Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dualar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Mart 2020 Perşembe

Tahassün Duası

dualar
Her Türlü Afetten ve Cinlerden Korunmak için Tahassun Duası

Sıkıntılı zamanlarda, her türlü afattan cinlerin zararlarından tasallutlarından ve zararlarından korunma  yapmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 (yedi) kere okunmalı, okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli.

Biiznillah hiç bir şey zarar veremez. Bu bir kalkan gibidir. Bu kalkan ile Allah'a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir.

Okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü, tevekkeltü, dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, eksamna, tevekkelna, dahalna kelimeleri okunacaktır. Aşağıdaki açıklamalarıda okuyun.

Tahassantü (çoğul olursa tahassanna) bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü (çoğul olursa aksamna) zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü (çoğul için tevekkelna) alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hıfzillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî emânillah Dehaltü (çoğul için dehalnâ) fî hızillah. bihakkı (burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak) kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü ( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak) Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.

Bu dua ile 7 kere okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut

ve aksemtü zil izzeti vel ceberut

ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut

dehaltu fi hifzillahi

dehaltü fi emanillahi

dehaltü fi hirzillahi

bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü

bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü

bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim

ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

1.Okuyuşta Sağına

2.Okuyuşta Soluna

3.Okuyuşta Önüne

4.Okuyuşta Arkana

5.Okuyuşta Yukarıda

6.Okuyuşta Aşağıya

7.Okuyuşta Kendi Etrafında Dönerek Üflenir.
Read More

22 Ocak 2020 Çarşamba

Mevlid Kandili Dilek Duası

dua
Mevlid Kandilinde Okunacak Dilek Duası

Mevlid Kandilinde okunacak duaları Nihat Hatipoğlu ve diyanetten hazırladık. Bu dualara geçmeden önce Mevlid Kandili’nde okunduğunda geri çevrilmeyen Hazreti Yunus’un dilek duasını dikkatinize sunalım.

Bu duayı Hz. Yunus peygamber balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu:

“Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

AKŞAM NAMAZINI KILIP FATİHA’DAN SONRA BU DUAYI OKUYUN

Mevlid Kandili’nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin;

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”

Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.
Read More

21 Ocak 2020 Salı

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

dua
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua

“Allahumme ğarati’nnücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâte’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua Manası:

Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )

Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku.

Ey Hayat sahibi, Kayyum ( olan Allahim), gecemi sakin kıl, gözlerimi uyutuver.
Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Dua İzah:

Ashabdan Zeyd b. Sabit r.a. uykusuzluğa tutulmuş ve bu hastalığından Efendimize bahs etmişti.
Rasulullah S.A.V. kendisine bu duayı okumasını tavsiye buyurdu.
Zeyd b. Sabit r.a. dua yı okuyunca Allah-ü Teala kendisinden o hali giderip şifa verdi.

Abdestli uyumak sünnettir.Uyumak için mümkünse sünnete uyularak abdest alınmalıdır.yatağa girince okunacak dualar, sahih hadis kitaplarında mevcuttur.Çünkü gecenin ne getireceği belli olmaz.Bu yüzden,yatağa girince hemen Allah’a sığınmak ve gecenin ve şeytanın başımıza iç açmasını engellmek lazımdır.

Rahat Bir Uyku İçin Okunacak Duayla ilgili olarak hadis kitaplarından bazı dualar şunlardır.

“Euzü bikelimati’llahi’t-tammeti min şerri ma halaka ve zerae ve berae.”

“Bismillahillezi la yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim.”

“Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti’l-uyun.Ve ente hayyün Kayyumün la te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve enin ayni.”

“Allahümme selemtü nefsi ileyk.Ve veccehtü vechi ileyk.Ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk.Rağbeten ve rahbeten ileyk.La melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyyikellezi erselt.”

