Gizli Bilimler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gizli Bilimler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Kasım 2019 Cuma

İnvokasyon

İnvokasyon

İnvokasyon metodu ile irtibat kurulabilen spiritler, her bakımdan insandan üstün niteliklere ve güçlere sahip varlıklardır ve değişik bir şuur kapasitesi gösterdikleri için obsede edilemezler. Zaten bu yüzden, onlarla ancak invokasyon metodu ile irtibat kurmak mümkündür.

Bu varlıkları tanımlamak için majik literatürde tanrılar anlamına gelen "Elohim" veya başka dilde benzeri bir genel terim kullanılır. Dinlerin sözünü ettiği tanrı deyimi ile karıştırmamak gerekir.

Read More

Evokasyon

Evokasyon Nedir?

Bedensizlerin obsede edilmesi konusunda kullanılan diğer bir obje de genel adı ile invokatif ve evokatif spiritlerdir. Bunlar kendiliğinden var olup, insandan ayrı bir tekâmül zincirine ait değişik yaratılıştaki varlıklardır. Majik terminolojide bu tür varlıklara "spirit" denilmesinin sebebi, insan ruhundan farklı ve aynı zamanda insan gibi yaratılmış olduklarını belirlemek içindir. Spiritüalizmde geçen spirit deyimi ile ilgisi yoktur.

Majinin pratik kısmında metafiziğe yer olmadığı için, bu varlıkları kimin ve ne zaman, nasıl yarattığı dikkate alınmaz. Daha doğrusu, bu konunun ancak çok ileri bir seviyede ele alınabileceği kabul edildiğinden, pratik çalışmalarda atâlete ve karışıklığa yol açmaması için boş yere düşünülmesi gereksizdir.

Spiritler, irtibat kuruluşlarına göre genel olarak ikiye ayrılırlar. Bir kısmı, insanın sahip olmadığı bazı güçleri barındırdıkları halde, bunları kendi iradeleri ile kullanabilecek seviyede değildirler. Konunun karmaşık olması sebebiyle, kısaca bu tür varlıkların uygun şartlar altında açığa çıkabilen bir güce sahip olduklarını belirtmekle yetineceğiz.

Zira, bu varlıklarda, yaratılışları gereği hürriyet, tekâmül ve uygulama biçimi oldukça değişiktir. Bunların özelliklerini yalnız irtibat kurulduğunda gösterdikleri reaksiyon ile tesbit etmek mümkün olduğu için, majisyen bile asıl yaratılış özelliklerini kesinlikle bilemez.

Bu tür spiritlerle irtibat kurma biçimine genel olarak evokasyon denir. Evokasyon metodları, majisyenin inisiyasyon kanalına göre, yani eğitiliş biçimine göre değişiklik gösterir. Ama, temelde kural aynıdır. Meselâ, doğu tradisyonunda içe yönelik bir metod olan "kundalini" sistemi uygulanırken, batı tradisyonunda dış sembolizme yönelik "ritüel" sistemi ve buna bağlı dramatik uyarma metodu genelleşmiştir. Her metod için temel kural, irtibat kurulacak spiritin tesir alanına sempatize olabilmektir.

Bu varlıklarla insan arasında ortak bir özellik bulunmadığı için, araya bazı vasıtalar sokularak irtibat kurulur. Bu vasıtalar, belirli bir program içinde ardarda düzenli olarak kullanılan mantralar, uyarıcı kokular, renkler, geometrik şekiller, duruş biçimleri, çağırı kelimeleri ve benzeri şeylerdir. Programın zamanlaması gökyüzündeki planetlerin durumlarına göre belirlenir.

Evokasyon'un dilimize yerleşmiş bir karşılığı "celbetme"dir. Genellikle İslamî kaynaklı literatürde "cin taifesinin celbi" diye bir terim geçer ki bu, evokasyonun bir çeşidi sayılır. "Cinler" veya "iblisler" diye değişik isimler altında sıralanan varlıklar evokatif spiritlerin bazılarıdır. Bunlar, kendi aralarında hiyerarşik bir düzene sahiptirler. Üst düzeyde bir spiritin evokasyonu ile, onun idaresinde veya tesir alanında bulunan düşük kapasiteli diğer spiritler üzerinde obsessif bir tesir yaratmak mümkün olur.

Bu varlıkların genel özelliği, kendi bütünlüklerini korumaya yöneliktir. Kullanılacaklarını farkettikleri an, hakimiyet kurmak isteyen majisyene karşı saldırgan olurlar. Bu sebeple bir sürü karşı korunma tedbiri alınması gerekir. Eğer operasyon eksiksiz tamamlanırsa, celbedilen varlık istenilen biçimde obsede edilerek bünyesindeki gücün kullanılmasına imkan verir.

