Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Cinlerle Nasıl İletişim Kurulur?


Cinlerle Ruhlarla Çağırma Nasıl Olur?

Cinlerle iletişim kurma hakkında bugün sizlere bilgiler aktaracağız ; Bütün bu ruh çağırma dalaverelerinin kökünde eskilerin “Hüddam ilmi”, halkın da “CİN`cilik” dediği mesele yatmaktadır.

Bilhassa eskilerin ve Anadolu halkının yakından bildiği bu konu şöyledir:
Bazı tesbih veya duaların birer “HADİMİ” yâni “hizmetlisi – görevlisi” vardır.
Eğer bir kişi oturup, o kelimeyi veya duayı adedince okur, sonra da karşısına dikilen CİNden, o an için korkmadan bir şey isteyebilirse, o şey derhal olur!.
Veya o CİNin kendi emrine girmesini isterse, o cin artık onun hizmetkârı durumuna girer!. Bunun için de bir çok formül vardır!.
Bu formülleri bünyesinde toplayan bir çok kitaplar yazılmıştır eskiden ki, bunların içinde en meşhuru; “KENZÜL HAVAS” ismiyle bilinenidir. Bu kitabın içinde bir çok formüller vardır…Ancak burada şunu da hatırlatalım ki, “HÜDDAM”cılık ile “RUH ÇAĞIRMA(!)-SPİRİTUALİZM” arasında çok büyük bir fark vardır. İşte o fark da şudur:

Ruh çağırma(!) veya spiritualizm denen oyunda CİNlerle temasa geçen kimseler, daima CİNLERİN elinde oyuncak olurlar…

Aynen aslan eline düşmüş tavşan gibi; CİN de onları istediği gibi elinde oynatır… Ve onlar bu durumu asla fark edemezler.

“Hüddam” ilminde ise, formül, diğer yan şartlarıyla birlikte tam olarak uygulanabildiği zaman;insan, CİNni tam anlamıyla pençeleri altına alır; ve ona bütün istediklerini yaptırabilir. Hattâ, bir insanı bile, bu yolla o CİNine öldürtebilir. Aksi halde, yâni emre uymadığı zaman o CİN perişan olur.

Bu sebeple, bu ilmin kullanılmasında, insan için öteki sisteme göre mutlak bir avantaj vardır.İşte aradaki bu fark sebebiyle, eskilerin ve günümüzde de sadece birkaç kişinin bildiği “Hüddam ilmi”, spiritualizmden kat be kat üstün durumdadır. Çünkü, anlattığımız üzere, bu ilimde insan için CİNni emri altına almak söz konusudur. “Spiritualizm” diye veya “Ruh çağırma(!)” diye bilinen CİNlerle bağlantı hâlinde ise, CİNni hiç bir şekilde, bir bilgiyi vermek veya bir işi yaptırtmak için zorlamak söz konusu değildir.
Ancak burada şu hususu da çok iyi bir şekilde anlatmak gerekir;Eğer bir kişi “Hüddam ilmi’’nin gereği olan formüllerden birini yapmaya kalkar da; sonra
başlamışken, şu veya bu sebeple; meselâ formülü uygularken yarıdan itibaren duyacağı seslerden veya o sırada gözüne görünen acaip şekillerden korkarak yarıda bırakırsa, işte o anda onun için felâket başlar.

Onun, etkisi altına almaya çalıştığı CİN, o anda onu rahatlıkla avlar ve bu kişi CİNi emrine almaya çalışırken, CİN onu ele geçirmiş olur… Ki bundan sonra, o kişi artık CİNnin emrine bağlıdır. Böylece, Dimyata pirince gidilirken evdeki bulgurdan da olunur.Bu sebepledir ki, “Hüddam ilmi”ne dayanan bir formülü, ya hiç yapmamalı, ya da başlanıldığı zaman, ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapmalıdır.Nitekim bu formülün tam olarak yapılmaması için o CİN, bir takım gürültüler oluşturur veya sesler çıkartır, âdeta içinde bulunulan evi veya katı yıkılıyormuşçasına gürültülerle sarsabilir; akla hayâle gelmeyecek korkunç şekillerde göze görünebilir!. İşte bütün bunlar olmasına rağmen, kişinin bütün
soğukkanlılığıyla elindeki formulü bitirmeye çalışması îcabeder.