“Allahümme bismike emütü ve ahya”

Read More

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

dua
Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

Nurun Nübüvvet Duası büyük bir nimet olarak bilinir. Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur. Kara büyü, büyücülük, büyü, şantaj, zehir, kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler.

Kıskançlık, aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur.

Nurun Nübüvvet Duası Aşağıda ki Ayetlerden Oluşmaktadır;

Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler

Read More

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?

dualar
Dua Ve Sure Arasındaki Farklar Nelerdir?
Sure nedir?

Sure Kur-an’ı Kerim‘de her bir besmele arasında geçen ayetlerden oluşan bölümlerdir. Toplamda 114 sure bulunur kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim‘de. Sureler inanç ve ibadetleri içerdiği gibi, hukuki ve ahlaki konuları da içermektedir. Emirler, öğütler, yasaklar ve haramlar bir bir anlatılmakta ve örnekler verilmektedir.

Dua nedir?

Dua yalvarıp, yakarma, isteme, şükretme, niyaz etme, iman etme dil ile söyleme kalp ile taktik etme yolu ve yöntemidir.

Dua Ve Sure Arasındaki Farklar

Dualar kişiden kişiye değişir, ancak bazı dualar vardır ki Amentü gibi imanın şartlarını içerir Ezberlenir ve okunur kalben inanarak Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunur.
Oysa ayetleri barındıran sureleri değiştirilemez aynıyla okunur.
Yine dualar abdest almaksızın okunabiliyor.
Surelerin ise abdestli okunması üzerinde değişik yorumlar vardır.
Dualar şükür, teşekkür sığınma, isteme vb. ihtiyaçları dile getirerek manevi dünyayı güçlendirmektedir. Ruha dinginlik ve rahatlık vermektedir.
Sureler anlamca okunduğu kelimeleri mealen bilinmiyor ise kişiyi Allah’a tam sığınmanın onun Kur-an’ı Kerim‘ine sarılmanın ve dualarını okumanın rahatlığı ile manevi dünyasına etrafını saran Melek’leri ile korunmuştuk sığınmışlık ve rahatlık duygusunu vererek duaların bir çeşit ön hazırlık safhasını oluşturmaktadır.

Dua dinin, imanın, inanmışlığın özüdür. Maddi manevi isteklerin, ızdırapların Allah’a teslimiyetin manevi ulaşım yoludur. Bu yol evrende genişleyerek kişinin içindeki sıkıntıları manevi olarak uzaklaştırmaktadır Allah’ın sevgisine merhametine şevketine ulaştırmaktadır inananlarıdır.
Read More

20 Ocak 2020 Pazartesi

Rüya Görünce Okunacak Dua

dua
Rüya Görünce Okunacak Dua

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse onun için Allah'a hamd etsin. O rüyasını dostlarına ve irfan sahiplerine söylesin.

Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır.Onun şerrinden Allah'a sığınsın.Onu kimseye söylemesin. Böyle yaptığı takdirde kendisine zararı dokunmaz buyurdu.(Buhari-Müslim)

Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, hoşa giden rüya görünce elhamdulillahi rabbil alemin demek lazım. Hoşa gitmeyen rüya görünce Euzu billahi mineşşeytanirracim demeli, rüyayı kimseye söylememeli ve kalkıp abdest alıp namaz kılmalıdır.(Feyz'ul-Kadir) Rüya gören: "Rüya gördüm" deyip anlatacağı zaman bunu duyanların "Hayırdır inşa-Allah" demeleri sünnettir.

Read More

6 Ocak 2020 Pazartesi

Kureyş Suresinin Faziletleri

dua
Kureyş Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Kim, Kureyş Sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, Ka’be’yi tavâf edenlerin ve orada i’tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.”

İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:

“Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emîn ve rahat olmak için Kureyş Sûresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa onbirer defa okumalıdır.”

