Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan Duası


Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı

Allahümme inni es’elüke bismikel hüsna. Ya Allah, fa’lem ennehu la ilahe illellah.

Ya Rahman, errahmânü allemel Kur’an. Ya Rahiym ve kanellahü Ğafûrar Rahıyma. Ya Malik, maliki yevmiddin. Ya Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs selam. Ya Müteal, fe tealellahül melikü hakk. Ya Selam, vallahü yed’û ila daris selam. Ya mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Ya Aziyz ve kanellahü Aziyzen Hakiyma. Ya Cebbar, el Cebbarül Mütekebbir. Ya Halik, fe tebarekellahü ahsenül halikıyn. Ya Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham. Ya Bariül Musavvir. Ya Evvel, hüvel evvelü vel ahiru vez Zahiru vel Batin. Ya Şekur, inne Rabbena le Ğafûrun Şekur. Ya Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd.

Ya Zahir, vez Zahiru vel Batin. Ya Kaimen bil kıstı la ilahe illa hû. Ya Hayy, Allâhü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm. Ya Aliym, Ya Basıyr, innellahe basıyrun bil ıbad. Ya Haliym innehû le aliymün haliym. Ya Hakiym, ve kanellahü aziyzen hakiyma. Ya Keriym, innellahe le Ğaniyyün Keriym. Ya Kadir, kul hüvel kadiru ala en yeb’ase. Ya Muktedir, ınde meliykün muktedir. Ya Bais, innellahe yeb’asü men fil kubûr. Ya Razık, vallahü hayrür razikıyn. Ya Varis, Ve Lillahi miyrasüs semavati vel ard. Ya Kaviyy, innellahe le kaviyyün aziyz. Ya Şehiyd, innellahe ala külli şey’in şehiyd. Ya Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü.

Ya Razzak, vellahü yerzüku men yeşa. Ya Tevvab, innellahe kane tevvaben rahiyma. Ya Vehhab, inneke entel vehhab. Ya Celiyl zül celali vel ikram. Ya Cemiyl, fasbir sabran cemiyla. Ya Vekiyl, ve kefa billahi vekiyla Ya Kafi, ve kefallahül mü’miniynel kıtala. Ya Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd. Ya Rabbi, fe tebarekellahü rabbül alemiyna. Ya Ğaniyy, vellahül ğaniyyü ve entemül fükara. Ya Şakirü, innellahe şakirun aliym. Ya Hallak, vehüvel hallakul aliym. Ya Muhsin, vellahü yuhibbül muhsiniyn. Ya Kadiyr, vellâhü ala külli şey’in kadiyr. Ya Mufaddil, vellahü zül fadlil azıym. Ya Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk.

Ya Müızz, tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa. Ya Refiy’u, refiud deracati zül arş. Ya Şefi, men zellezi yeşfeu indeh. Ya Kebiyr, innellahe kane aliyyen kebiyra. Ya Hakk, fe tealellahül melikül hakk. Ya Berru, innehû hüvel berrür rahıym. Ya Vitr, veş şef’ı vel vetr. Ya Ğaffar, innehû kane Ğaffara.Ya Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn. Ya Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd. Ya Mennan, be lillahü yemünnü aleyküm. Ya Baki, ve yebka vechü rabbike zül celali vel ikram. Ya Vahid, kul hüvellahü ehad. Ya Metiyn, innellahe, hüver razzaku zül kuvvetil metiyn. Ya Hadi, innellahe yehdi men yeşa. Ya Bedi, bediy’as semavati vel ard. Ya Aliym, alimül ğaybi veş şehadeh. Ya Fettah, ve hüvel fettahül aliym.

Ya Muhıyt, vellahü bi ma ta’melûne muhıyt. Ya Kadi, vellahü yakdi bil hakk. Ya Samed, Allahüs samed. Ya Hasib, ve kanellahü ala külli şey’in hasiba. Ya Nasıyr, ni’mel mevla ve ni’men nasıyr. Ya Vasiu, ve kanellahü vasian hakiyma. Ya Kahir, ve hüvel kahiru fevka ıbadih. Ya kebiyr, kebiyrul müteal. Ya men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Ya Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevla ve ni’men nasıyr Vel la havle ve la kuvvete illa billahil azıym.

Ramazan Duasının Anlamı
Ey Rabbim! Yüce Esma-i Hüsna'n hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur.

Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim! Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır. Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim. Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir. Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren sensin. Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!

Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlak adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline bekçi olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin.

Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin. Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rab'bin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin. Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin. Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden Rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin.

Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım. Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin. Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak sensin. Ey Ganiy! Zengin olan ancak sensin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'ım! Şükredenleri ancak bilen sensin.

Ey yoktan var eden Allah'ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin. Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.

Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan sensin. Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik sensin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan sensin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden sensin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı sensin. Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi sensin.

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız sen bakisin. Celal ve İkram sahibi sensin. Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak sensin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak sen. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek sensin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan sensin. Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen sensin. Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen sensin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden sensin. Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren sensin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın. Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey senin kudretindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, senin kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük sensin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Senin eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın.Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.
Read More

19 Ağustos 2022 Cuma

Sırlı Esma Duası

 

Sırlı Esmalar

1. Sırrullah

2. Dûn'illah

3. Nurullah

4. Zâtullah

5. Kuvvetullah

6. Kudretullah
7. Esma-ullah
8. Vücudillah

9. Allahü Ekber ... Allahü Ekber ... Allahü Ekber ...

Faziletleri

Doğa üstü alanlara girme Tüm hayal gücünü kullan

Hareket hızı tüm ilime hakim olma sabah, öğleden sonra ve akşam okuyun

sırlı esma 41 kez okuyup üflendiği zaman görünmeyen varlıkları görebilirsin.Kalbini temiz tut ve Allah'a şükür edin ve manevi güç isteyin.

oruçlu olarak okursan daha tesirli olur.

Kara Deniz ve Havada güvenlik için "Selâmün kavlen mir rabbir rahîm" üç defa okunur.
Astral Seyehat ve rüyada olacakları görmek için sırlı esma okunur

Ruhsal güç ve gayb
Önsezi güçlenmesi olayları gerçekleşmeden önceden bilmek veya hissetmek


Sırlı Esma Okumaları
Bu sırlı esma Şeyh Sultan Murahiddin Gusti Amat tarafından yazılmıştır.Bu yüzden bu okumayı yapmadan önce Fatiha tevessül okumalarında ruhuna bağışlanır.çok seçkin ve derin doğal mağrifet ve manevi kaliteyi arttırmak için oldukça kullanışlıdır.ayrıca tüm sıkıntılar, doğa üstü güç  üzerinde büyü,kötü enerji olanlar rüyalar,önsezi güçlendirme,akıl güç manevi ve diğer güç çeşitleri içinde okunur.

"Bismilahhirrahmanirrahim Sirrullahi Zâtullahi Sifatullahi Vücudullahi Ef'alullahi.La ilahe illallah muhammeden resulullah Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. vemtazül yevme eyyühel mücrimun

Sırlı Dört Esma
Birincisi : Zâtullahi (Allah'ın kişisel ismi zat)

Esması: Allah

Özel bir bölüm

İkincisi: Sifatullahi (Allah'ın doğasını bilmek)

Esması

El-Ehad

El-Evvelü

El-Ahiru

El-Hayyu

El-Cebbar

Er-Rahman

El-Vedüd

Üçüncü olarak: Vücudullahi (Allah'ın tanıdık formu)

Leyse kemislihi şeyün (Onun benzeri hiçbir şey yoktur.)

Esması

El-Batın

El-Lâtifu

Ez-Zâhir

Dördüncü olarak Ef'alullahi (Allah'ın işlerini tanıyın)

Esması

El-Halik

El-Muhyi

El-Mumit

El-Câmi

En-Nur

El-Ganiyyu

Mârifetullâh : (Allah'ı tanıyış bilgisi) özü farkındalıktır.

Birincisi: Lâ ilâhe illallàhu : Allah'tan başka ilah yoktur.

İnsanın konumu,İnsanın yükümlülükleri, İç tutumu ve bilinci

Farkındalık mâ'rifet olmadan, insan hayatı mutlaka boş ve yalandır.

İkincisi:Muhammedün Resûlullah: Doğru düz ve ilahi öğretiler için Kuran-ı kerim ve peygamberin sünnetidir.Muhammed ilahi elçidir.

Üçüncüsü:

Bilinç kapısını mağrifet açtığı zaman göl suyundan öyle güzel bir zerafet akarki.

Farkındalık yolu mağrifet olduğunda yaşam "Allah Es-Samed " yol doğru ve düz olur.

"Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. vemtazül yevme eyyühel mücrimun"

Sırlı Esma Duası (başka bir versiyonu)

Fatiha Tevessül

Muhammed s.av.

Dört melekler

Dört Halife
Hızır a.s

Şeyh Abdülkadir Geylani

Eshabı Kehf

İmam Hasan Şazeli

Ümmeti Muhammed

Bismillahirrahmanirrahim

Sırrullah zâtullah sıfatullah Vucudillah Ef'alullah,Lâ ilahe illallah muhammeden resulullah

Allahül kafi vecidul kafi,ruh kafi kafi nimetul kafi,Rahmetül kafi Birahmetike Erhamerrahimin

Duayı 7 defa okuyun.Tüm varlıkları (insanlar,cinler,hayvanlar ve doğal çevre) etkisi altına alma ruhsal güçte artış

üst düzey güç kalp göz açıklığı manevi gücün artması

Sırlı Esma Duası (Rızık İçin Okuma)
Ya Hû Sirrullah 99 defa

Ya Hû Zâtullah 99 defa

Ya Hû Sifatullah 99 defa

Ya Hû Vücud'illah 99 defa

Sırlı Esma Duası

Rüyada olacakları görmek için teheccüd vakti salavatı sırrıl guyubla birlikte 11 defa okunur.öncesinde 812 defa "Yâ Habir" esması çekilir.

günlük sabah öğleden sonra ve akşam üç defa okunabilir.

"Bismilahhirrahmanirrahim Sirrullahi Zâtullahi Sifatullahi Vücudullahi Ef'alullahi.La ilahe illallah muhammeden resulullah

Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. vemtazül yevme eyyühel mücrimun.

Salavatı Sırrıl Guyub

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin salâten tutahhiruna bihâ Mekasidul kulubi ve tuseyfina bihâ sırrıl guyub ve alâ alihi ve sahibil etibba-il kulubi ve barik ve sellim.

Not:sırlı esmalar toplam adeti yüzdür tıpkı esmaül hüsnada olduğu gibi ve ismi azamdır.100 ismi okuyanın ne dileği varsa kabul olur.

mesela lutfullah sun illah sitrillah afvillah keramillah cudillah kenefillah kitabillah ilallah hıcabillah resulullah azzemullah şerrefullah ekramullah gibi.

Read More

Hızır Aleyhisselam’in Okuduğu Vird

Bismillahirrahmanirrahiym*

La ilahe illellahül hayyül kayyum*

La ilahe illellahül bakıd deymum*

La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*

La ilahe illellahül evvelül ahir*

La ilahe illellahüz zahirul batın*

La ilahe illellahül azizül cebbar*

La ilahe illellahül hakimül ğaffar*

La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*

La ilahe illellahül latiyfül habir*

La ilahe illellahül ğafuruş şekur*

La ilahe illellahül vehhabül kadir*

La ilahe illellahül halimül alim*

La ilahe illellahül cevadül kerim*

La ilahe illellahül berrur rahiym*

La ilahe illellahül azizül hakiym*

La ilahe illellahül hafidur rafiu*

La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*

La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*

La ilahe illellahül kaimüz zekiyy*

La ilahe illellahül aliyyül behiyy*

La ilahe illellahüş şehidür rakıyb*

La ilahe illellahül karibül mucib*

La ilahe illellahül fettahul aliym*

La ilahe illellahül vekiylür razzak*

La ilahe illellahül mütekebbirul halık*

La ilahe illellahül evvelü min aded*

La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded*

La ilahe illellahül vedudül meciyd*

La ilahe illellahül mübdiül müiyd*

La ilahe illellahül fe’alü lima yürid*

La ilahe illellahül melikül varis*

La ilahe illellahül bakıl bais*

La ilahe illellahül bariul musavvir*

La ilahe illellahül latiyful müdebbir*

La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan*

La ilahe illellahül hannanül mennan*

La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan*

La ilahe illellahül hadil kaviyy*

La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy*

La ilahe illellahül hakkul mübin*

La ilahe illellahüt tevvabül müiyn*

La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal*

La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal*

La ilahe illellahül ferdüs samed*

La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda*

La ilahe illellahül basitul bediy’u*

La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı*

La ilahe illellahül vasiu zül ihsan*

La ilahe illellahüs selamül mü’min*

La ilahe illellahül kefiylül müheymin*

La ilahe illallahül hakimül kerim*

La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym*

Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin

ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*

Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*Sırları:

1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.