Her spirit, kendi özelliğine göre belirli bir alanda majisyenin işine yarar. Mesela, arkeolojik bir kazıda bulunan ve deşifre edilemiyen eski bir dile ait yazıyı çözmek gerekirse, bu işe uygun bir spiritin evokasyonu ile o yazıyı deşifre etmek mümkündür. Bu işlemde o medeniyete ait, veya o devrin majisyenleri tarafından kullanılmış bir spiriti bularak yazıyı okuması sağlanır Diğer bir örnek olarak, tarihte adı sık geçen peygamber kral Süleyman'ın (Şalomon) bu varlıkları kullanarak bazı imkansız gibi gözüken işleri yaptırdığını anlatan efsaneyi hatırlatmak yerinde olacaktır.

Esasen, bu spiritler ile hemen hemen her alanda çalışılabilir. En gelişmiş fizik araştırmalarını bile, bir laboratuar olmaksızın bu varlıklar sayesinde ilerletmek mümkündür. Ancak, irtibatta kullanılan terminolojinin günümüzdeki teknik terimlere uyarlanması ayrı bir işlemi gerektirecektir.

Bu noktada, sanırım ki okuyucu iyiden iyiye şüpheye düşecek ve "bu kadarı da olmaz" diyecektir. Şimdi olayı bir de alışılmış açıdan inceleyelim: Bugün sibernetik ve buna bağlı bir teknoloji harikası sayılan kompüter kullanımı imkanı doğmuştur. Eğer bu gelişmeyi yüz yıl önce anlatacak olsaydınız, dinleyenler belki sizin kadar bile anlayışla karşılamazdı söylediklerinizi. Spiritlerin kullanımı da pek farklı sayılmaz. Yeter ki yeterli teknik bilgiye ve en önemlisi ruhsal gelişmeye sahip olalım. Zira, maji alanında çalışan birisi için başarılı olmak yalnız teknik bilgiye bağlı değildir. Daha başka neyin gerekli olduğunu da işin içine girdikten sonra anlamak mümkün olur. Biz şimdilik buna yuvarlak bir lâfla "ruhsal gelişme" deyip geçiyoruz.

Spiritlerin, kullanıldıkları zaman karşısındaki majisyene yönelik saldırgan bir tavır aldıklarını belirtmiştim. Bu her spiritin genel tavrıdır. Çünkü evokasyon ile kendi seyrinden çıkarılarak bir işe zorlanacağını anlar. Ama, tabiaten yapısı zorlanmaya ve kullanılmaya müsaittir. Yani obsesyona açıktır. Saldırgan tavrını yok etmek için belirli sindirme ve nötralize etme metodları uygulanır.

Bazıları ise bizzat kendi bünyesinde yıkıcı ve bozucu bir gücü taşır. Evokasyon ile bu varlık çağırıldığında, bünyesinde saklı bulunan yıkıcı gücü kullanmak mümkündür. Bu sayede başka insanlara veya bir topluluğa büyük çapta zarar verilebilir. Bu tür spiritlerde diğerlerine oranla değişik bir tesir alanı vardır. Kullanan majisyen üzerinde yoğunlaşan ve çevresinde biriken ağır bir astral pislik salarlar. Belki bu terim yerinde olmayabilir, ama hassas bir süje vasıtasıyla çürümeye benzer bir protein çözülmesinin çıkardığı koku biçiminde algılandığı için "pislik" terimi kullanılmaktadır. Bu astral salgı majisyene doğrudan bir zarar veremez, çünkü korunma tedbirleri vardır. Fakat, zamanla adeta üreyerek birikir. Uygun bir hale gelince de, majisyenin düşünceleri ile kendiliğinden beslenerek "kaçak bir artifikal elemental" biçimine girer. Hangi düşünce ile beslenmişse, o doğrultuda majisyen üzerinde yapışık bir parazit gibi yıkıcı etkisini sürdürür.


Read More

Şamanik Ritüel

gizli bilimler
Şamanik Ritüel

Tarihsel olarak, Şaman ritüeli Yerli kültürlerin kalbi içinde yaşar. Basitten karmaşaya uzanan ritüeller, gündelik hayatın sıradanından çıkmanın, ruhsal hayata bağlanmanın ve görünen ve görünmeyen alemlerin arasındaki perdeyi kaldırmanın bir yoludur.

