Cadılığın Etimolojik Kökleri - Gizli İlim ve İnsan

23 Kasım 2019 Cumartesi

Cadılığın Etimolojik Kökleri

Cadılığın Etimolojik Kökleri

Witch

Eski ingilizcede yönlendirmek, şekil ve biçim vermek, gücünü bir tarafa yöneltmek anlamına gelen; hint-avrupa kelime kökü "wic-" veya "weik- "'ten türeyen kelime. Wicca "bilge erkek" kelimenin masculine formudur, "bilge kadın" manasına gelen ve feminine form olan kelime "wicce" dir. Bu yüzden Wicca'nın Dianic kolunu oluşturan geleneğin uygulayıcıları kendilerini "Dianic Wicce" olarak adlandırırlar.

İlginç olan Wicca'nın kurulmasına ön ayak olan Gerald B. Gardner'ın bu kelimeyi hiçbir zaman kullanmamış olmasıdır, etimolojik olarak kullanmak adına sadece "wica" (İlk kez 1959da, The Meaning of Witchcraft) derdi ki bu kullanım saxon dilindeki "wych" sözcüğüyle yakınen alakalıdır, "bilmek" anlamına gelen germen dillerindeki "wit-" köküyle birlikte "wych" kökü, cadı anlamına gelen "witch" kelimesinin iki etimolojik açıklamasını oluşturur. Zaten "wicca" orijinalde "witchae" ya da "witcha" olarak telaffuz edilir ki bu da fonetik bakımdan "witch" sözcüğüne oldukça yakındır.

Bir örnek vermek gerekirse, erken latin dönemine ait Halitgar penitensiyalnin 11.yyda yapılmış eski ingilizce çevirisinde orijinal metinde olmayan ancak 11. yy. çevirmeninin eklediği swa wiccan tæcaş kısmına rastlarız, bu kasıtlı bir ekleme olsa gerek; zira bu ek tartışmasız olarak 11. yyda hala pagan geleneği sürdüren wiccan öğreticilerinbulunduğunu ve hristiyan ruhban sınıfı tarafından bilindiğini kanıtlar.

Böyle olmasaydı, orijinal metne ekleme yaparak yasağı tekrar ilan etmelerine gerek kalmazdı. Wicca bir yere kadar pagan dinin öğreticilerine verilen addı, witch kelimenin daha sonra bu anlamı genişleterek ve hristiyanlığın eklediği formlara uygun olarak yeni çevirilerde ve dilde yerleşmiş halidir. Böylelikle, Gardnerdan çok önce wiccan olarak adlandırılan pagan din uygulayıcılarını görmek bu sayede olası denebilir. Leland da bu sözcüğü Gardner öncesi eserlerinde kullanmıştır.

Warlock

Günümüzde yanlış olarak erkek bir cadıyı tanımlamak için kullanılır. Ortaçağda, engizisyon tarafından erkek bir büyücü veya cadıyı tarif etmek için kullanılmış olsa da ( Bu bakımdanwitchkelimesi nasıl negatif bir anlam kaymasına uğradıysa aynı şey warlock kelimesi için de geçerli olmuştur denebilir.) modern Wiccada oath breaker (inisiyatik yeminini bozan) veya öğretiyi kötüye kullanan kişilere verilen ve hem erkek hem de kadınları kapsayan isimdir.

Warlock , kelimesinin kökeni konusunda iki görüş vardır:

İlki, kelimenin anglo-saxon kökenli olduğunu ve orta ingilizcede warloghe (aldatan, hain, ihanet eden) ve eski ingilizcede waerloga (ihanet eden- waer:antlaşma, loga-,:yalancı) dan geldiğini söyler.

İkinci görüşse; sözcüğün iskandinav kökenli olduğunu ve anglo-saxon dağarcığa Britanya adalarına gelen iskandinav istilacılar ve göçmenler döneminde girdiğini söyler. Buna göre, kelimenin anlamı varlokkur dan (var:spirit, lokkur:song ya da ruhlarla konuşan, büyücü)gelir.14. yy.a tarihlenen Kızıl Erikin sagasında bu şekilde betimlenmiştir.

Tartışmalı bir kavram olsa da, çağrıştırdığı negatif anlam dolayısıyla genede birinci görüş kabul edilerek bu şekilde kullanılmaktadır.

pagan

Latince paganus kelimesinden gelen ve resmi Roma devlet dininin dışındaki diğer politeist inançları tanımlamak için kullanılan aşağılatıcı bir terim. Kaba, köylü gibi anlamlara gelir. Günümüzde tektanrılı dinler öncesinin çok tanrılı inancını benimseyen kişiler bu terimi kendilerini tanımlamak için kullanır ve bir zamanlar küçültücü görülen bu inancı gururla sahiplenirler. Hristiyanlık döneminde, katolik kilisesinin dogmalarını ve otoritesini kabul etmeyen tüm toplulukları anlatmak için kullanılmıştır -ki buna, dönemin anlayışına göre müslümanlar ve museviler de dahildir.- Günümüzde pagan sözcüğü doğa kökenli çok tanrılı dinleri betimlemek için kullanılır ve pek çok kola ayrılmıştır.(Asatru, Huna, şamanik kökenli uygulamalar, Santeria ve tektanrılı dinlerin dışında kalan diğer pratikler vb.) Örneğin Wicca, inanç sistemi olarak pagan bir dindir ancak her pagan wicca değildir. Aynı şekilde cadılık, eğer uygulayıcı panteist veya politeist bir inancı benimsememişse pagan bir pratik sayılmaz.
cowan(çogul olarak cowen)

Geleneksel olarak, cowan öğretinin dışında, inisiye olmamış , kabileden olmayan gibi anlamlara gelir ve negatif amaçlı kullanılmaz, sadece inisiyatik bağın dışında kalan kimseleri tanımlamak için kullanılır. İskoç kökenli bir sözcük olduğu kabul edilir ve anlamı herhangi bir konuda yetkinliğe ulaşmamış kimse? demektir. ?Bir yapıyı formal bir eğitim almadan inşa eden kimse anlamını da verdiğinden, masonlarca da kullanılmış metaforik bir sözcüktür.

coven

Coven kelimesi latince convenire sözcüğünden türetilmiş biraraya gelmek anlamında kullanılan bir sözcüktür, genel bir betimleme yapmak için büyük oranda kabul görmüş bu terim kullanılır ancak gelenekten geleneğe gruplara farklı adlar verildiği de olur. İskoç geleneği ve Asatru örneğin, coven kelimesini kabul etmezler .