Nitekim, “fazla tesbih çekmekten deli oldu”, diye halk arasında anılan hal de bu esasa dayanır.Bir kişinin yönlendiricisi olmaksızın ve formülü bilmeden rastgele tesbih çekmesi, ister istemez bir şifreyi meydana getirir ki, bu durumda, o anda şifreyle bağlantılı olan CİN otomatik olarak harekete geçip, o kişiyi hükmü altına alır… Ve o kimsenin bu durumdan haberi yoktur

CİNi kontrol altına alabilecek güce de sahip değildir. Artık ister istemez o CİNle iletişimleri başlamış olur.
Bu ilişkinin başlaması da bazen kulağına, bazen da içine gelen seslerle olur… Kezâ bundan önce de burun yoluyla kokular tesbit eder bazen… Ve sonunda CİNleri çeşitli şekil ve kıyafetlerde görmeye başlar bu yolunda devam ederse…
Bu gibi kişler, duydukları sesleri veya aldıkları kokuları ya da gördükleri şeyleri bu konuyu bilmeyen kişiler içinde açarlarsa, derhal “aklını kaçırdı”, “oynattı” diye nitelendirirler ve hastaneye kaldırılırlar. Oysa tıp henüz bu konuda âcizdir. Elektro-şokla tedavi etmek ister fakat bunu da başaramaz!.
Bu gibi kişiler, artık halk arasında “meczup” “zararsız deli” tabirlerine muhatap olarak hayatlarına devam ederler.
Bu gibi kişiler eğer içine düştükleri duruma rağmen, bu sahada yetkili bir şahsın eline geçerlerse, o halden kurtulmaları yollarının düzeltilmesi ve o yolda ilerlemeleri mümkündür.

Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

Hüddam Daveti

hüddam
Hüddam Daveti

Bu konu isimlerin özelligini bildirir. Çarsamba günü gusul edip, temiz elbiseler giy ve tenha bir yerde halvete gir. iki rekat hacet namazı kılıp, asagıdaki isimleri elli (50) defa oku. Ama kalbini endiseden, efkardan ve fasit islerden uzak tut. Ki, onların zararı sana dokunmasın.

Bu isimleri okuduktan sonra, temiz yesil elbiseli, baslarında takke olan ve ay gibi nurlu yüzleriyle yedi (7) kisi gelir. Onlar seninle konusuncaya kadar sende onlarla konusma. Sana: “Ey Allah Teala nın kulu, muradın nedir? Bizi bu ismi a’zam kuvvetiyle dogudan getirdin” derler. Sende: “Ey Allah c.c. ın kulları!

Allah sizden razı olsun. Benim hüddam davetime icabet ettiniz. Sizden istegim bu isimlerin kuvvetiyle her yerde, her halde ve her iste hayr veya ser, dostluk veya düsmanlık, her ne türlü is olursa olsun, bana yardım ediniz. Gözünüzü benden ayırmayınız. Her ne sekilde olursa olsun, bana hizmeti ve hacetlerimi reddetmeyin, daima benimle beraber olun” dersin. Bu amelin sartı: Bu davete baslamadan, üç gün öncesinden baslayarak riyazat tut. Eger riyazatlı olmazsan, korkar, dilin tutulur, konusamazsın ve sasırırsın. Böylece amelin zayi olup, muradına ulasamazsın. Riyazat tutmanın faydası hem korkulara galip olmak, hemde bütün ruhaniyetten korkmamak içindir. Onlar sana daha sevimli görünürler.

Sen o ruhanileri tekrar yanına çagırmak ve hacetini yaptırmak için bir nişan iste. Onlar sana bir mühür verirler. O mührün rengi kuş yumurtasının rengi gibidir. Mührün üzerinde yeşil hat ile yazılı bir yazı vardır. O mührü ellerinden alıp öptükten sonra, yüzüne ve gözüne sür. Daha sonra basına koyarak söyle de: “Bu mührü bana getirdiniz ama bu isimleri okumaya benim gücüm yetmez. Bana bunun serhini ve hakikatini ögretiniz”. Sana: “Onu iyi sakla. Onu kirli, cünüb, hayızlı kadın, günahkar ve facir kisi tutmasın” derler. Sonra sen onlara ikram ve tevazü gösterip, “Zahmet çektiniz,
selametle gidiniz ve ne zaman sizi çagırırsam bana geliniz” dersin. Hacet zamanı temiz ve saf olarak
isimleri yedi (7) defa oku. Onlar senin yanına gelip, hacetini yerine getirirler ve istedigine ulasırsın. Bu isimler sahih olup mücerrebdir.

Okunacak isimler budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi.
Read More

20 Kasım 2019 Çarşamba

Cin ve Hüddamlar

hüddam
Cin ve Hüddamlar

Cin ve hüddamlar kütlesi hacmi olmayan varlıklardır.evrende "İNSAN"dan sonra gelmektedir...Tıpkı insanlar gibi doğurabilen arkadaşları olan varlıklardır.Mutlak mânâda ölümü, kıyâmet denen anda olmaktadır .Basit mânâda ölümü,dalga bedenden soyutlanmalarıyla olur. CİN ler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarından kaybolmalarıyla anlarlar...Yaşları 700 ile 1000 i bulmaktadır.Yapıları sebebiyle çok gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen, düşünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanına da rastlanmaktadır... Şurası kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün CİNden daha üstün olmaktadır...Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler.
Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar... Ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar... Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hattâ ender de olsa evliyaları vardır...En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, müsait olan yapıları dolayısı ve sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, adeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır.