  Antik şaman ritüelleri zamanın başından beri uygulanmaktadır. Özünde, insanlık, ruh ve doğa arasında gerçek bir karşılıklılık oluşturduğu bireylere ve topluluklara bütünlüğü yeniden kazandırmayı hedefliyorlar.

Sandra Ingerman'a göre, “Şamanizm, insanoğlunun bildiği en eski manevi uygulamadır. Arkeolojik kanıtlardan, uygulamanın en az 40.000 yıl öncesine dayandığını biliyoruz. Bazı antropologlar uygulamanın 100.000 yıldan daha eski olduğuna inanıyor. ”

Read More

Eski Mısır Büyüleri

büyü
Eski Mısır Büyülerinin Gizemi

İki Avustralyalı bilgin, büyülerle kodlanmış 20 sayfa papirüs içeren eski bir Mısır el kitabını çevirdi. Kodeks, Yunan alfabesini kullanan Mısır dili olan Coptic'te yazılmış tuhaf çizimler ve bir dizi büyü içerir. Kodeksin menşei ve aynı zamanda onun keşfi, bilinmemektedir.

Şimdi “ Ritüel Güç El Kitabı ” olarak adlandırılan belgeler, Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacı Malcolm Choat ve Sydney Üniversitesi'nden Iain Gardner tarafından çözüldü. Macquarie Üniversitesi, ilk olarak 1981 yılında, bir antika satıcısından kodeksi satın aldı, ancak on yıllarca başarısız olduğunu deşifre etmeye çalıştı.

Read More

İblis Nedir?

gizli bilimler
İblis Nedir?

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi­den, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir.

Kur'ân-ı Kerîm'de ilk şeytandan İblîs diye söz edilir, İblîs, azmış ve Rab­binin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. "Hani biz me­leklere Âdem'e secde edin demiştik. İblîs hariç hepsi secde ettiler. O yüz çe­virdi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu" (el-Bakara 2/34) anlamındaki âyet, onun melek olduğunu göstermez. Çünkü bu âyette, ifadenin çoğun­luğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslûp kullanılmıştır.

İblîs cin­lerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı..." (el-Kehf 18/50) âyetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, aslında o bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir.

Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan fakat varlığı Kur'ân-ı Kerîm ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen şeytan, ateşten yaratılmıştır. Hz. Âdem'in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıl­dığı gerekçesiyle ondan üstün olduğunu iddia etmiş, Âdem'e secde etmekten kaçınmış, Allah'ın lânetine uğramış ve O'nun huzurundan kovulmuştur. Daha sonra Hz. Âdem ve eşi Havvâ'yı yanıltarak, onların cennetten çıkarıl­malarına sebep olmuştur.

Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.

Allah'ın gösterdiği dosdoğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, şeytana imkân ve fırsat vermek demektir. Sapıklık ve azgınlıkta devam edenler, şeytanın kendilerini çepeçevre kuşatmasına, kendilerinin de şeyta­nın esiri olmalarına sebep olurlar. Yüce Allah insanları şeytanın düşmanlı­ğına, hile ve aldatmacalarına karşı uyarmıştır: "Çünkü şeytan sizin düşma­nınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş eh­linden olmaya çağırır" (el-Fâtır 35/6).

Dünyada insanları hak ve hakikatten uzaklaştıran şeytan, âhirette de on­ları işledikleri ile başbaşa bırakacak, bu konuda kendisini suçlamamalarını söyleyecektir. Şeytanlar, her peygambere düşman kılındığı gibi, her insanı yoldan çıkarmaya çalışacak ve kötü şeyleri süslü gösterip, yasakları çiğnemeye teşvik edecek bir şeytanın bulunacağı da Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir (bk. Müslim, “Münâfikun", 11).

Yüce Allah, Kur'an okunduğunda kovulmuş şeytandan kendisine sığı­nılmasını emrettikten sonra, Allah'a içtenlikle inanıp ibadet eden, yasakla­rını çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki ve hâkimiyetinin olmayacağını ifade etmiştir (bk. en-Nahl 16/98; el-İsrâ 17/65; el-A‘râf 7/21).

Allah Teâlâ varlıkları, biri diğerinden ayırt edilebilsin ve aralarındaki fark insanlarca kolaylıkla anlaşılabilsin diye zıtlarıyla birlikte yarattığından, şey­tanı da yaratıkların en temiz ve en şereflilerinden olan, hak ve hayrı tavsiye eden meleklerin varlığına zıt ve alternatif olarak yaratmıştır. Çünkü belli fiillerin ibadet, hayır, güzel ve iyi oluşu, ancak zıtlarının varlığı ile bilinebilir ki, insanlara şer ve çirkin fiillerde yol gösteren de şeytandır.
Read More

Kuran' a Göre Cinler

gizli bilimler
Kurana Göre Cinler Alemi

Sözlükte, "gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey" anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır.

