Virdi Settar Duası - Gizli İlim ve İnsan

25 Temmuz 2020 Cumartesi

Virdi Settar Duası

dualar
Virdi Settar Duası
Rızık ve bereket duası hükmündedir. Okuyan kişiye büyük nimetler bahşedilir.
Zulme ve haksızlığa uğrayan kişi bu duayı okursa zor durumdan kurtulur.
Özel hayatla ilgili tüm meselelerde okunabilir. İnşallah bu hususlarda hayırlı neticeler görünmesini sağlar.
İşinde sıkıntılar yaşayan kişilerin işlerinin rast gitmesini temin eder.
Hasta kişiler ile hasta yakınları tarafından şifa duası hükmünde okunur.
Vesvese ve ruhsal sıkıntıların giderilmesinde etkilidir.
Kişinin her türlü zararlı alışkanlıklardan yakasını kurtararak daha olumlu bir karakter haline gelmesine vesile olur.
Tembellik, utangaçlık ve üşengeçlik gibi müminlere yakışmayan davranışların ortadan kalkmasını sağlar.

Virdi Settar duası günde kaç defa okunur?

Virdi Settar duası eğer bereket konuları ile ilgili okunacaksa 3 defa, özel mevzularda okunacaksa 7 defa ve diğer meseleler söz konusu ise 12 defa okunur. Dua sözleri belirtilen bu sayılarda bir oturuşta peş peşe niyaz edilir.

Virdi Settar duası 
ve hüves semi’ul besir
Nı’mel Mevla ve nı’men nasir
Ğufraneke Rabbenâ ve ileykel Mesir
Ve hasbünallahü vahdehü
ve nı’mel Vekil
Ve la havle ve la kuvvete
illa billâhil aliyyil azim
Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi
Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih
Ela lehül halku vel emr
tebarakellahü rabbül alemin
Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbaran
Ve meliken kadiran kahharan
Li’z zünubi ğaffaran
Ve li’l uyubi settaran
Ve neşhedü Enne muhammeden abdühü’l Mustafa ve rasulühül müctebâ
ve eminühü’l muktedâ
şemsüd duha
bedru’d Duca
Nurul vera
sahıbü kabe kavseyni ev edna
rasulüs sekaleyn
ve nebiyyül harameyni
ve imamül kıbleteyni
ve ceddüs sibtayni
ve şefî’u erkek darayni fid
ve zeynü’l meşrikayn ve’l mağribeyn ve sâhibü’l cum’ati ve’l îdeynirasulen, medeniyyen, mekkiyyen, kuraşiyyen ebtahıyyen, haşimiyyen
kerrubiyyen, Ruhan ruhaniyyen, tekıyyen, nekıyyen, nebiyyen, kevkeben, dürriyyen, şemsen müdî’en, kameran, kameriyen Nuran, nuraniyyen,
beşiran, neziran,
sirâcen müniran,
sallallahu teâlâ aleyhi ve ala alihi
ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi
ve hulefaihir raşidinel mürşidin
el mehdiyyine dk ba’dihi
hususan minhüm ale’ş şeyhi’ş
şefikı katili’z zındîk
Ve Fi’l ğarir REFİK
El mülakkabi bil atîk’ıl imâmü
alet tahkîk
Emiri’l mü’minine
Ebi Bekri’nis Sıddık radiyellahü Teâlâ anhü
Summe’s selâmü mine’l melikil vehhâbi ila emiri’l evvâb
Zeynil ashâb mücaviri’l Mescidi
ya da mihrap
Ennâtıkı bi’s savab
Elmezkuru Fi’l Kitab
Emirul mü’minine
Ömer’abnil Hattab radıyallahü teâlâ anh
Summe’s selâmü mine’l melikil Mennan
ila emiril Eman
Habîbi’r rahman câmiı’l Kur’an
sahıbil hayâi ya da iman eş’şehidi ala’l furkan
Emiri’l mü’mininine
Osmanibni Affan radıyallahü teâlâ anh
Summe’s selâmü
Minel melikil veliyyi ila emiri’l vasıyy
İbn-i ammi’n nebiyy
galiı babi’l Hayberî
zevci fatımet’iz Zehra
varisi ulûmün nebiyy
Emiril mü’minin
Aliyyi’r radıyyi’s sehıyyi’l vefiyyi radiyallahü anh
Ve kerremallâhü Veche
Sümmes selâmü
âle’l imameyni’l hümameyni’s
seîdeyni’ş şehideyni’l
mazlumeyni’l maktuleyni
Eş şemseyni’l kamerayni’l
bedrayni’l habibeyni’n nesîbeyni
bi’l kadâi er râdıyeyni
Ve ale’l belâi’s sabirayni
emiral mü’minîn
Ebi Muhammede’nil Haseni
ve Ebi Abdullahi’l Hüseyni
Radıyellahü anhüma
Ve ala ammeyni’l kerimeyni’ş şücaayni’l müazzameyni’l muhterameyni
Hamzete ve’l Abbasi
Ve ala cemîıl mühacirine
ve’l Ensari ve’t tabiîne’l ahyâri ve’l ebrâri
rıdvanüllahi teâlâ aleyhim
ve aleyna ecmeîn Ve sellim teslimen
ve azzeme ta’zîmen ebeden dâimen
Hamden kesîran kesîran
ila yevmil haşri vel karar
Allahümme zeyyin
zavahiranâ bi hidmetike
ve bevatinenâ bi ma’rifetike
Ve kulubünâ bi mehabbetike
ve ervahana bi müâvenetike
Ve esraranâ bi müşahedetike
Allahümmec’al fî kalbi nuran
ve fi sem’i nuran
Ve fi besarî Nuran ve bir Yemini Nuran bir şimâlî Nuran ve
ve fevkî Nuran ve tähti nuran
ve emâmi Nuran ve halfi nuran
Vec’alnî nuran bi rahmetike ya erhamer rahımîn
Ve’l hamdülillâhi rabbi’l alemin
ve’stecib duâena (amin)
veşfi merdâna (amin)
verham mevtanâ (amin)
La ilahe illallâhü Muhammedün rasulüllillâhi hakan ve sıdka
Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullâhe estağfirullah estağfirullah
min cemâı mâ kerihellah
kavlen ve fi’len ve amelen ve Hatıran ve nazıran ve etubü ileyh
33 defa Sübhânellah
33 defa Elhamdulillah
33 defa Allahu Ekber
Velhamdü lillâhi Hamden kesira
Fe sübhanellahi bükraten ve Esila
Ve teâlellahü
meliken cebbaran
kahharan settaran
Sultânen ma’buden kadimen kadira
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Ya vağfir lena zünubena kerimü Va’fü anna
Ya rahmanü ya rahîmü (amin)