CİNlerin dışında ayrıca, şeytan diye bir varlık yoktur. Yani cinlerin varlığı mutlak ve katidir. Kur´an-ı Kerim´in çeşitli surelerinde ayet-i kerimeler vardır. Bu münasebetle şunu arzetmek lazımdır ki, hayat sahibi mahluklar alemi maddedeki insan ile envaını saymakla tüketemediğimiz hayvanattan ibaret değildir. Ayrıca bazı cinler vardır ki bunlar hüddam diye adlandırılır.Hüddamlar devamlı Allah(c.c) zikrederler. İnsanlara yardımda bulunurlar.Karekterleri sağlamdır. "Cin'' ve "Can'' kelimelerinin anlattığı gözle görülmeyen varlıklar, Kur'an'da "ins'' kelimesinin karşılığı olarak da kullanılıyor. Bu anlamda "ins'' gözle görülen akıllı ve mükellef varlıkları, "Cin'' ise gözle görülmeyen akıllı, mükellef varlıkları temsil eden kelimelerdir. "İns'' ve "Cin''in her ikisini birden ifade eden kelime ise "sakaleyn''dir. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette cinden bahsediliyor. 72. surenin adı "Cin Suresi''dir. Mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değil.
Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.

-Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

-3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.
Read More

Rabıta Kurmak Nedir?

İrtibat Kurmak Nedir? Nasıl Yapılır?

Rabıta irtibat kurmak demek. İrtibat kurabileceğiniz şey bir imaj olarak gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman o imaj onun ruhunu çeker. Bütün imajların ruhu vardır. Ruhuna ulaşamadığınız şeyin önce imajını çekersiniz. Sadece imajda kalırsanız putperest olursunuz. İmajın ardından ruhu çekebilirsiniz. Kabe de bir imajdır.

Kabeyi düşünmek kabe'nin yakınında olmayanlar için tavsiye edilir oysaki kabe taş duvardır ama taş duvarın içersindeki ruhu çekmiş olursunuz. Rabıta tasavvufi eğitim metodlarından bir tanesidir sadece yeganesi değildir yani tasavvuf sadece rabıta uygulamasından ibaret değildir.

Karşılıklı tesir alışverişi vardır enerji üst prensipten alt prensibe doğru akar. Düşünce dünyamız imajinasyon dünyamız aslında fizik dünyadan daha aktiftir tahayyül dünyamıza davet ettiğimiz şeyler daha sonra bizi etkisi altına alır.

O hayal ettiğimiz obje ile bütünleşmeye başlar onun halini giyiniriz. Aşık olan bir genç sevdiğini bir türlü zihninden atamaz. Onu sürekli düşünmekle de onun hakkında bazı bilgilere sahip olmaya başlar. Mesela onun bir şeye üzüldüğünü hisseder hemen arar dediği gibi çıkar. Sporda rakibine konsantre olmak diye bir şey var. Bir şiir eleştirmeninin sözünü okumuştum. Bir şairin şiirini anlayabilmek için onunla özdeşleşmeniz gerekir demişti. Evet bu bir yöntemdir. Bilen ve bilinen arasında obje ile nesne arasında en üst bilgi mertebesi özdeşleşme aynileşme ile elde edilendir. Hiç kimse rabıta ettiği bir kimseye tapıyor değildir. Bu bir düşünce zinciri oluşturmak demektir aslında. Ben birisini düşünürüm o da bir diğerini düşünür böyle zincirleme bir link bir hat kurulmuş olur. Bir tür bilgisayar ağı network da diyebiliriz buna. Merkezi Londrada olan bir kuruluş var. Bütün dünyadaki üyelerine bir gün ve bir saat belirliyor. O belirli gün ve saatte bütün üyeler sakin bir ortamda gözlerini kapatarak uzak diyardaki bir diğer üye arkadaşlarına konsantre oluyorlar. O üye de bir diğerine. Böylece bir düşünce akışı gerçekleştiriyorlar aralarında. Sonra birbirlerini imajinasyonlarında nasıl bulduklarını haber veriyorlar.

Bir şeyi düşünerek önce hayal dünyanıza davet edersiniz. Hayal dünyanızda karar kılmaya başladıktan sonra artık o düşünceler size hakim olmaya başlar ve sizle özdeşleşmeye başlar. Bir Michael Jackson'ın hayranları hala bulunmaktadır. Onun gibi hareket ederler ve özdeşleşir kendisi ile. Bunu yapma deseniz bile kendisi ile bir bağlantı kurmuştur rabıta kurmuştur "rabıta yoktur ben kabul etmiyorum inkar ediyorum" dediğiniz anda bir şeyin rabıtasını kurarsınız gene. Bir ağ network var. O networkü bilmeniz gerekiyor bulmanız gerekiyor. Burada boşlukta hiçbir şey yok her şey başka şeyle bağlantı halinde onun için bağlantıyı koparmayalım derler gençler birbirlerine. Hali ile hallendiğiniz kimse bir öncesinde bir kamilin hali ile hallenmişse o da başka bir kamilin hali ile hallenmişse geriye doğru bakınız hal transferi söz konusu oluyor iyi bir hal giymiş oluyorsunuz. Bunu negatif anlamda da yapmanız mümkün şeytani tarikat dediğimiz tarikat hem şeytanidir hem rahmanidir. Her şey tarikattır yeryüzünde yani bir futbol kulübünü tarikat haline getirebilirsiniz.

