Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Hüddam etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Cinlerle Nasıl İletişim Kurulur?


Cinlerle Ruhlarla Çağırma Nasıl Olur?

Cinlerle iletişim kurma hakkında bugün sizlere bilgiler aktaracağız ; Bütün bu ruh çağırma dalaverelerinin kökünde eskilerin “Hüddam ilmi”, halkın da “CİN`cilik” dediği mesele yatmaktadır.

Bilhassa eskilerin ve Anadolu halkının yakından bildiği bu konu şöyledir:
Bazı tesbih veya duaların birer “HADİMİ” yâni “hizmetlisi – görevlisi” vardır.
Eğer bir kişi oturup, o kelimeyi veya duayı adedince okur, sonra da karşısına dikilen CİNden, o an için korkmadan bir şey isteyebilirse, o şey derhal olur!.
Veya o CİNin kendi emrine girmesini isterse, o cin artık onun hizmetkârı durumuna girer!. Bunun için de bir çok formül vardır!.
Bu formülleri bünyesinde toplayan bir çok kitaplar yazılmıştır eskiden ki, bunların içinde en meşhuru; “KENZÜL HAVAS” ismiyle bilinenidir. Bu kitabın içinde bir çok formüller vardır…Ancak burada şunu da hatırlatalım ki, “HÜDDAM”cılık ile “RUH ÇAĞIRMA(!)-SPİRİTUALİZM” arasında çok büyük bir fark vardır. İşte o fark da şudur:

Ruh çağırma(!) veya spiritualizm denen oyunda CİNlerle temasa geçen kimseler, daima CİNLERİN elinde oyuncak olurlar…

Aynen aslan eline düşmüş tavşan gibi; CİN de onları istediği gibi elinde oynatır… Ve onlar bu durumu asla fark edemezler.

“Hüddam” ilminde ise, formül, diğer yan şartlarıyla birlikte tam olarak uygulanabildiği zaman;insan, CİNni tam anlamıyla pençeleri altına alır; ve ona bütün istediklerini yaptırabilir. Hattâ, bir insanı bile, bu yolla o CİNine öldürtebilir. Aksi halde, yâni emre uymadığı zaman o CİN perişan olur.

Bu sebeple, bu ilmin kullanılmasında, insan için öteki sisteme göre mutlak bir avantaj vardır.İşte aradaki bu fark sebebiyle, eskilerin ve günümüzde de sadece birkaç kişinin bildiği “Hüddam ilmi”, spiritualizmden kat be kat üstün durumdadır. Çünkü, anlattığımız üzere, bu ilimde insan için CİNni emri altına almak söz konusudur. “Spiritualizm” diye veya “Ruh çağırma(!)” diye bilinen CİNlerle bağlantı hâlinde ise, CİNni hiç bir şekilde, bir bilgiyi vermek veya bir işi yaptırtmak için zorlamak söz konusu değildir.
Ancak burada şu hususu da çok iyi bir şekilde anlatmak gerekir;Eğer bir kişi “Hüddam ilmi’’nin gereği olan formüllerden birini yapmaya kalkar da; sonra
başlamışken, şu veya bu sebeple; meselâ formülü uygularken yarıdan itibaren duyacağı seslerden veya o sırada gözüne görünen acaip şekillerden korkarak yarıda bırakırsa, işte o anda onun için felâket başlar.

Onun, etkisi altına almaya çalıştığı CİN, o anda onu rahatlıkla avlar ve bu kişi CİNi emrine almaya çalışırken, CİN onu ele geçirmiş olur… Ki bundan sonra, o kişi artık CİNnin emrine bağlıdır. Böylece, Dimyata pirince gidilirken evdeki bulgurdan da olunur.Bu sebepledir ki, “Hüddam ilmi”ne dayanan bir formülü, ya hiç yapmamalı, ya da başlanıldığı zaman, ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapmalıdır.Nitekim bu formülün tam olarak yapılmaması için o CİN, bir takım gürültüler oluşturur veya sesler çıkartır, âdeta içinde bulunulan evi veya katı yıkılıyormuşçasına gürültülerle sarsabilir; akla hayâle gelmeyecek korkunç şekillerde göze görünebilir!. İşte bütün bunlar olmasına rağmen, kişinin bütün
soğukkanlılığıyla elindeki formulü bitirmeye çalışması îcabeder.