Cin kelimesi geniş anlamıyla ele alındığında, insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır ve herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamışsa, duyu organla­rından gizlenmiş bütün mânevî varlıkları ifade eder. Dar anlamıyla ise cin kelimesi, ruhanî varlıkların bir kısmını belirtmek için kullanılır. Çünkü gözle görülmeyen ruhanî varlıklar: Hayırlı olan ve Allah'ın emrinden çıkmayan ve insana iyi şeyler ilham eden melekler, insanı aldatan ve şerre yönelten şey­tanlar, hem hayırlıları hem de şerlileri bulunan cinler, olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Cinler, duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğu için, onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı vahiydir. Kuran-ı Kerîm ve sahih hadisler, cinlerden bahsetmekte, doğru düşünebilen akıl da bunu imkânsız görme­mektedir. İnsanların cinleri göremeyişi, gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır.

Kur'an'a göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır: "Cinleri öz ateşten yarattı" (er-Rahmân 55/15), "Andolsun biz insanı, kuru kara çamur­dan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık" (el-Hicr 15/26-27). Sonuncu âyet cin türünün insan türünden önce yaratıldığını da göstermektedir.

Kur'an'da cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten oluşan ve Cin sûresi diye bilinen bir sûre bulunmaktadır. Bu sûrede de dile getirildiği gibi, cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir. Kâfir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar. Cinlerin mümin olanları, müminlerle beraber cennette, kâfir olanları da kâfirlerle beraber cehennemde kalacaklardır.

Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üs­tesinden gelebilecek yetenekte yaratılmıştır. Hz. Süleyman Sebe melikesinin tahtını getirtmek istediğinde cinlerden birinin, o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi (en-Neml 27/39) bunu göstermektedir. Cinin Hz. Sü­leyman'la karşılıklı konuşması, onların gözle görülebilecek bir şekle girebilecek­lerine işarettir. Allah cinleri Hz. Süleyman'ın emrine vermiş, o da cinleri ağır ve meşakkatli işlerde kullanmıştır.

Cinlerin mutlak gayba dair bilgileri yoktur. Ancak hayat sürelerinin uzunluğu, ruhanî ve mânevî varlıklar olmaları, meleklerden haber çalmaları gibi sebeplerle, insanların bilmediği, geçmişe ve şu ana ait bazı olayları bile­bilirler. Ancak bu durum, cinlerin insandan daha üstün varlıklar olduğunu göstermez. Bir âyette,"Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı" (Sebe’ 34/14) buyurularak, onların gaybı bilmedikleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

Cinler de insanlar gibi iman ve ilâhî emirlere itaat etmekle yükümlüdür­ler: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (ez-Zâriyât 51/56). Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur.
Read More

21 Kasım 2019 Perşembe

Tütsü Çeşitleri ve Kullanımı

gizli bilimler
Tütsü Çeşitleri ve Kullanımı

Tütsüler hem güzel kokuları hem de bitkisel güçleriyle evinizi majikal olarak kuşatmanın en pratik yollarından biridir.

Genellikle bir censor içerisinde, kömür tableti üzerinde yakılan doğal karışımların majikal gücü çok daha fazladır ve majikal yönden tercih edilmesi gereken bu şekildeki tütsü karışımlarıdır, ama iyi kalitede çubuk ve koni tütsüler de pratik olarak kullanılabilir.

Scott Cunningham'ın "The Magical Household" adlı kitabında eviniz için özel majikal amaçlarla yakabileceğiniz tütsüler ve etki alanları şu şekilde sıralanmıştır:

Badem (Almond): Bilgelik
Sedir (Cedar): Arınma, para, sağaltım
Kiraz (Cherry): Sevgi
Tarçın (cinnamon): Spiritüellik, sağaltım, koruma
Hindistan Cevizi (Coconut): Arındırma, rahatlama, cinsel çekimi azaltma
Günlük (Frankincense): Spiritüellik, koruma, şeytan-cin kovma (exorcism)
Gardenya (Gardenia): Sağaltım, spiritüellik, sevgi, huzur, barış
Yasemin (Jasmine): Sevgi, şans, para
Limon (Lemon): Arındırma, sevgi
Lotus: Spiritüellik, koruma
Misk (Musk): Tutku, cesaret
Mür~Sarı Sakız (Myrrh): Spiritüellik, koruma, sağaltım, şeytan-cin kovma (exorcism)
Paçuli (Patchouli): Sevgi, tutku, para
Çam (Pine): Arınma, para, koruma
Gül (Rose): Sevgi, sağaltm, koruma, şans
Sandal ağacı: Spiritüellik, koruma, sağaltım
Vanilya (Vanilla): Sevgi