Dolayısı ile şeytani yoldan giderseniz de bu sefer şeytani dediğimiz daha kötü imgelemleri kendinize bir rehber bir mürşid haline getirebilirsiniz. Bu açıdan rabıta içersinde bulunmak çok önemlidir doğrularla güzellerle irtibatlı olursanız ondan size güzellikler yansır halk tabiri ile üzüm üzüme baka baka kararır yani olgunlaşır. Bir üzüm yanındaki aynı dalda olan bir olgun olan üzüme bakarak olgunlaşır. Mesela bazı filmlerin televizyon dizilerinin sinema endüstrisinin insanların imajinasyonlarına girerek hayal dünyasına girerek bazı yönlendirmeler yaptığı sübliminal mesajlar verdiği veyahutta psikolojik yönlendirmelerde bulunduğu bir aşikardır. Bugün birçok cinayet vakasının ben falanca filmi ardından şu filmi ardından şu filmi izlemek sureti ile kaptım gittim falanca okulu bastım oradaki öğrencileri öldürdüm diyen bir hayli vaka biliyoruz. Demek ki imajinasyon çok saf çok masum bir şey değil iyi bir yöne de yönlendirebilirsiniz kötü bir yöne de yönlendirebilirsiniz kamil bir insanı düşünmeyi güzellikleri düşünmeyi yasaklayıp onun yanında şeytani şeyleri düşünmeyi serbest bırakırsanız o zaman olmaz bu. Gönül Dağı türkümüzün sözlerini hatırlayın hepsi orada anlatılıyor. Gönülden gönüle gizli bir yol vardır. Veysel Karani isimli Yemenli bir zat Peygamber’i hiç görmemiştir. Görmeden açtığı bir kanal ile Hazreti Peygamberden feyiz almıştır.

(Mahmut Erol Kılıç)

Read More

8 Ekim 2019 Salı

Mendel Cin Daveti

hüddam
Mendel Cin Hüddam Daveti

Cin daveti yapmak istersen: Bakacak olan kişinin avucuna şu Celcelütiyye vefkini yaz.
Yazılacak Celcelütiyye Vefki budur:

د ط ب
ج هـ ز
ح ا و


Yazdıktan sonra avucunada biraz mürekkep koy ve bakacak olan kişininde alnına şu keşf Ayetini yaz:


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكَشَفْنَا عَـنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke ğıtaeke febesarukel yevme hadid.

Bundan sonra Şems suresini yirmibir (21) defa oku. Cinler gelir ve bakan kişi onları görür. Sen onlardan istediğin her ne tür hacet olursa olsun sorarsan, onlar sana cevap verir. Sende Allah Teala'nın izniyle hacetini gidermiş olursun.
Read More

El Semi ismin Hüddam Daveti

hüddam
El Semi ismin Hüddam Daveti

Yedi gün boyunca El Semi ismini hem gece, hem de gündüz abdestli olarak 180 defa okunur.

Aşağıdaki tılsımıda bir bakıra yazdırılır. Gece yatarken yastığın altına konulur. İsmi zikrederken hüddam daveti oluşur.

hüddam 1

Read More

Cin Davetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

hüddam daveti
Cin Davetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Davet eden kisinin uyacagi onemli uyarilar;

1-) tam bir iman ve farz ibadetlerde eksiklik yapmamak.

2-) uzun zamandir(en az 3-4 ay) cektigi virdi olmasi. ( Ayetel Kursi., Ya Allah, vs..)

3-) 33 hifz ayetlerini ve tahassun duasini ezbere bilmek.

4-) gonderme dualarini bilmek.

5-) musteri, zuhre, gunes saatlerini bilmek. Bu satlerde da'vet yapmak.

6-) medyumluk hassasiyetinin olmasi., eger yoksa mendel davetleri ile ugrasir ve kesif ayetlerini yazip da'vet esnasinda alnina koyup konsantre olabilmek.

7-) riyazetli olmak.

8-) kendini ve etrafindakileri koruyabilecek rukye, kovma, yakma vs..bilgileri olmasi gerek.

9-) niyeti halis olmak.. Sadece kendi nefsini dusunmemek.

10-)temiz olmak. Israfi imar yapmak, isin bittikten sonra israfi imari kaldirmak.

11-)evde da'vet yapmamak

12-)gece yarisi mum isiginda da'vet yapmak, kendini daire icine almak.

