğretilere denir. Bu öğretilerin içeriği ve erginlenmenin aşamaları çeşitli kültürlerde yeri geldikçe ayrıntılı biçimde incelenecektir.

Bu arada ezoterizmi küçümsemek isteyenler ezoterizmin bir çok alan için geçerli olduğunu söylerler. Örneğin kimya , matematik fizik bile sadece bunu öğrenmek isteyenlere semboller vasıtası ile aktarılır. Bu her şey için geçerlidir, bir koçun takımına verdiği taktikler bile semboller vasıtası iledir , maçtan önce bir ritüel uygulanır gibi . Bu örnekler ancak ezoterizmi anlatmak için örnek olarak verilebilir. Ancak ezoterizm günümüzde kullanılan anlamı ile ezoterik öğretileri belirtir.

Ezoterik öğretiler , çağlar boyunca ,sadece bu öğretileri almaya hazır kimselere gerektiği gibi verildiğinden ve çağın getirdiği değişikliklere gerek semboloji gerekse de açıklama yönünden uyum sağlayabildiği için günümüze kadar gelmiştir. Bu öğretiler geniş kitlelerde yayılmamış , yayıldığı yerde de bozulmaya uğrayıp yok olmuştur . Bu sayede saflığını koruyan öğretiler bu yüzyılın son yarısındaki “ bilgilenme “ ye paralel olarak kısmen gün ışığına çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da yanlış anlamalar ya da yanlı yayınlar da ortaya çıkmaktadır.

Ezoterizm hakkında dikkat edilmesi gereken bir husus da dinlerin ezoterik ve egzoterik yanları olmakla birlikte , ezoterizm sadece dinlerin ezoterik yanı demek değildir . Bunu yanında ezoterizm sadece belli topluluklara ait bir din de değildir. Kutsal olan sadece dinin tekelinde bulunmaz , daha farklı bir deyişle kutsal ile ilgilenen her öğreti bir din olmak zorunda değildir . Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bakıştır.

Ezoterizmi genel olarak bir inanç olarak değil de , insanlığın tarihinin başlangıcından günümüze kadar gelen bir gelenek , öğreti olarak algılamak daha doğru olur. Bu bilgi sayesinde tarih içindeki bir çok sanatçı ve düşünürün eserlerini anlamak da daha kolay olur.

Ülkemizde de ezoterizm hakkında birkaç kitap çıkmıştır .

Buna en iyi örnek ülkemizde Haziran 1994’de Gece Yayınlarından çıkan Cihangir Gener’in Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi isimli kitabıdır. Kendi alanında ilk olduğu için saygıyı hak eden bu çalışma bir takım yanlışlıklar ve yanlı ifadelerle doludur. Bunlardan en önemlisi ezoterizmin ulaştığı son noktanın masonluk olarak gösterilmesi çabasıdır. Ezoterizm masonluk içinde de var olmakla birlikte , masonluğun dışında da varolan bir öğretidir.

Ezoterizm hakkında ülkemizde çıkan bir önemli kitap ise , yakın zamanda kaybettiğimiz Ergun Arıkdal tarafından yazılan Gizli Öğreticilik adlı eserdir. Bu konuda araştırma yapmak isteyen okuyucular Ruh ve Madde Yayınları tarafından 1997’de yayınlanan bu kitapta, dikkatli okumaları kaydı ile, çok ilginç bilgiler bulacaklardır.

Ezoterizm hakkında bir önemli kitap da Ergun Candan’ın yazdığı Gizli Sırlar Öğretisi adlı eserdir. İçinde çok spekülatif fikirler de bulunsa bu konuda araştıranlar için önemli bir başvuru kitabıdır.

Batı Ezoterizm

Batı ezoterizm olarak da bilinen, ezoterizmin , ezoterizmde ve bazen Batılı gizem geleneği, alimler içinde geliştirdik gevşek ilgili fikir ve hareketlerin geniş bir yelpazede kategorize hangi altında bir terimdir Batı toplumunda . Bu fikirler ve akımlar, hem Ortodoks Yahudi-Hıristiyan dininden hem de Aydınlanma rasyonalizminden büyük ölçüde farklı oldukları gerçeğiyle birleştirilir . Ezoterizm, Batı felsefesinin , dininin , sahte bilimin , sanatın , edebiyatın çeşitli biçimlerini kapsıyor.ve müzik , entelektüel fikirleri ve popüler kültürü etkilemeye devam ediyor .

Avrupa’da on yedinci yüzyılın sonlarında geliştirilen ezotizm denilen kategori altında geniş bir Batı gelenek ve felsefesini bir araya getirme fikridir.
Çeşitli akademisyenler, Batı ezoterizminin nasıl tanımlanacağını, bir dizi farklı seçenekle tartışmışlardır. Bilimsel bir model, "ezoterizm" tanımını, kendisinin belli ezoterikçi düşünce okullarından "ezoterizm" kavramını uzun ömürlü olarak kabul ederek benimsemiştir.saklı, içsel gelenek. İkinci bir bakış açısı, ezoterizmi, artan şaşkınlık karşısında "büyülü" dünya görüşünü kucaklayan hareketleri kapsayan bir kategori olarak görüyor. Üçüncüsü, Batı ezoterizmi, ne Batı bilim kurumu ne de ortodoks dini otoriteler tarafından kabul edilen "reddedilen bilgilerin" tümünü kapsayan bir kategori olarak görüyor.

Batı ezoterizmin formları ortaya olarak sonradan analiz işaretleyecek olan en erken gelenekler Doğu Akdeniz sırasında Geç Antik , Hermetizm , Gnostisizm ve Neoplatonism ana akım Hıristiyanlık oldu şeyden ayrı düşünce okulları olarak geliştirdi. Rönesans Avrupa çeşitli aydınlar "birleştirerek ile, bu eski fikirlerin çoğu artan bir ilgi gördü putperest ile" felsefe Kabala'nın gibi ezoterik hareketlerin ortaya çıkması ile sonuçlanır ve Hıristiyan felsefesi Hıristiyan teosofisiyle. On yedinci yüzyılda , on sekizinci yüzyılın Aydınlanma Çağı ezoterik düşünce biçimlerinin gelişmesine yol açarken, Rosicrucianism ve Masonluk gibi ezoterik bilgiyi ifade eden başlatıcı toplumların gelişimini gördü . On dokuzuncu yüzyıl, okültizm olarak bilinen yeni ezoterik düşünce eğilimlerinin ortaya çıktığını gördü . Bu yüzyılda öne çıkan gruplar Teosofi Cemiyeti ve Altın Şafağın Hermetik Düzeni'ni içeriyordu . Modern Paganizm , okültizm içinde gelişmiştir ve Wicca gibi dini hareketleri içerir . Ezoterik fikirlerhref="https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV2ljY2E">
1960'ların karşı kültürü ve daha sonra 1970'lerde Yeni Çağ fenomenini ortaya çıkaran kültürel eğilimler .