Nitekim, “fazla tesbih çekmekten deli oldu”, diye halk arasında anılan hal de bu esasa dayanır.Bir kişinin yönlendiricisi olmaksızın ve formülü bilmeden rastgele tesbih çekmesi, ister istemez bir şifreyi meydana getirir ki, bu durumda, o anda şifreyle bağlantılı olan CİN otomatik olarak harekete geçip, o kişiyi hükmü altına alır… Ve o kimsenin bu durumdan haberi yoktur

CİNi kontrol altına alabilecek güce de sahip değildir. Artık ister istemez o CİNle iletişimleri başlamış olur.
Bu ilişkinin başlaması da bazen kulağına, bazen da içine gelen seslerle olur… Kezâ bundan önce de burun yoluyla kokular tesbit eder bazen… Ve sonunda CİNleri çeşitli şekil ve kıyafetlerde görmeye başlar bu yolunda devam ederse…
Bu gibi kişler, duydukları sesleri veya aldıkları kokuları ya da gördükleri şeyleri bu konuyu bilmeyen kişiler içinde açarlarsa, derhal “aklını kaçırdı”, “oynattı” diye nitelendirirler ve hastaneye kaldırılırlar. Oysa tıp henüz bu konuda âcizdir. Elektro-şokla tedavi etmek ister fakat bunu da başaramaz!.
Bu gibi kişiler, artık halk arasında “meczup” “zararsız deli” tabirlerine muhatap olarak hayatlarına devam ederler.
Bu gibi kişiler eğer içine düştükleri duruma rağmen, bu sahada yetkili bir şahsın eline geçerlerse, o halden kurtulmaları yollarının düzeltilmesi ve o yolda ilerlemeleri mümkündür.

Read More

28 Kasım 2019 Perşembe

Hüddam Daveti

hüddam
Hüddam Daveti

Bu konu isimlerin özelligini bildirir. Çarsamba günü gusul edip, temiz elbiseler giy ve tenha bir yerde halvete gir. iki rekat hacet namazı kılıp, asagıdaki isimleri elli (50) defa oku. Ama kalbini endiseden, efkardan ve fasit islerden uzak tut. Ki, onların zararı sana dokunmasın.

Bu isimleri okuduktan sonra, temiz yesil elbiseli, baslarında takke olan ve ay gibi nurlu yüzleriyle yedi (7) kisi gelir. Onlar seninle konusuncaya kadar sende onlarla konusma. Sana: “Ey Allah Teala nın kulu, muradın nedir? Bizi bu ismi a’zam kuvvetiyle dogudan getirdin” derler. Sende: “Ey Allah c.c. ın kulları!

Allah sizden razı olsun. Benim hüddam davetime icabet ettiniz. Sizden istegim bu isimlerin kuvvetiyle her yerde, her halde ve her iste hayr veya ser, dostluk veya düsmanlık, her ne türlü is olursa olsun, bana yardım ediniz. Gözünüzü benden ayırmayınız. Her ne sekilde olursa olsun, bana hizmeti ve hacetlerimi reddetmeyin, daima benimle beraber olun” dersin. Bu amelin sartı: Bu davete baslamadan, üç gün öncesinden baslayarak riyazat tut. Eger riyazatlı olmazsan, korkar, dilin tutulur, konusamazsın ve sasırırsın. Böylece amelin zayi olup, muradına ulasamazsın. Riyazat tutmanın faydası hem korkulara galip olmak, hemde bütün ruhaniyetten korkmamak içindir. Onlar sana daha sevimli görünürler.

Sen o ruhanileri tekrar yanına çagırmak ve hacetini yaptırmak için bir nişan iste. Onlar sana bir mühür verirler. O mührün rengi kuş yumurtasının rengi gibidir. Mührün üzerinde yeşil hat ile yazılı bir yazı vardır. O mührü ellerinden alıp öptükten sonra, yüzüne ve gözüne sür. Daha sonra basına koyarak söyle de: “Bu mührü bana getirdiniz ama bu isimleri okumaya benim gücüm yetmez. Bana bunun serhini ve hakikatini ögretiniz”. Sana: “Onu iyi sakla. Onu kirli, cünüb, hayızlı kadın, günahkar ve facir kisi tutmasın” derler. Sonra sen onlara ikram ve tevazü gösterip, “Zahmet çektiniz,
selametle gidiniz ve ne zaman sizi çagırırsam bana geliniz” dersin. Hacet zamanı temiz ve saf olarak
isimleri yedi (7) defa oku. Onlar senin yanına gelip, hacetini yerine getirirler ve istedigine ulasırsın. Bu isimler sahih olup mücerrebdir.

Okunacak isimler budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi. Ya Zekiyyüt tahiru min külli afetin bi kudsihi.
Read More

20 Kasım 2019 Çarşamba

Cin ve Hüddamlar

hüddam
Cin ve Hüddamlar

Cin ve hüddamlar kütlesi hacmi olmayan varlıklardır.evrende "İNSAN"dan sonra gelmektedir...Tıpkı insanlar gibi doğurabilen arkadaşları olan varlıklardır.Mutlak mânâda ölümü, kıyâmet denen anda olmaktadır .Basit mânâda ölümü,dalga bedenden soyutlanmalarıyla olur. CİN ler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarından kaybolmalarıyla anlarlar...Yaşları 700 ile 1000 i bulmaktadır.Yapıları sebebiyle çok gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen, düşünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanına da rastlanmaktadır... Şurası kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün CİNden daha üstün olmaktadır...Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler.
Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar... Ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar... Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hattâ ender de olsa evliyaları vardır...En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, müsait olan yapıları dolayısı ve sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, adeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır.