13-)gorulecek vukufata karsi korkusuz ceseratli olabilecek kalbe vakif olmak.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Cin Suresiyle Etkili Celp

hüddam


Cin Suresiyle Etkili Celp

Matlubunu celb etmek için bir kagıt üzerine kara kalem ile matlubunun resmini çizdikten sonra, resmin basına matlubunun ismini, annesi ve babası isimleriyle yaz. Sonra:


hüddam 1
Read More

16 Mart 2019 Cumartesi

Hz. Süleyman ve Hüddam Cinler

hüddam
Hz. Süleyman ve Hüddam Cinler

Hazreti Süleman (a.s) bilhassa güneşe tapan bir ülke olan Yemen'in melikesi (Saba melikesi) Belkıs üzerinde duruyordu. Onu birkaç kere imana davet etmişti. Kuşlar bu vazifeyi yapmışlardı. Fakat Melike Belkıs aldırmamış, savaş hazırlıklarına girişmişti.. böylece Hazreti Süleyman'ın (a.s) yurduna kadar gelmişti. Savaştan önce barışı düşünmüşler, konuşmayı dilemişlerdi.

Hazreti süleyman (a.s), Melike Belkıs'a bir mucizesini gösterip onu imana sokmak kararındaydı.

Onun Saba'da bulunan tahtını-ki odalardan odalara geçilerek gizlenmiş ve kitlenmişti-getirmeyi, Belkıs'a göstermeyi düşündü. Hazreti Süleyman (a.s) yanındakilere bu tahtı kimin getirmek istediğini sorduğu zaman ilk cevabı cinlerden bir ifritten aldı.

Süleyman dedi: << ey ileri gelenler, onun tahtını, kendilerinin bana
müslüman olarak gelmelerinden evvel, hanginiz bana getirir?>>

Cinlerden bir ifrit: <<Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna karşı her halde güvenilecek bir kuvvete malikim>>
Dedi. (Neml süresi, ayet: 38-39)

Fakat Hazreti Süleyman (a.s), kafir, hizmetçi bir cine böyle bir vazife vermek istemedi.Esasen cin, söze Allah'ın ismiyle başlamamıştı.

Veziri Berhiye oğlu Asaf, Besmelesiz iş görmezdi.
İlim ve ihlas sahibiydi..
Yani ermişti, evliyaydı..
Bu vazifeyi yapabileceğini, ifritten daha çabuk tahtı getireceğini söyledi.
İzin üzerine bunu yaptı da.

Nezdinde kitabından bir ilim olan (zat): <<Ben, dedi, gözün sana dönmeden (gözünü benden çevirmeden-yumup açmadan) Evvel onu sana getiririm.>>
(Neml süresi, ayet: 40)

Veli, ermiş Asaf bunu nasıl yapmıştı?..

Demek Hazreti Allah (c.c) o anda emrine mü'min cinlerden birisini vermişti. O yapmıştı bunu.. Şeytanlaşmış kafir cin değil.

Hazreti Süleyman'ın (a.s) vefatın da, cinler kendilerine gaybı bildikleri payını çıkarmışlardı..
Halbuki Allah (c.c) dilemedikten sonra hiç kimseye gayb malum olamazdı..
Hadise şöyle ceryan etti:

Hazreti Allah (c.c.) Hazreti Süleyman'ın (a.s) ruhunu Mescidi aksa'da aldı.. Hazreti süleyman (a.s) ayaktaydı.. Asasına dayanmıştı.

Asası sağlam olduğu için yere düşmedi. Pencereden bakanlar (onu ayakta gördükçe) yaşıyor sandılar ve yanına sokulmadılar. Böylece aradan bir yıl geçti.


Bir kurt ilk günden beri ağacı kemirmişti. Asa, ancak bir yılda kırılmıştı; böylece Hazreti süleyman (a.s.) yere düşmüştü. O zaman yanına geldiler ve öldüğünü gördüler.

Yeni bir kurtla durumu hesaba vurdular ve Hazreti Süleyman'ın (a.s.) bir yıl önce öldüğünü buldular.
O zaman cinler (kafirler) öğündüler: <<Biz bunu biliyorduk...>> dediler.. Halbuki bilselerdi bir yıl beklerler miydi? Ağır hizmetlerden kurtulmak için, ilan eder, kaçarlardı.

Nitekim Hazreti Allah (c.c.) da bunu ilerde açıklayıp yalanlarını yüzlerine vuracaktı:

Sonra biz ona ölüm hükmünü
infaz edince (dayandığı) asasını
yemekte olan ağaç kurdundan
başkası bunun ölümünü ona
göstermedi. Bu suretle yere
kapanıp yıkıldığı zaman besbel-
li oldu ki, eğer cinler gaybı
bilmiş olsalardı öyle horlayıcı
bir azab içinde kalıp durmaz-
lardı.

(Neml süresi, ayet: 38-39)Son güncelleme 21.03.2021

Read More

Hüddam İlmi Nedir?

hüddam
Hüddam İlmi Nedir? Hüddam Nedir?

Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin imamının ruhu var.