2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.

3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)
Read More

Tekvir Suresi ve Faydaları

Duası Ve Faydaları


*Yeri tespit edilemeyen büyü yada sihir bu sure okunduğunda cenabı hakk mutlaka yerini bi şekilde bildirir.

*en başta rabbimizin yardımıyla büyünün etkisi bu sure okundukça kalkar.

*Yağmur yağarken okunduğunda niyet edilen şey ve murada edilen Allah'tan istenirse bi iznillah kabul olur.

*Bu sureyi okumaya devam eden dünya ve ahirette selamette olur.

Arkadaşlar bu duayı ilk bulduğumda hemen yazmak istemedim. Önce kendim denedim. Büyük şifalar gördüm. Ben size fayda gördüğüm özellikleri maddelerle yazdım. Duanın sayısı falan yok. Aynen anlattığım gibi. istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Sizden tek isteğim, güzel yüreklerinizin dularını benden esirgemeyin... Rabbim hepimizin gönlünde olanı hayırlısıyla verecektir inşallah. Şimdiden tüm dularınız inşallah kabul olur diyorum. Selam ve dua ile....Tekvir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

İzeş şemsu kuvviret. Ve izennucumun kederet.Ve izel cibalu suyyiret. Ve izel'işaru 'uttılet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izelbiharu succiret. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel mev'udetu suilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufu nuşiret. Ve izes sema'u kuşitat.. Ve izel cahıymu su'ıret. Ve izel cennetu uzlifet. Alimet nefsun ma ahdaret. Fela uksimu bilhunnesi. Elcevaril kunnesi. Vel-leyli iza 'as'ase. Ves-subhı iza teneffese. İnnehu le kalu resulin keriymin. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin. Muta'ın semme emiynin. Ve ma sahıbukum bi mecnunin. Ve lekad reahu bil'ufukıl mubiyni. Ve ma huve'alel ğaybi bi daniynin. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. Feeyne tezhebune. İn huve illa zikrun lil'alemiyne. Limen şae minkum en yestekıyme. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Read More

Cin Suresinin Faziletleri

Cin Suresinin Faziletleri


SURETİL CİNN

Bismillahirrahmanirrahim

1. Gul uhıye ileyya ennehus teme'a neferun minel cinni fegalu inna semı'na
kur'anen 'aceban.

2. Yehdi ilerruşdi feamenna bihi* ve len nuşrike birabbina ehaden.

3. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaza sahıbeten ve la veleden.

4. Ve ennehu kane yegulu safihuna 'alellahi şetatatan.

5. Ve enna zanenna en len tegulen'insu velcinnu 'alellahi keziban.

6. Ve ennehu kane ricalunminel'insi ye'uzune biricalin minelcinni
fezaduhum rehagan.

7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.

8. Ve enna lemesnessemaa fevecednaha muliat haresan şedidan ve
şuhuban.

9. Ve enna kunna nag'udu minha mega'ıde lis sem'ı* femen yestemi'ıl'ana
yecid lehu şihahaban resadn.

10. Ve enna la nedri eşerrun uride bimen fil'ardı em erade bihim rabbuhum
reşadan.

11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike* kunna taraiga gıdadan.

12. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fil'ardı ve len nu'cizehu haraban.

13. Ve enna lemma semi'nel hudaamenna bihi* femen yu'min birabbihi
fela yehafu bahsen ve la rehegan.

14. Ve enna minnel muslimune ve minnel gasitune* femen esleme fe
ulaike teharrev reşadan.

15. Ve emmel gasitune fekanu licehenneme hataban.

16. Ve en levis tegamu 'alettarigati le esgaynahum maen ğadagan.

17. Lineftinehum fihi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaban
sa'adan.

18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehadan.

19. Ve ennehu lemma game 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi
libadan.*

20. Gul innema ed'u rabbi ve la uşriku bihi ehadan.

21. Kul inni la emliku lekum darran ve la reşadan.

22. Kul inni len yucirani minallahi ehadun ve len ecide min dunihi
multehadan.

23. İlla belağan minallahi ve risalatihi* ve men ya'sıllahe ve resulehu
feinne lehu nare cehennemehalidine fiha ebadan.*

24. Hatta iza raev ma yu'adune fese ya'lemune men ed'afu nasıren ve
egallu 'adadan.

25. Kul in edri egaribun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbi amedan.

26. 'Alimul ğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehadan.

