19 Ağustos 2022 Cuma

Hızır Aleyhisselam’in Okuduğu Vird

Bismillahirrahmanirrahiym*

La ilahe illellahül hayyül kayyum*

La ilahe illellahül bakıd deymum*

La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*

La ilahe illellahül evvelül ahir*

La ilahe illellahüz zahirul batın*

La ilahe illellahül azizül cebbar*

La ilahe illellahül hakimül ğaffar*

La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*

La ilahe illellahül latiyfül habir*

La ilahe illellahül ğafuruş şekur*

La ilahe illellahül vehhabül kadir*

La ilahe illellahül halimül alim*

La ilahe illellahül cevadül kerim*

La ilahe illellahül berrur rahiym*

La ilahe illellahül azizül hakiym*

La ilahe illellahül hafidur rafiu*

La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*

La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*

La ilahe illellahül kaimüz zekiyy*

La ilahe illellahül aliyyül behiyy*

La ilahe illellahüş şehidür rakıyb*

La ilahe illellahül karibül mucib*

La ilahe illellahül fettahul aliym*

La ilahe illellahül vekiylür razzak*

La ilahe illellahül mütekebbirul halık*

La ilahe illellahül evvelü min aded*

La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded*

La ilahe illellahül vedudül meciyd*

La ilahe illellahül mübdiül müiyd*

La ilahe illellahül fe’alü lima yürid*

La ilahe illellahül melikül varis*

La ilahe illellahül bakıl bais*

La ilahe illellahül bariul musavvir*

La ilahe illellahül latiyful müdebbir*

La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan*

La ilahe illellahül hannanül mennan*

La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan*

La ilahe illellahül hadil kaviyy*

La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy*

La ilahe illellahül hakkul mübin*

La ilahe illellahüt tevvabül müiyn*

La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal*

La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal*

La ilahe illellahül ferdüs samed*

La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda*

La ilahe illellahül basitul bediy’u*

La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı*

La ilahe illellahül vasiu zül ihsan*

La ilahe illellahüs selamül mü’min*

La ilahe illellahül kefiylül müheymin*

La ilahe illallahül hakimül kerim*

La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym*

Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin

ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*

Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*Sırları:

1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.

2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.

3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)


EmoticonEmoticon