Devrin imamları her devirde bir kişidir. İmam-ı Safi Hazretleri, İmam-ı Rabbanî, Hazreti Mevlâna Celâlettinî Rûmî, Hazreti Yunus Emre gibi velîler dün vardı, bugün de var.

Hangi cin murşidine tâbî olursa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onu muhafaza altına alınır. Ama öyle cinler vardır ki; şeytana tâbî oluyorlar. İblis cin taifesindendir. Ve cinleri kendi emrine alarak, böyle kullanılıyor. İnsanlarda ruh vardır ama cinlerde yoktur. Onlar bir fizik beden bir de nefsle yaratılmışlardır.Son güncelleme 21.03.2021
Read More

Hüddamlar ve Türleri

hüddam
Hüddamlar ve Türleri

Hadimler daha çok ortadou kültüründe görülen majisyene yada falcıya yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır Hadim diyebileceğimiz varlık türleri cadıla rda familiars olarak görülür. Şamanlarda ise "av" sırasında yakaladıkları ruhları (her türlü bedensiz) ele alabiliriz. Hadimlerin özelliği diğer kendi türündeki bedensizlere oranla güçlü ve bilgili olmasıdır.gelişleri iki türlüdür:

Kendileri gelen hadimler:Bu hadimler kişi davet etmeden kendileri gelirler kişi herhangi bir dua okumamış olabilir hatta hiç bu konularla alakası bilgisi bile yoktur bunları üç şekilde inceleyebiliriz

Kişinin doğum saati ile bağlananlar:Çok nadir de görülse bazı insanların doğum vakti özeldir ve doğduğu andan itibaren bazı psişik güçlere sahip olurlar ve bu noktada kendisine bir hadim bağlanmış olabilir belirli bir yaştan sonra hadimler gelip kendilerini göstrerbilirler ya da bu kişi onları kullandığı halde asla farkında bile olmaz.

Kişinin ailesinden kalanlar:Ailesinin geçmişin bu güç bulunan ve hadimleri bulunana birine de eğer geçmişteki kişiyle aynı özellikleri taşıyorsa(bu özellikler hangi noktalarda olmalı bilmiyorum yani ruhsal ve fiziksel mi yoksa sadece ruhsal mı noktası şüpheli biraz) o kişiye ölen kişinin hadimleri gelip isim verir ve hizmet eder.

Kişi kendini geliştirdikten ve enerjisi arttıktan sonra ona gelenler:Bu hadimler ya kişinin enerjisinden etkilenip bağlanırlar ya da kişiyle ortak yaşam diye adlandıracağımız bir ilişkiye girmek için.Bu kişiler enerjisel olarak belli bir seviyeye ulaşmış kişilerdir ve hadimleri kendi çağırmasa da onlar gelebilir bağlanabilir.

Kişinin çağırımıyla gelen hadimler:Bu hadimler özel bir davet,dua,ritüel gerektirir.Siz çağırdığınız için arada bir antlaşma olur şartlar öner sürülür ve hizmete girerler.

Yalnız hadimlerin kendi aralarında da seviyeleri vardır.Hadimler genelde cin olarak ifade edilir ama bence hadimler ayrı bir varlık türüdür.Ayrıca bazılarına göre hadimler sadece ateş elementine dahil varlıklardır ama bazı insanlarda hava ve su elementine dahil olan hadimlerde görmüştüm bu yüzden sadece cin değildir diyorum.Yaptıkları şeyler bakımından dörde ayrılırlar;

a)Öğretici Hüddam: bunlar iş yapmaz haber getirmez ama bilgiler öğretirler insana değişik konularda.Ruhani rehberlerden farkları ise direk görünmeleri ve istenildiği an istenilen bilgiyi vermeleridir;ruhani rehberler çoğunlukla direk görülmez enerjisel ışıklar şeklinde görülür ve ara sıra direk gelirler.Bu hadimler her türlü bilgiyi direk verirler;mesela bir büyü tarifindeki hiçbilmediğiniz duaya kadar ama bunlar pek de rastlanmaz.

b)İş Hüddamları: Bunlar kişinin isteklerini yerine getirir yani büyüler gibi mesela şu bana aşık olsun gibi istekler yerine getirilir hatta çok güçlüyse madde aktarımı bile yapabildikleri söylenir.Bunlar tür olarak öğretici hadimlere oranla daha çok rastlanır.

c)Kulak Hüddamları: Kulak çakralarının açılmasını sağlarlar ayrıca fal bakma yetisi veriler yalnız olaylar görülmez duyum şeklinde alınır. 

d)Göz Hüddamları: Bunlar kulak hadimleri gibi falda yardımcı olurlar ama farkları ise isminden anlaşılacağı gibi göz çakralarını açar olayları gösterirler.En çok rastlanan hadimlerdendir.Son güncelleme 21.03.2021
Read More

7 Cin Padişahı ve Özellikleri

hüddam
7 Cin Padişahı ve Özellikleri

7 Cin Padişahı Günleri ve Özellikleri

Pazartesi


Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre'dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin'in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri, olduğundan daha uzun bir görüntüye sahiptir. İki hizmetkârı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir. Bu cin, Hz.Muhammed'in elleri arasında bu dini kabul eden cin padişahıdır.