Aynı Kitaptan Eviniz İçin Birkaç Pratik Tütsü Tarifi:


Evi Negatif Enerjilerden Arındırmak İçin
Sedir (Cedar) - 1 parça
Sandal ağacı - 1 parça
Mür~Sarı Sakız (Myrrh) - 1 parça

Öğütün, karıştırın ve ev içerisinde gerektikçe yakın.

Pratik Ev Arındırma Tütsüsü

Sandal ağacı- 1 parça
Tarçın çubuğu - 1 parça

Havanda beraberce ezin ve gerektikçe yakın.

Eve Sağlığı Geri Getirmek İçin

Mür (Myrrh) - 2 parça
Adaçayı (Sage) - 1 parça
Biberiye~Kuşdili (Rosemary) - 1 Parça
Sandal ağacı - 2 parça

Evde hastalık varken yakılması tavsiye olunur.

Eve Zenginlik ve Bolluk Getirmek İçin

1 çimdik ev tozu (evin tozlanması işe yarayabiliyormuş :))
Günlük (Frankincense) - 3 parça
Mür~Sarı Sakız (Myrrh) - 1 parça
Paçuli (Patchouli) - 1 parça
Yenibahar (Allspice), Muskat (Nutmeg) ve Zencefil (Ginger) karışımı - 1/2 parça

Bu bitki ve baharatları birlikte öğütün, her perşembe bir aynanın önünde yakın.

Ev Koruma Tütsüsü

Basil - 1/2 parça
Frankincense - 1 parça
Mür (Myrrh) - 1/2 parça
Çam (Pine) - 1 parça
Adaçayı (Sage)- 1/2 parça

Beraberce öğütün ve gerektikçe yakın.
Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Yüce Mertebelere Ulaşmak için

Yüce Mertebelere Ulaşmak için Havas Duası

Ya Za’l-hamdi ve’s-sena, ya Za’l-fahri ve’l-beha, ya Za’l-ahdi ve’l-vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya Za’l-menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, ya Za’l-izzi ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar
Read More

İşlerin İyi Neticelenmesi için

İşlerin İyi Neticelenmesi için Havas Duası

Ya Gafire’l-hataya, ya Kaşife’l-belaya, ya Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Read More

Sihrin, Belaların Defi için

Sihrin, Belaların Defi için Havas Duası

Ya men tevada’a küllü şey’in li-azametihi, Ya men estesleme küllü şey’in li-kudretihi, Ya men zelle küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min mehafetihi, Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Read More

Borcunu Ödemek için Havas Uygulaması

Borcunu Ödemek için Havas Uygulaması

ALLAHümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike men galebetid-deyni ve kahrir-ricâl
Read More

Arabi Cedvel

Arabi Cetvel Nedir?

Devr-i dâim gurrenâmesi, Arabi cedveli:

MUHARREM 1 5 3 7 4 2 6 4
SAFER 3 7 5 2 6 4 1 6
Rebiul Evvel 4 1 6 3 7 5 2 7
Rebiul Ahir 6 3 1 5 2 7 4 2
Cemâziyel Evvel 7 4 2 6 3 1 5 3
Cemâziyel Ahir 2 6 4 1 5 3 7 5
RECEB 3 7 5 2 6 4 1 6
ŞABAN 5 2 7 4 1 6 3 1
RAMAZAN 6 3 1 5 2 7 4 2
ŞEVVAL 1 5 3 7 4 2 6 4
ZİLKADE 2 6 4 1 5 • 3 7 5
ZİLHİCCE 4 1 6 3 7- 5 2 7

Herhangi Arabi bir senenin ve herhangi bir ayın ihtidasını bulmak için o seneyi sekize taksim eder ve artı kaç ise cetvelde soldan sağa doğru sayarsın. Durduğun hanede yazılı rakam aradığın Arabi ayın gurresidir.


