14 Ekim 2019 Pazartesi

Kaside-i Muradiyye

Kaside-i Muradiyye

İmam Busiri anlatıyor:Kaside-i Mudariyye'yi yazmaya baslamistim. Iskenderiyede limanda oturuyordum. Baktim ki güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir zat denizin üzerinden geliyor. Bu hale taaccüb ettim : " Ya Rabbi, bu kimdir?" dedim. Meger o gelen Cenabi Peygamber (s.a.v.) 'mis. Yanima geldi, elimi sıktı ve buyurdu ki :

"Artik yaptigin kasideler yeter. Yedi kat sema ve yedi kat yerdeki, ars ve kürsideki melekleri sevap yazmaktan yordun. Ümmetime benden selam götür. Her kim bu Kaside-i Mudariyyeyi bes vakit namazlardan sonra günde bes defa okursa, Cennette onunla yanyana komsu olacagiz. "


Bu Kaside-i Mudariyye cok kiymetlidir. Bunun kiymetini bilmelidir. Her kim bu kasideyi darda, sıkıntı veya bir siddette kaldiginda okur da, Allah Teala'ya duada bulunursa, Cenabi Ecelli Alâ icinde bulundugu kederli halinden onu feraha cikarir. Her gün bir defa okuyan Efendimiz (s.a.v. )' i rüyasinda görür.

Yâ Rabbi salli alel muhtâri min mudarin,
Vel enbiyâi ve cemiy'ır rusüli mâ zükirû.
Ve salli rabbi alel hâdî ve şiy'atihî,
Ve sahbihî min latıyyid diyni kad neşerû.
Ve câhedû meahû fıllâhi vectehedû,
Ve hâcerû ve lehû âvev ve kad nasarû.
Ve beyyenül ferda vel mesnûne va'tesabû,
Lillâhi va'tesamû billahi ventesarû.
Ezkâ salâtin ve enmâhâ ve eşrafehâ,
Yüatürul kevne rayyen neşruhel atını.
Meftûkatin bi abiyril miski zâkiyeten,
Min tıybihâ eracür ndvâni yenteşiru.
Addel hasa ves serâ ver ramli yetbeuhâ,
Necmüs semai ve nebtül ardı vel medeni.
Ve adde mâ havatil eşcâru min verakm,
Ve küllü harfin ğadâ yütlâ ve yüstetaru.
Ve adde vezni mesâkıylil cibâli keza,
Yeliyhi katru cemiy'ıl mâi vel metanı.
Vet tayri vel vahşi vel esmâki mea neamin,
Yetlûhümül cinnü vel emlâkü vel beşeru.
Vez zerri ven nemli mea cemiy'ıl hubûbi keza,
Veş şa'ri ves sûfı vel eryâşi vel veberi.
Ve mâ ehâta bihil ılmül muhıytü ve mâ,
Cerâ bihil kalemül me'mûnu vel kadem.
Ve adde ne'mâikellâtî menente bihâ,
Alel halâikı müz kânû ve müz huşirû.
Ve adde mikdârihis sâmillezî şerafet,
Bihin nebiyyûne vel emlâkü vefîteharû.
Ve adde mâ kâne fil ekvâni yâ seyyidî,
Ve mâ yekûnu ilâ en tüb'ases suveru.
Fî külli tarfeti aynin yatrifûne bihâ,
Ehlüs semâvâti vel eradıyne ev yezeru.
Mil'es semâvâti vel eradıyne mea cebelin,
Vel ferşi vel arşi vel kürsiyyi ve mâ hasarû.
Mâ a'demallâhü mevcûden ve evcede ma'dûmen,
Salâten devâmen leyse tenhasını.
Testağrikul adde mea cemiy'ıd dühûri kemâ,
Tühıytu bil haddi lâ tübkî ve lâ tezeru.
Lâ ğâyeten ventihâen yâ azıymü lehâ,
Ve lâ lehâ emedün yukdâ ve yüntezaru.
Meas selâmi kemâ kad merra min adedin,
Rabbî ve dâıfhümâ vel fadlü münteşiru.
Ve adde ad'âfı mâ kad merra min adedin,
Mea dı'fi ad'âfihî yâ men lehül kaderu.
Kemâ tühıbbü ve terdâ seyyidî ve kemâ,
Emartenâ en nüsalliye ente muktediru.
Ve küllü zâlike madrubun bi hakkıke fî,
Enfâsi halkıke in kallû ve in kesirû.
Yâ rabbi vağfır li tâlîhâ ve sâmiıhâ,
Vel müslimîne cemîan eynemâ hadarû.
Ve vâlidînâ ve ehlînâ ve cîrâninâ,
Ve küllünâ seyyidî lil afvi müftekıru.
Ve kad etet bi zünûbin lâ ıdâde lehâ,
Lâkin afveke lâ tübkî ve lâ tezeru.
Vel hemmü an külli mâ ebğıyhi eşğalenî
Ve kad etâ hâdıan vel kalbü münkesiru.
Ercûke yâ rabbi fid dârayni terhamünâ,
Bi câhi men fî yedeyhi sebbehal haceru.
Yâ rabbi a'zım lenâ ecran ve mağfiraten,
Lienne cûdeke bahrun leyse yenhasıru.
Ve kün latıyfen binâ fi külli nâziletin,
Lütfen cemiylen bihil ehvâlü tenhasiru.
Bil mustafal müctebâ hayrul enâmi ve men,
Celâleten nezelet fi medhıhis süveru.
Sümmes salâtü alel muhtâri mâ taleat,
Şemsün nehâri ve mâ kad şa'şeal karnem.
Sümmer ndâ an ebî bekrin haliyfetihî,
Mâ kâme min ba'dihî lid diyni yentesım.
Ve an ebî hafsıl fârûkı sâhıbihî,
Min kavlihil faslü fi ahkâmihî umeru.
Ve cüd li osmâne zin nûrayni men kemület,
Lehül mehâsinü fid dârayni vez zafem.
Keza aliyyün mea ibneyhi ve ümmihimâ,
Ehlül abâi kemâ kad câenal habem.
Sa'dün Seıydünübnü avfin Talhatü ve Ebû, Ubeydete ve Zübeyru sâdetül ğuraru.
Vel âlü ves sahbü vel etbâu kâtıbeten,
Mâ cenne leylüd deyâcî ev bedes seharu


EmoticonEmoticon