Salı

Read More

Zenginlik Veren Hüddam Daveti

hüddam
Zenginlik Veren Hüddam Daveti

Fakirlik ve zaruretten emin olmak, bu hususta kendine yardım edecek bir hadim bulmak istenildiğinde;

Çarşamba günü özel bir şekilde yıkanmış beyaz bir elbise giyilir. Perşembe günü oruç tutulur, akşam kuru üzümle iftar edilir. Cuma gecesi yatsı namazından sonra Fatiha ve Kehf suresiyle iki rekat namaz kılınır.

İlk rekatta sure-i Kehfin yarısı, ikinci rekatta diğer yarısı okunur. Bu ameliye herkesten uzak, tenha, temiz ve karanlık bir odada, temiz bir hasır üzerinde yapılır. Hasırın altına kalburlanmış temiz kül serilir.
İki rekat namazdan sonra kıbleye karşı oturulur. Hulus-ı kalble on bin defa aşağıdaki dua okunur. Okuma esnasında ud veya anber ya da sudan gibi güzel kokulu bir buhur tütsü edilir. Kıraatin sonuna doğru oda yavaş yavaş aydınlanmaya başlar ve bu aydınlık gittikçe artar, oda sanki gündüz gibi olur, nurla dolar. O nur arasından latif isminin hüddamı, elinde yalın kılıç, beyazlar giyinmiş bir insan suretinde belirir. Bu görüntüden korkmayıp, gönlen endişeye düşmeyip kıraate devam etmek gerekir. Kıraate devam edilirken hadim ne istiyorsun diye sorar. Cevap olarak; bana Allahu tealanın lütf ve en’amıyla zenginlik ihsan et, denilir. Hadim; bunun şartı ondan yemek içmek, muhtac olana tasaddukta bulunmak ve icrası yasak olan şeylerde harcamamaktır, der. O zaman, bu şartı kabul eyledim denilerek şarta varılır. Hadim derhal taleb edileni yerine getirir.

Dua:

يا لطيف يا خفى الالطاف ادْركنى بلطفك الخفى الذى من تلـطّفْتَ به كَفاه
Eğer hadimle irtibat devamlı şekilde muhafaza edilmek istenilirse, hadime, bana aramızda irtibat vesilesi ve görüşmemizi devam ettirtecek bir şey ver, denilir. hadim bunu yerine getirip siyah ve ufak bir taş verir. Bu taş saklanır. Bir şeyin lüzumunda ve hadimin gelmesi istenildiğinde, bu taş ateşe konulursa hadim hemen gelir. Celb olunan hadimin iadesi için aşağıdaki dua okunur.Son güncelleme 21.03.2021


Dua: (iade)

اللهم انى ابرأُ من حولى و قوتى الى حولك و قوتك و ارنى من عجائب صنع لطفك برحمتك يا ارحم الراحمين
Read More

Ulvi ve Sufli Cinlerle İrtibat için

hüddam
Ulvi ve Sufli Cinlerle İrtibat için


''Berhetihin, Keririn, Tetlihin'' Bu isimleri her gece 777'şer kez buhur yakarak okursan ulvi ve süfli cinlerle rüyanda yada uyanıkken görüşürsün.

Birçok kişi denemiş ve rüyasında görmüştür.Son güncelleme 21.03.2021


Read More

Riyazetli Hadim Daveti

hüddam
Riyazetli Hadim Daveti


7 gün riyazat yapılıp oruç tutulur.yedinci gün batımında halvete girilir.

Oruç ve riyazet devam ettiği halde her gün ve geceleri xxxxxxx kere aşağıdaki esmalar okunur ve on dördüncü gün bir hadim gelir ve şartlarda anlaşma yapılarak devamlı bağlantı kurulur okunacak

Esmalar

''biheltayf; eşmÂtün; behleş;......; .......; ......; y meymûn''

okuma sırasında ...... ve trementi buhur edilir.Son güncelleme 21.03.2021
Read More

İnşirah Suresinin Hüddamı

hüddam


İnşirah Suresinin Hüddamı

İnşirah suresi E lem neşrah leke sadrek.Ve vedagnâ anke vizrek.Ellezî enkada zahrek.Ve refa’nâ leke zikrek.Fe inne maal usri yusra.İnne maal usri yusrâ.Fe izâ feragte fensab.Ve ilâ rabbike fergab.

Anlamı

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?.Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?.Senin şânını yükseltmedik mi?.Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.Ancak Rabbine yönel ve yalvar. 

Kim bir hafta süresince hayvansal gıdalardan perhiz eder insanlardan uzak kalır ve temiz ve tenha bir mahalde günde 7 kez İnşirah suresini okursa 7 günün sonunda bu duanın hüddamı ile görüşür ve kendisine sonsuz rızıklar verilir ayrıca müşkilatı giderilir normal zamandada günde 70 defa yatsı namazından sonra okuyanın her türlü maddi manevi sıkıntısı giderilir.