CİNlerin dışında ayrıca, şeytan diye bir varlık yoktur. Yani cinlerin varlığı mutlak ve katidir. Kur´an-ı Kerim´in çeşitli surelerinde ayet-i kerimeler vardır. Bu münasebetle şunu arzetmek lazımdır ki, hayat sahibi mahluklar alemi maddedeki insan ile envaını saymakla tüketemediğimiz hayvanattan ibaret değildir. Ayrıca bazı cinler vardır ki bunlar hüddam diye adlandırılır.Hüddamlar devamlı Allah(c.c) zikrederler. İnsanlara yardımda bulunurlar.Karekterleri sağlamdır. "Cin'' ve "Can'' kelimelerinin anlattığı gözle görülmeyen varlıklar, Kur'an'da "ins'' kelimesinin karşılığı olarak da kullanılıyor. Bu anlamda "ins'' gözle görülen akıllı ve mükellef varlıkları, "Cin'' ise gözle görülmeyen akıllı, mükellef varlıkları temsil eden kelimelerdir. "İns'' ve "Cin''in her ikisini birden ifade eden kelime ise "sakaleyn''dir. Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla ayette cinden bahsediliyor. 72. surenin adı "Cin Suresi''dir. Mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değil.
Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Yasin Suresinin Hüddamını Elde Etme

Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.

-Perşembe gecesi,rizayet orucuna niyet edılır.Hayvandan çıkma(et,süt,yumurta,margarın yag vb) yenmez rizayet orucu 3 gunden başlar.3 gun boyunca tahıllı ekmek,sebze ve ıçınde hayvansal ürün olmayan gıdalar yenır.1.gun abdest alınır tam bir itikat ile kimsenin olmadıgı sessız bor yerde,yasin suresi okumaya başlanır 41 tane yasin suresi ara vermeden okunur.2. Ve 3. Gunlerde de 41 adet yasin suresi okunur.

-3.günün sonunda yasin suresinin hüddamı karşınıza gelır korkmamanız gerekır sıze "selamün aleyküm"der.Sizde selamınızı verir istedıgınız niyetınızı söylersınız,hüddam size 1 gunluk bır sınava tabii tutar,eger sınavı gecersenız 5.gece sıze gece yarısı siyah bir taş getırır.Anlaşmayı yapar ve hüddamı emrınıze alırsınız.
Read More

Rabıta Kurmak Nedir?

İrtibat Kurmak Nedir? Nasıl Yapılır?

Rabıta irtibat kurmak demek. İrtibat kurabileceğiniz şey bir imaj olarak gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman o imaj onun ruhunu çeker. Bütün imajların ruhu vardır. Ruhuna ulaşamadığınız şeyin önce imajını çekersiniz. Sadece imajda kalırsanız putperest olursunuz. İmajın ardından ruhu çekebilirsiniz. Kabe de bir imajdır.

Kabeyi düşünmek kabe'nin yakınında olmayanlar için tavsiye edilir oysaki kabe taş duvardır ama taş duvarın içersindeki ruhu çekmiş olursunuz. Rabıta tasavvufi eğitim metodlarından bir tanesidir sadece yeganesi değildir yani tasavvuf sadece rabıta uygulamasından ibaret değildir.

Karşılıklı tesir alışverişi vardır enerji üst prensipten alt prensibe doğru akar. Düşünce dünyamız imajinasyon dünyamız aslında fizik dünyadan daha aktiftir tahayyül dünyamıza davet ettiğimiz şeyler daha sonra bizi etkisi altına alır.

O hayal ettiğimiz obje ile bütünleşmeye başlar onun halini giyiniriz. Aşık olan bir genç sevdiğini bir türlü zihninden atamaz. Onu sürekli düşünmekle de onun hakkında bazı bilgilere sahip olmaya başlar. Mesela onun bir şeye üzüldüğünü hisseder hemen arar dediği gibi çıkar. Sporda rakibine konsantre olmak diye bir şey var. Bir şiir eleştirmeninin sözünü okumuştum. Bir şairin şiirini anlayabilmek için onunla özdeşleşmeniz gerekir demişti. Evet bu bir yöntemdir. Bilen ve bilinen arasında obje ile nesne arasında en üst bilgi mertebesi özdeşleşme aynileşme ile elde edilendir. Hiç kimse rabıta ettiği bir kimseye tapıyor değildir. Bu bir düşünce zinciri oluşturmak demektir aslında. Ben birisini düşünürüm o da bir diğerini düşünür böyle zincirleme bir link bir hat kurulmuş olur. Bir tür bilgisayar ağı network da diyebiliriz buna. Merkezi Londrada olan bir kuruluş var. Bütün dünyadaki üyelerine bir gün ve bir saat belirliyor. O belirli gün ve saatte bütün üyeler sakin bir ortamda gözlerini kapatarak uzak diyardaki bir diğer üye arkadaşlarına konsantre oluyorlar. O üye de bir diğerine. Böylece bir düşünce akışı gerçekleştiriyorlar aralarında. Sonra birbirlerini imajinasyonlarında nasıl bulduklarını haber veriyorlar.