Read More

Majikal Bitkiler

Majikal Bitkiler - Büyü için bitkiler

Abanoz : Korunma,güç
Akasya : Korunma,fiziksel gücü arttırma, kehanet,para,başarı
Akasta çiçeği: psişik gelişme
Akçaağaç : Dayanıklılık,aşk,para
Aloe : Korunma,mutluluk
Ananas : Mutluluk,para,temizlik
Anason : fiziksel güç,mutluluk,arınma,kabus kovma
Armut : Arzu,aşk
Arpa : Aşk,korunma,tedavi
Arpacık soğani : temizlik
Avakado : Aşk,istek,güzellik

Read More

Yumurta İle Yapılan Büyü

Yumurta İle Yapılan Büyü

Çok kuvvetli bir celp ve teshir tertib olan aşağıda yazılı ayetler ve evaili suver ve dualar cuma günü doğmuş bir yumurtayı temiz yıkadıktan sonra üzerine dikkatle ve eksiksiz yazılır. Celp ve teshiri matlup kimsenin vücuduna değmiş bir kumaş parçasına sarıp sıcak küle gömülü yumurtanın patlamaması için yumurtanın başı bir çivi île delinmelidir. Yumurtanın aynı günde yazılması ve bir hafta fasılasız sıcak külde kalması İcap eder. Yumurta ateşe, konduktan sonra matlupta rahat ve huzur kalmaz. Büyük ruh bunalımları geçirmeye başlar. Kendisini sevenle buluşuncaya kadar bu dengesizlik devam eder.

Yumurta ile yapılan büyü için yazılacak ayet ve dualar bunlardır:

Bismillâ hirrahmanirrahiym. Ve kulil hamdü lillâhillezî
lehi yettehız veleden ve lem yekun lehû şerîkün fil mülki velem yekûn lehû veliyyün minez zülli vekebbirhü tekbîrâ. Elif lam mîm. Elif lam mîm. Elif lâm mim sâd. Elif lâm râ elif lanı râ. Elif lâm râ. Elif lâm mîm râ. Elif lâm ra. Elif lâm râ. Kâf hâ yâ ayın sâd. Tâhâ. Tâ sin mîm. Tâ sîn Tâ sın mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Elif lâm mîm. Yâsîn. Sâd. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm ayn sîn kâf. Hâ mîm. Hâ mîm. Hâ mîm. Ha mîm. Kâf. Nûn. Allâlıümme rabbi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle heyyic kalbe fülânibni fülânete bı mehabbetî fülanete binti fülânete ve huz sem’ahÛ ve besarahü ve kal behû ve lisânehû hattâ ye* ti i ley hâ ve el kı mehabbeten ve meveddeten beynehümâ*

Read More

Etkili Bağlama Büyüsü

Etkili Bağlama Büyüsü

Matlubunun vücuduna temas etmiş bir kumaş parçasına, mümkün olmazsa beyaz bir hasse parçası üzerine matlubunun ve annesinin ismini (41) kere yaz. Matlubunun saçından temin edilebilirse onu da bu kumaşın arasına koy .Bu etkili bir bağlama büyüsüdür

Sonra (41) beyaz karabiber ve yahut siyah nohut üzerine birer kere Vakıa Suresi’ni okuyup kumaş ve saça nefes ettikten sonra hepsini birden bir şişe içerisine koyup üzerini örtecek kadar susam veya zeytinyağı ilave edip şişenin azını sıkıca kapayarak yedi gün müddetle sıcak bir küle göm.
Matlup kimse talibine karşı şiddetli bir mehabet ve sevgi ile yanar ve bağlanır.

Read More

Zalimi Perişan Eden Vefk

Zalimi Perişan Eden Vefk

Müzilli ismi şerifini şu beşli vefkini Zalim ve cebbar bir kişinin evini harap etmek ve insanlara zulüm eden zalimi hastalandırmak istersen: Muzilli ismi şerifinin beşli vefkini, Arabi ayın son Salı günü, birinci saat olan Merih saatinde bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 770 defa ''Ya Muzilli'' ismini vefkin üzerine oku. Daha sonra bu vefki o zalimin duvarına veya mekanına gömersen, en kısa zamanda hastalandığını ve evininde harap olduğunu Allah c.c. ın izniyle görürsün.

Vefkin yapılışı: Muzilli ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 770 adedini alır ve 60 çıkarırız.kalan 710 adedini beşli vefkin kaidesine göre 5 e böleriz. Harici kısmet 142 adedini vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek beşli vefki tamamlarız. Matlubun anasırı toprak olduğu için vefkin toprak unsuru şeklini yaparız.