Surenin vekfi çıkarılır ve taşınırsa çok faydalıdır.Son güncelleme 21.03.2021

Read More

Rahmani Cin Daveti

hüddam

Rahmani Cin Daveti

Rahmani bir cin daveti yapabilmek için aşağıdaki uygulamaları yeni ay zamanı başlayıp dolunay olana kadar uygulaması gerekir.

Kim gün ve gecede 4.300 defa Keririn ismi şerifini zikretmeye devam ederse çok kısa zamanda bir rahmani hizmetli verilir.

Kim gün ve gecesinde 4.356 Ya Allah ismi şerifi zikretse çok kısa zamanda kendisine bir rahmani hizmetli verilir.Son güncelleme 21.03.2021

Read More

İfrit Nasıl Çağırılır?

Hüddam

İfrit Nasıl Çağırılır? İfrit Çağırma Yöntemleri

İfrit çok güçlü bir cin olduğu gibi son derecede tehlikeli bir cin türünün genel adıdır.Böylesine güçlü ve tehlikeli olan İfriti çağırmak bu yüzden tafsiye edilmez heleki İfrit çağırmaya soyunan kişi acemi ve bu konuda tecrübesizse bu kişi için İfrit çağırmak son derece zararlı olacaktır.
Temiz olarak ve temiz bir yerde sessiz aynı zamanda fazlaca ışığın olmadığı bir ortamda 90 kere Tımıryat denir,ardından 90 kere Menik denir sonra 90 kere Hedliyac denir son olarak 90 kerede Şoğal denir ardından şu dua okunur.

Allahümme Ya Kaviy La Kaviy illellah halikulleyli vel Nehar El Kadirü ala ma yeşaü ve yüridü vela yühfa aleyhi şey ün minel eşyai la yehafü ikaben vela yercü tevvaben El kadirü bi kudretihi El Rahimü bi Rahmetihi kad seeltüküm eyyetühel ervahü bi ismihil Rahmanirrahimi ve bil Ruhil emini Cibril vel Melekül azimi El Refiü Mikail vel melek el müvekkel bil nefhi israfil vel Melek El Merhub ellezi tertaidü minhü el kulüb izrail ve hameletül Arşi ecmaine illa ma emertüm men yakdiye haceti ve yetesarraf fi mardati bi hakkı nebiyyüllahi Süleyman Aleyhisselam ve bi hakkı kavlihi Taala (Kale İfritün minel cinni ena atike bihi kable en tekum min mekamike ve inni lealeyhi lekaviyyün emin innehü Min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahimi) en la ta'lü aleyye ve'tüni Müslimin.Allahümme inni es elüke bi hazihil Ervahül Rühaniyyetil kiram aleyke en tüsahhir li el afaritel Erbaati bi kudretike ve Celalike Leheştaş , Meşheş, Katuş, kehyuş, beşkeş, liyuş ve teşhaş lut,cahıc cahıc,Ecibu ve tevekkelu vef alu ma tü'merune.

Bu dua okunduktan sonra gelen ifrite adı sorulur ve ona adıyla hitap edilerek bundan böyle bana işlerimde yardım edecek ve isteklerimi yerine getireceksin denir,ifritten istekte bulunulur.Asla korkuya kapılmamak ve korku belirtisi göstermemek gerekir.İfrit karşısındaki insanın kendisinden korktuğunu hissedecek olursa o kişiyi kendi etkisi altına alır sonuçları kötü olur.Bu sebeple acemi kişiler bu işe kalkışmadan önce iyi düşünmelidirler, bizcede bu işe hiç girişmemelidirler.Son güncelleme 21.03.2021
Read More

Cinlerden Cevap Almak için


Hüddam
Cinlerden Cevap Almak için

Cinler ile iletişime geçerek onlara bazı sorular sormak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak bazıları merak, bazıları ise çaresiz kaldığı konularda yardım almak istemeleridir. Bir kısım insanlar ise cinleri kullanarak diğer insanlara kötülük etmek istemektedirler.

Bugün size yazacağım uygulamaya başladıktan sonra kişiye göre değişmekle birlikte 7 gün içerisinde rüyalarınızda cinler ile irtibata geçerek bazı sorularınıza yanıt alabileceksiniz. Ancak unutulmamalıdır ki. Cinlerin bazıları vereceği cevaplara karşılık sizden bazı iyilikler isteyebilir. Bu konuda çok dikkatli olmalı ve hırsa kapılmamalısınız.

Cinlere Soru Sormak için;

Kalenhûdin ve Berşânin isimlerini hergün 748 defa okumaya devam eden kişi kısa zamanda bilmek ve öğrenmek istediği konuları cinlerden öğrenebilirler.

Okuma yapılırken günlük ve mahlep tütsü yakılmalıdır.Son güncelleme 21.03.2021
Read More