Kureyş Suresi Okunuşu ve Meali

Mekke’de indi. Dört ayet-i kerîmedir. Kureyş kavmine cahiliyet devrinde verilen bazı haklardan bahsettiği için sureye, Kureyş suresi denilmiştir. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)

Kureyş Suresi’nin Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li’î lâfi Kurayş’in
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi’nin Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Kureyş’e imkan sağlandığı için,
Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Read More

Ali İmran Suresinin Faziletleri

dua
Ali İmran Suresinin Faziletleri

Al-i İmran suresinin fazileti

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


‘‘İki beyaz gül bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bakara ve Al-i İmran sureleridir. Bu iki sure, kıyamet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yaparak serinliğe vesile olurlar.’‘

‘‘Kim Al-i İmran suresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teala rahmet, melekler de istigfar ederler.’‘

‘‘Allahü tealanın ism-i a’zamı şu iki ayettir: Birincisi Bakara suresinin 163’üncü ayeti, ikincisi Al-i İmran suresinin başı.’‘

‘‘Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.’‘

Abdullah bin Mes’ud buyurdu ki:

‘‘Al-i İmran suresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir.’‘

Abdullah bin Abbas buyurdu ki:

‘‘Kim Al-i İmran suresini okursa zengin olur.’‘
Read More

Hastanın İyileşmesi için Okunacak Dua

dua
Hastanın İyileşmesi İçin Okunacak Dua
Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra

“Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsı da bütün hastalıklar için okunur.

Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur.

Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.

Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün günâhları af olur.

” Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek,Rabbime yalvarıyorum.Senin hâtırın için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır.
Read More

Huzur Veren Dualar

dua
Huzur için Okunacak Dualar
“Allahım! Beni seni ve Peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günlerimi iyilik ve güzelliklerle dol­dur. Dünya ve ahiret için her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülükten sana sığınırım. ”

“Ey âlemlerin Rabbi Allahım!

Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dilerim. Senin herşeye gücün yeter. Sen açıkladığını ve gizlediğim herşeyimi bilirsin.

Bana merhamet et ve kalbimi merhamet ve sevgiyle doldur. Tembel­likten, boşa çaba harcamaktan, vakti boş yere geçirmekten, düzensiz ve programsız çalışmaktan, başarısızlıktan, insanlara, çevreme ve kendime zarar vermekten sana sığınırını.

Allahını! İmanımı kuvvetlendir, güzel amellerimi artır ve ahlâkımı güzelleştir. Kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. Sevgili Pey­gamberimizin istediklerini senden ister, sığındıklarından da sana sığınırım.

Allahını! Yaptığını işlerin yanlış anlaşılmasından ve haksızlığa uğ­ramaktan, haksızlık etmekten sana sığınırım. Çalışmalarımın sonu­cunu hayırlı eyle, onların hep hayırla devam etmesini nasip eyle. Beni aileme, ülkeme ve insanlığa faydalı bir insan yap. Bizi dünyada ve ahirette en güzel nimetlerinle sevindir.

Allahım! Kalbimi her türlü kötülüklerden koru. Kalbimde korkıı lara, sıkıntılara ve sevmediğin huyların yer etmesine izin verme. Bern sadece kendini düşünen, kendi sıkıntılarım büyütüp diğer insanlarla ilgilenmeyi kesen, bencil ve kibirli insanlardan yapma. Bizi cömert kullarından eyle.

Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Günahlarımı, kusur hırımı ve bütün müminlerin günahlarını bağışla.

Ey yüce Rabbim! Beni sevdiğin kullarından eyle. İşlerimi kolaylaştır, hayatımı güzelleştir. Beni arkasından iyilik ve güzellikleri konuşulanlardan eyle. Sevmediğin her hâli benden uzaklaştır. Beni hayatını, davranışlarım ve sözlerimle seni ve Islâm’ı en güzel anlatan insanlardan eyle.

