Tahassün Duası - Gizli İlim ve İnsan

19 Mart 2020 Perşembe

Tahassün Duası

dualar
Her Türlü Afetten ve Cinlerden Korunmak için Tahassun Duası

Sıkıntılı zamanlarda, her türlü afattan cinlerin zararlarından tasallutlarından ve zararlarından korunma  yapmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 (yedi) kere okunmalı, okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli.

Biiznillah hiç bir şey zarar veremez. Bu bir kalkan gibidir. Bu kalkan ile Allah'a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir.

Okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü, tevekkeltü, dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, eksamna, tevekkelna, dahalna kelimeleri okunacaktır. Aşağıdaki açıklamalarıda okuyun.

Tahassantü (çoğul olursa tahassanna) bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü (çoğul olursa aksamna) zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü (çoğul için tevekkelna) alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hıfzillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî emânillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hızillah. bihakkı (burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak) kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü ( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak) Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Bu dua ile 7 kere okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut

ve aksemtü zil izzeti vel ceberut

ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut

dehaltu fi hifzillahi

dehaltü fi emanillahi

dehaltü fi hirzillahi

bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü

bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü

bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim

ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

1.Okuyuşta Sağına

2.Okuyuşta Soluna

3.Okuyuşta Önüne

4.Okuyuşta Arkana

5.Okuyuşta Yukarıda

6.Okuyuşta Aşağıya

7.Okuyuşta Kendi Etrafında Dönerek Üflenir.