27. İlla menirteda min rasulin feinnehu yeslugu min beyni yedeyhi ve min
halfihi resaden.

28. Li ya'leme en gad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve
ahsa kulle şey'in 'adadan.

1- tasallut veya büyüden dolayı, musallat olduğunda, 7 sefer ,rahatsız olan kişiye okunur.(okuma şekli ise şöyledir)cin suresinde, 8 tane tı durağı var. yukarda, suredeki tı durağı olan yerleri, işaretledim.okumayı, devamlı euzu besmele ile okuyacaksın.ve tı durağına geldiğinde, hastaya ve bir bardak suya üfleyeceksin.bu okumayı yaptığında ,ya terkedecek,yada o pislik yanacak.başka çıkarı yok.bazen gelen pislik çok güçlü olur. o zaman okumayı, 21 sefer yapacaksın. tasallut veya sihir, yenilenmediği müddetçe, o musallatın işini, ALLAH ın izniyle bitirirsin.

(ALLAH razı olsun, karaman vilayetinde, arapça farsça osmanlıca kitapların, çevirmenliğini yapan,İdris Çelebi isimli arkadaşım, tecrübesi ile tatbik etmiş, bana söyledi.bende uyguladım, ve elhamdülillah, tam isabet.hiç bir havas kitabında *varsada*karşılaşmadım.)

(bir anı:dini sitenin birinde, yurt dışındayım ALLAH rızası, için cin suresini, türkçe harflerle yazıp gönderirmisiniz. çocuğum elden gidiyor. diye bir baba, feryat ediyordu.benim de, netten çıktı alıp, veya yazıp, gönderme gibi bir bilgim yoktu.halen, yardımcı olamadım diye, vicdanım sızlıyor. ki o zamanlarda, bu tertibi biliyordum.ama yardım edemedim.)

2- nazara çokmu yatkınsın.günlük 1 sefer oku çık dışarı.ALLAH ın izniyle ,o kem gözle bakan kişinin gönderdiği negatif enerji o kişiye döner.senin etrafındaki cin suresinin nurunu delemez.

3- tehlikeli yerlerdemi çalışıyorsun.bela hazırmı.günlük 1 sefer oku.bak bakalım sana bulaşabilirlermi.

4- şimdi benimde dikkatimi çekiyor. hiç şüphelenmediğim kişilerde görüntü veya o alemden yardımcıları var. bakıyor ,sen rahatsın.hemen bir şer amel gönderiyor. sen günlük olarak 1 sefer oku.o pisliklerin gönderdikleri kendilerine anında geri döner.gerçi pislikler bir şekilde o gönderdikleri şerden kurtulmasını başarıyorlar.
Read More

19 Temmuz 2022 Salı

Toprağa Okunan Aşk Duası


Toprağa Okunan Aşk Duası

Bir avuç toprak üzerine aşağıda gelen ayetleri 71 defa okur ve sevdiğin kişinin yoluna sepersen son derece büyük bir sevgi ve aşk ile sana bağlanmış olur. Ayetler şunlardır; Ve le katfettenna süleymane ve el kayna ala kürsiyyihi ceseden*Hel eta alel’insani hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkura.İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basiyra.
Read More

Tespihle Getirme Duası


Tespihle Geri Getirme Duası

Tespih ile yapılan aşk ve geri getirme duasıdır (büyü değildir) sadece dua aklınız karışmasın diye belirttim, nasıl yapılıyor bu tesbihle getirme duası hemen açıklıyayım. 99luk tespihi alıp önce sevdiğiniz ve dönmesini istediğiniz kişiyi anne adıyla beraber anarak niyetinizi söylüyorsunuz. sonra Bismillahirrahmanirrahîm deyip tespihten bir tane atıyorsunuz Bismillahirrahmanirrahîm deyip ikinciyi atıyorsunuz sonra tekrar
Bismillahirrahmanirrahîm deyip geri dönüyorsunuz en başa… hep çekerken ve dönerken
Bismillahirrahmanirrahîm deniyor…yani 1 2 3 4 5 okudunuz geri dönüyorsunuz 5 4 3 2 1 hep en başa döneceksiniz… 99 a kadar devam edeceksiniz


Read More