Allahım! Beni faydasız işlere ve boş eğlencelere dalıp görevlerini, ibadetlerini unutanlardan eyleme. Dilimi hep doğru söyleyen eyle Hertürlü belâ ve sıkıntıdan, kaza ve felâketten koru. ”
Read More

Define Bulmak İçin Dua

dua
Define Bulmak İçin Okunacak Dua
Define Bulmak İçin Okunacak Dua, define bulma duası, hazine duası, hazine bulma duası, define ve hazine için dua, servet duaları.

Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak için fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir.

Bir köşesine:


dua 1

Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehû li nüriyehû min âyâtinâ innehû hüves semiy’ul besıyr*

İkinci köşesine:dua 2

Ve min âyâtihî halkus semâvâti vel erdı ve mâ besse fîhimâ min dâbbetin ve hüve alâ cem’ıhim izâ yeşâü kadir*

Üçüncü köşesine:
dua 3

Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temürru merras sehâbi sun’allâhillezî etkane külle şey’in innehû habîrun bimâ tef alûn*

Dördüncü köşesine:
dua 4


Ve in küllün lemmâ cemiy’un ledeynâ muhdarûn* Ve âyetün lehümül erdul meyteh* ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn*

Ayet-i kerimeleri yazılır. Üzerine (21) kere ikinci ciltte yazılı “Kasemü’l-EmlâkiM-Felekiyye” okunur. Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra ihtiyaç zamanında kullanılmak üzere muhafaza olunur. Define araştırması sırasında çatalın tekli tarafı yere eğik vaziyette tutulur ve devamlı olarak “KasemüM- Emlâki’l-Felekiyye” okunur, ta ki çubuk ele yapışmış gibi seni definenin üzerine götürünceye kadar.
Read More

3 Aralık 2019 Salı

Saç Sağlığı için Dua

Saç Sağlığı için Okunacak Dua

Saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah ‘tan geleceği unutulmamalıdır.

Ve yeşfi suduura kavmin mu’ minin. Ve şifaun lima fissudur. Fihi şifaun linnas. Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetun. Ve iza maridtu fehuve yeşifin. Qul huve lilezine amenu hudan ve şifa.

Ayrıca El Bedi ve El-Kaviyy (gücü ve kuvveti sonsuz olanve kendisi yarattığını hiçbir şeye aciz bırakmayan) zikrini kişi elini başına koyarak sıkça okumalı ve Allah ‘ tan şifa ummalıdır.

Saç dökülmesi başta olmak üzere birçok saç hastalığı için 117 kez El-Kaviyy celle celalü zikri okunabilir.

Yine saç dökülmesini önlemek ve saçların daha canlı olması için:

1,50 mg saf zeytinyağı, 3,50 mg hindistan cevizi yağı, 2,25 mg hardal yağı, 4,50 mg badem yağı abdest alındıktan sonra 40 kez Kadir Süresi okunur ve yukarıda zikredilen malzemelerle yapılan bu karışıma 3 kez nefes edilir. Haftada 3 kez saça masaj yapılarak 1 saat beklenir ardından da yıkanır.Allah’ ın izniyle bu saç duaları dökülme ve cansızlık için şifa olur .

Bu saç dualarına ilaveten tüm hastalıkları kapsayan ve genel bir dua olan hastalık duası saç hastalıklarını iyileştirmek için de okunabilir:

Allahümme Rabben- nâs müzhibel-be’ s üşfi enteş- şâfi lâ şâfiye illa ente üşfi şifâen lâ yüğâdinu sekamen. Anlamı: Ey Allah’ ım insanların Rabbi sensin her zorluğu gideren sensin.Şifa ver şifayı ancak sen verirsin, senden başka şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki hasta üzerinde hastalık izi kalmasın. Amin.
Read More

Hatim Duası

Hatim Duası Türkçe Okunuşu

Yüce Allah’ın son kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’i okumak, ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Kuranı kerimi bitirip hatim edilince hatim duası okunur.