Read More

Haber Alma Vefki

Haber Alma Vefki

Önemli bir işten haber almak için: Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine (Kef Ha Ya Ayın Sat)

Ayeti kerimesini 1000 defa oku. Okuma esnasında hatem önünde olsun. Adet tamamlandıktan sonra, vefki başının altına koyup uyursan, o gece içinden geçirmiş olduğun her şeyden Allah Teala nın izniyle haber alırsın.

Read More

Yıldızname

Yıldızname Nedir?

Yıldızname yi günümüzün astroloji bilimiyle eşleştirebiliriz. Her ne kadar bazı farklar varsa da temelde burçlar ve yıldızlarla uğraşır. Yıldız name adından da anlaşılacağı üzere Yıldızla burçlarla uğraşan bir yorum şeklidir. Yıldızname özellikle Türk-İslam felsefesinde hayat bulmuş Osmanlılar döneminde çok geliştirilmiş yaşatılmıştır. Yıldızname de insanların doğduklarından ölene dek başlarına gelenler gelecekler, geçirebilecekleri kazalar, hatalar, iyi olaylar bellidir.

Yıldızname ayrıca insanların başlarına gelecek hastalıkların maddi yada manevi tedavi şekillerini belirtilmiştir.

Maddi hastalıktan kastımız tıbbi rahatsızlıklardır. Bu tür hastalıklar için Yıldızname çeşitli otlar ile bitkilerden oluşan karışım yada macunlarla tedavi şekli önerir. İşin şaşırtıcı yönü oldukça faydalı olur. Kendim defaten tecrübe ettiğim ama buraya yazamayacağım birçok hastalığı tedavi ettim.

Manevi hastalıklardan kastımız ise kişinin ruhi durumu ile ilgilidir. Yani kişi mizacı dolayısıyla Nazara yatkın olur. Yada doğumunda bir illet ile birlikte doğmuş olur. Yada koyulan ismin kendisine iyi gelmediği olur. Cin - Peri değmiş yada büyü yapılmış olur. Bu benzeri durumlarda da Yıldızname bir çözüm üretecektir.
Read More

Canbar Büyüsü

Canbar Büyüsü Nasıl Yapılır

Aşk - bağlama büyüleri arasında şüphesiz en tesirli büyülerden biriside canbar aşk büyüsü olmakla beraber genelde kullanılan malzemesi deriden olan etkin bir uygulama şeklidir. Canbar büyüleri en fazla ceylan derisi kullanılarak hazırlanan bir büyü şeklidir. Bu büyülerden ortalama olarak sonuç alma süresi 1 ila 2 hafta arasında değişir.

İnsan olmanın gereğinde sevmek vardır. Bu nedenle kızlarımız bazen erkeklere, erkeklerimizde bazen kızlara gönül veriyorlar. Bu çok doğal bir durumdur ve yadırganmaması gerekir. Sevgili kardeşlerim özellikle canbar aşk büyüsü konusunda bana sayısız mesajlar geliyor. Bunlara elimden geldiğince yanıt yazmaya gayret ediyorum ama takdir sizindir ki yüzlerce bana gelen mesaja hızlı bir şekilde cevap yazmak mümkün değil. Ben bana gelen tüm mesajları kendim kontrol edip kendim cevap yazıyorum. Durum bu şekilde olunca cevap verme süresi uzun olabiliyor.

Canbar aşk büyüsünde en önemli husus bunu yaptıran insanların aceba sonuç alırmıyım diyerek kaygıya düşmeleri bu büyünün tesirini azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle canbar aşk büyüsünü yaptırmış kişilerin bu vefkin tutacağına gönülden inanmaları gerekiyor. Vefkin tesir gücü bu inanca bağlı olarak artıyor yada azalıyor. Bu husus önemlidir ve unutulmamalıdır. Zaten canbar büyüsünü yapan medyum bunu size mutlaka söyler. Canbar aşk büyüsü genel olarak ceylan derisinden hazırlanır. Burada elbette yapılışını anlatmayacağım ama en azından bir fikriniz olması açısından yazıyorum. Canbar büyülerinin en büyük özelliklerinden biriside bu büyünün kolay kolay bozulamaz olmasıdır. Bu nedenle hem yapılışı bakımından hemde uygulanışı bakımından kolaylık sağlayan canbar aşk büyüsü gerçekten etkili bir aşk büyüsü yöntemidir.