Bir şeyi düşünerek önce hayal dünyanıza davet edersiniz. Hayal dünyanızda karar kılmaya başladıktan sonra artık o düşünceler size hakim olmaya başlar ve sizle özdeşleşmeye başlar. Bir Michael Jackson'ın hayranları hala bulunmaktadır. Onun gibi hareket ederler ve özdeşleşir kendisi ile. Bunu yapma deseniz bile kendisi ile bir bağlantı kurmuştur rabıta kurmuştur "rabıta yoktur ben kabul etmiyorum inkar ediyorum" dediğiniz anda bir şeyin rabıtasını kurarsınız gene. Bir ağ network var. O networkü bilmeniz gerekiyor bulmanız gerekiyor. Burada boşlukta hiçbir şey yok her şey başka şeyle bağlantı halinde onun için bağlantıyı koparmayalım derler gençler birbirlerine. Hali ile hallendiğiniz kimse bir öncesinde bir kamilin hali ile hallenmişse o da başka bir kamilin hali ile hallenmişse geriye doğru bakınız hal transferi söz konusu oluyor iyi bir hal giymiş oluyorsunuz. Bunu negatif anlamda da yapmanız mümkün şeytani tarikat dediğimiz tarikat hem şeytanidir hem rahmanidir. Her şey tarikattır yeryüzünde yani bir futbol kulübünü tarikat haline getirebilirsiniz.

Dolayısı ile şeytani yoldan giderseniz de bu sefer şeytani dediğimiz daha kötü imgelemleri kendinize bir rehber bir mürşid haline getirebilirsiniz. Bu açıdan rabıta içersinde bulunmak çok önemlidir doğrularla güzellerle irtibatlı olursanız ondan size güzellikler yansır halk tabiri ile üzüm üzüme baka baka kararır yani olgunlaşır. Bir üzüm yanındaki aynı dalda olan bir olgun olan üzüme bakarak olgunlaşır. Mesela bazı filmlerin televizyon dizilerinin sinema endüstrisinin insanların imajinasyonlarına girerek hayal dünyasına girerek bazı yönlendirmeler yaptığı sübliminal mesajlar verdiği veyahutta psikolojik yönlendirmelerde bulunduğu bir aşikardır. Bugün birçok cinayet vakasının ben falanca filmi ardından şu filmi ardından şu filmi izlemek sureti ile kaptım gittim falanca okulu bastım oradaki öğrencileri öldürdüm diyen bir hayli vaka biliyoruz. Demek ki imajinasyon çok saf çok masum bir şey değil iyi bir yöne de yönlendirebilirsiniz kötü bir yöne de yönlendirebilirsiniz kamil bir insanı düşünmeyi güzellikleri düşünmeyi yasaklayıp onun yanında şeytani şeyleri düşünmeyi serbest bırakırsanız o zaman olmaz bu. Gönül Dağı türkümüzün sözlerini hatırlayın hepsi orada anlatılıyor. Gönülden gönüle gizli bir yol vardır. Veysel Karani isimli Yemenli bir zat Peygamber’i hiç görmemiştir. Görmeden açtığı bir kanal ile Hazreti Peygamberden feyiz almıştır.

(Mahmut Erol Kılıç)

Read More

8 Ekim 2019 Salı

Mendel Cin Daveti

hüddam
Mendel Cin Hüddam Daveti

Cin daveti yapmak istersen: Bakacak olan kişinin avucuna şu Celcelütiyye vefkini yaz.
Yazılacak Celcelütiyye Vefki budur:

د ط ب
ج هـ ز
ح ا و


Yazdıktan sonra avucunada biraz mürekkep koy ve bakacak olan kişininde alnına şu keşf Ayetini yaz:


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَكَشَفْنَا عَـنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke ğıtaeke febesarukel yevme hadid.

Bundan sonra Şems suresini yirmibir (21) defa oku. Cinler gelir ve bakan kişi onları görür. Sen onlardan istediğin her ne tür hacet olursa olsun sorarsan, onlar sana cevap verir. Sende Allah Teala'nın izniyle hacetini gidermiş olursun.
Read More