Hatta selef âlimlerinin ifadelerine göre ibadetler içerisinde hiç birisi Kur’ân okumaya denk değildir. Nitekim âyette de, Kur’ân okumanın asla zarar etmeyecek bir kazanç olduğu belirtilmiştir: “Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, nmazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret, işaret umabilirler.

Hatim Duası Türkçe Okunuşu:

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Read More

Günahları Affettiren Dua

Günahları Affettiren Dua

Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur. (Nesci)

Read More

Şeytan ve Cinlerin Kahrı için

Şeytan ve Cinlerin Kahrı için Okunacak Dua

Bismillahirrahmânirrahîm

Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya'rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman.

Read More

Nazar Değene Okunacak Dua

Nazar Değene Okunacak Dua ve Anlamı

(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin)

[Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.]

Manası:
Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]
Read More

Kunut Duaları

dualar
Kunut Duaları Türkçe Okunuşu ve Meali

Okunuşu: Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükür ederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Read More

Maun Suresi

dua
Maun Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.

2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.

3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.

4- Feveylun lil-musallîn.

5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

6- Ellezînehum yurâûn.

7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
Maun Suresinin Anlamı, Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, yetimi itip kakar.

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.

4- Şu namaz kılanların vay haline!

5- Onlar namazlarından gafildirler.

6- Onlar gösteriş yaparlar.

7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.
Read More

Cinlerden Korunma Duası

dua
Cinlerden Korunma Duası

Cinlerden korunma duası yapmak için öncelikle doğru bilgiye ulaşmak gerekir. Pek tabi bu sıkıntılar her insanda farklı olduğu gibi bunların çözümleri de birbirinden farklıdır. Kimisinin sıkıntısı para kiminin ise ailesi olur.

Tabii bu hayatta başımıza gelecek sıkıntılar sadece maddi boyuta sahip sıkıntılar da olmayabilir.

Bu tür zamanlarda ne yapılmalı ve nasıl hareket edilmeli sorularına sizin için yanıt bulmaya çalışacağım. Bu manevi sıkıntılar psikolojik olabilir. Veya ruhani varlıklar ile ilgili olabilir. Dediğim gibi bu tarz sıkıntılarından dolayı farklı farklı yollar deneyen birçok insan vardır.

Öncelikle bu tarz bir dönemden geçiyor ve belli sıkıntılarla yüz yüze gelmek zorunda kalıyorsanız kesinlikle destek almalısınız. Çünkü yalnız kaldığınızda bu psikolojik olarak daha çok yıpranabilirsiniz. Ama eğer bilgisine ve hayat tecrübesine güvendiğiniz bir medyum varsa onun yardımına başvurabilirsiniz. Örneğin cinlerden korunma duası okutabilir veya bu dualar hakkında bilgi alabilirsiniz. Çünkü böyle bir durumda alacağınız bir yardım sizin için çok daha iyi gelecek ve rahatlamanızı sağlayacaktır.

Bu duaları okuttuktan sonra eskiye nazaran kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Çünkü bu tür problemler yine manevi destekler ile atlatılabilir. 
Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

Altını Islatan Çocuk İçin Dua

Altını Islatan Çocuk İçin Okunacak Dua

“Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammedin resulillah’in-nebiyy’il-ummiyy’il-hâşimiyy’il-medeniyy’il-ebtahiyy’it-tehâmiyyi, sallallahu aleyhi ve Alihi ila men hezare’d-dâre min’el-ummâr.Ammâ ba’du feinne lenâ ve lekum fi’l-heyâti sieten fein yekun fâciren mugtehimen ev dâiye heggin mubitilen ev men yu’zi’l-vildâne ev yufzi’s-sibyâne ve yubkîhim ve yubevvilhum ale’l-firâşi felyetevesselu ilâ ashâb’il-esnâmi ve ilâ ebedet’ilevsâni ve’lyehlu an eshâb’il-gur’âni fî cevâr’ir-Rahmâni ve mehâzi’ş-şeytâni ve an eymanihum’ul-ferâru ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlih.”

Read More