20 Kasım 2019 Çarşamba

Surelerin Ebced Değeri

havas
Surelerin Ebced Değeri

Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.

Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur.

Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır. Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın. 

Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik.Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık. 1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle. 2.El- Bekara:307 3. Âl-i İmran:391 4. El-Nisa:112 5. El-Maide:51 6. El-En’âm:162 7. A’raf:352 8. Enfal:162 9. Tevbe:413 10. Yunus:126 11. Hud:15 12. Yusuf:156 13. Ra’d:274 14. İbrahim:258 15. Hicr:211 16. Nahl:88 17. İsra:263 18. Kehf:105 19. Meryem:290 20. Taha:14 21. Enbiya:65 22. Hac:11 23. Mü’minun:193 24. Nur:256 25. Furkan:431 26. Şuara:572 27. Neml:120 28. Kasas:280 29. Ankebut:548 30. Rum:246 31. Lokman:221 32. Secde:72 33. Ahzab:712 34. Sebe:63 35. Fatır:290 36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır. 37. Saffat:652=Fe iki kere 38. Sad:90 39. Zümer:247 40. Mü’min:137 41. Fussilet:690=Sad iki kere 42. Şura:516 sondaki Ya dahil 43. Zuhruf:893 44. Duhan:655 45. Casiye:519 46. Ahkaf:190 47. Muhammed:132 =Mim iki kere 48. Fetih:488 49. Hucurat:612 50. Kaf:100 51. Zâriyat:1312 52. Tur:215 53. Necm:93 54. Kamer:340 55. Rahman:298 56. Vakıa:182 57. Hadid:26 58. Mücadele:83 59. Haşr:508 60. Mümtehine:543 61. Saf:250 =Fe iki kere 62. Cum’a:118 63. Münafikun:327 64. Teğabün:1453 65. Talak:140 66. Tahrim:658 67. Mülk:90 68. Kalem:170 69. Hakka:214= Gaf iki kere 70. Mearic:314 71. Nuh:64 72. Cin:103=Nun iki kere 73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere 74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere 75. Kıyamet:155 76. İnsan :162 77. Mürselat:731 78. Nebe:54 79. Naziat:529 80. Abese:132 81. Tekvir:636 82. İnfitar:341 83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil 84. İnşikak:552 85. Büruc:211 86. Tarık:310 87. A’la:111 Ya dahil 88. Ğaşiye:1316 89. Fecr:283 90. Beled:36 91. Şems:400 92. Leyl:70 93. Duha:818 Ya dahil 94. İnşirah:559 95. Tin:460 96. Alak:200 97. Kadir:304 98. Beyyine:77 99. Zilzâl :75 100. Adiyat:486 101. Kari’a:376 102. Tekasür:1121 103. Asr:360 104. Hümeze:57 105. Fil:120 106. Kureyş:610 107. Ma’un:167 108. Kevser:726 109. Kâfirun:357 110. Nasr:340 111. Tebbet:804 Be iki kere 112. İhlas:722 113. Felak:210 114. Nas:111.


EmoticonEmoticon