Aşk büyüleri arasında şüphesiz en tesirli büyülerden biriside canbar aşk büyüsü olmakla beraber genelde kullanılan malzemesi deriden olan etkin bir uygulama şeklidir. Canbar büyüleri en fazla ceylan derisi kullanılarak hazırlanan bir büyü şeklidir. Bu büyülerden ortalama olarak sonuç alma süresi 1 ila 2 hafta arasında değişir. İnsan olmanın gereğinde sevmek vardır. Bu nedenle kızlarımız bazen erkeklere, erkeklerimizde bazen kızlara gönül veriyorlar. Bu çok doğal bir durumdur ve yadırganmaması gerekir. Özellikle canbar aşk büyüsü konusunda bana sayısız mesajlar geliyor. Bunlara elimden geldiğince yanıt yazmaya gayret ediyorum ama takdir sizindir ki yüzlerce bana gelen mesaja hızlı bir şekilde cevap yazmak mümkün değil. Ben bana gelen tüm mesajları kendim kontrol edip kendim cevap yazıyorum. Durum bu şekilde olunca cevap verme süresi uzun olabiliyor.

Canbar aşk büyüsünde en önemli husus bunu yaptıran insanların aceba sonuç alırmıyım diyerek kaygıya düşmeleri bu büyünün tesirini azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle canbar aşk büyüsünü yaptırmış kişilerin bu vefkin tutacağına gönülden inanmaları gerekiyor. Vefkin tesir gücü bu inanca bağlı olarak artıyor yada azalıyor. Bu husus önemlidir ve unutulmamalıdır. Zaten canbar büyüsünü yapan medyum bunu size mutlaka söyler. Canbar aşk büyüsü genel olarak ceylan derisinden hazırlanır. Burada elbette yapılışını anlatmayacağım ama en azından bir fikriniz olması açısından yazıyorum. Canbar büyülerinin en büyük özelliklerinden biriside bu büyünün kolay kolay bozulamaz olmasıdır. Bu nedenle hem yapılışı bakımından hemde uygulanışı bakımından kolaylık sağlayan canbar aşk büyüsü gerçekten etkili bir aşk büyüsü yöntemidir.
Read More

Cinler ve Gayb Alemi

Cinler ve Gayb Alemi

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına “Mir”, (çoğulu ummar, avamir) denir. Çocuklara musallat olanlarına “Ervah”, habis karakterli olanlarına “Şeytan”, üstündekilere “Marid”, daha güçlü olanına “ifrit” (çoğulu afarit) denir. “Hubs” cinlerin erkekleri, “habais” ise dişileridir.Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda, hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar. Cinler erkeklerden çok kadınlara musallat olurlar.

Cin insan suretine büründüğünde uzun sure bu halde kalmaz. Bazen ayrılırlar. Bu ayrılık anlarında kişi gayet sağlıklı dengeli biri gibi görünür. Hiçbir hastalık belirtisi göstermez. Cin varken namazdan, zikirden, Kur’an okunmasından hoşlanmaz. Tuvalette uzun sure kalmayı ve yalnızlığı tercih ederler.

Bizimle aynı mekânı paylaşan cinler, başka bir âlemin yani gayb âleminin varlıklarıdır. Gayb bilinmeyen demektir. Allahû Tealâ her şeyi çift yaratmıştır. Âlemler de karşılıklıdır.

Nisa suresi 103- Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten). Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’ı hep zikredin!

Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkânıyla kılın. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur.

Ayetlerde görüldüğü gibi Allahu Telala zikri, çok zikri ve Daimi zikri farz kılmış. Nisa 103′e göre bir insanin bu 3 halin dışında bulunması (Ayakta,otururken ve uyurken) mümkün olmadığı için her halimizde hep Allah’ın adını zikretmemizi emretmiştir. Zikirli iken ne olur? Şeytan asla yanımıza yaklaşamaz ve yoldan çıkaramaz.

Kuran ZIKRIN en büyük ibadet olduğunu da söylüyor.
- Ankebut-45 Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).
(Resulum)Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı kıl, çünkü namaz kötülükten ve fuhşiyattan meneder ama ALLAH”IN ZİKRİ EN BÜYÜKTÜR. diyor.
En büyük ibadet zikir.

Bu âlemler hangi durumdalar?

Sevgili ziyaretçiler, karışık gibi gözüken bu durum Rabbimizin ilmiyle ve yaradışıyla hayranlık uyandıracak şekildedir. Bu âlemlerin hepsi de iç içe bulunmaktadır. Böyle oldukları halde birbirlerine karışmazlar.

Bir âlemden diğerine geçiş söz konusu olabilir. Dünya ilmi buna karadelik ismini vermiştir.
İnsanlar da cinler de dünya adı verilen bu gezegeni beraber paylaşmaktadır.

51/ZARİYAT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Ve Biz, herşeyi iki çift yarattık. Umulur ki; öğüt alıp düşünürsünüz.
Read More