Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Havas etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Ekim 2019 Pazartesi

İşlerin İyi Neticelenmesi için

İşlerin İyi Neticelenmesi için Havas Duası

Ya Gafire’l-hataya, ya Kaşife’l-belaya, ya Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Read More

Sihrin, Belaların Defi için

Sihrin, Belaların Defi için Havas Duası

Ya men tevada’a küllü şey’in li-azametihi, Ya men estesleme küllü şey’in li-kudretihi, Ya men zelle küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min mehafetihi, Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Read More

Borcunu Ödemek için Havas Uygulaması

Borcunu Ödemek için Havas Uygulaması

ALLAHümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike men galebetid-deyni ve kahrir-ricâl
Read More

Cifir Hesabı

Cifir Hesabı

Harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak ilmi. Ebced hesabına yakın bir ilmin adıdır. Kelime olarak; sütten kesilmiş oğlak veya kuzu derisi anlamında olan "çefr"den gelmektedir.

Şiîler arasında çıkmış, daha sonra bu kültürün etkisiyle tasavvufa yakın veya mutasavvıf bazı Sünnî âlimlerin de itibar ettiği bir hesap olmuştur. Şiîler, Kuran'ın batınına dair Hz. Ali' nin bir tefsirinin bulunduğunu, bu tefsirin gizli ilimler ihtiva ettiğini ve içinde Ehl-i Beyt'ten olanlar için, kıyamete kadar gelecekte vukû bulacak dinî ve siyasî bütün olayların yazılı olduğuna inanırlar.

Bazıları ise; Hz. Ali'nin değil de, Ca'fer es-Sadık'ın böyle bir kitabının bulunduğunu söylerler. Kitap, sütten kesilmiş oğlak ya da kuzu derisine yazılı olduğu için ona "cefr" denilmiştir.

İbn Haldun, bu kitapla ilgili rivayetlerin asılsız olduğunu söyler. Gerçekten, bu ilmin İslâm'da aslı yoktur. İmâmiyye, Ehl-i Beyt'in kazanılmış ilimler yanında Hz. Peygamber'den intikal eden Allah vergisi ilimlere de vakıf olduğuna "Peygamber (s.a.s.)'ın bu ilmi Ali'ye verdiğine; Ali'den de Hz. Hüseyin'e, ondan, oğlu Ali Zeynelâbidîn'e ondan Muhammed Bâkır'a, ondan da Ca'fer-i Sadık'a geçtiğine inanır. Bu ilme cifr ilmi diyorlar. Ca'fer-i Sadık'ın, cifri; "o, deriden bir kaptır; onda peygamberlerin ve İsrâiloğulları bilginlerinin bilgisi vardır" şeklinde tarif ettiği söylenir."

Zamanla bu kitapta ayrı ayrı harfler rumuz gibi kullanılarak, bunlardan ahkâm çıkarma itikadı doğdu ve bu sûretle "İlmu'l-cefr" tabiri, "İlmu'l-Hurûf" manasına kullanılır oldu. Dolayısıyla cifr, sadece istikbale ait bir keşif iken, sonraları harflerin rumuz ve sayılarına dayanarak geleceğe dair hüküm çıkarmak demek olan. Hurufiliğe dönüşmüştür. Bu da harflere sayısal değerler atfetmek suretiyle istikbalden haber vermek usûlüdür. Ebced hesabı diye isimlendirilen bu ilme göre "ebced, hevvez, huttî, kelemen.." kelimelerinde ilk harfin değeri bir, ikinci harfin değeri iki... şeklinde onuncuya kadar harflerin değeri birer birer artırılır. Onuncu harften itibaren sırasıyla harfler onar onar arttırılır. Yüz değerini taşıyan harften itibaren de her harfin değeri yüzer yüzer artırılır. Böylece son harf bin değerindedir. Cifre ve gaybı bilmeye dair sahih bir dayanak yoktur.

Eğer buna dair ilmî bir dayanak olsaydı elbette gelişir ve herkes bunu öğrenirdi. Allah hiç kimseye gaybdan haber verme hususunda bir ilim ve yetenek vermemiştir. Yalnız, bazı peygamberlere ahiret, melekler ve cinlerle ilgili bilgiler bahşetmiştir ki bunlar vahiy ile sabittir, inanmak gerekir.

Araştırmacı ve titiz âlimler "Cümmel esâbı" diye de isimlendirilen cifr hesabına şiddetle karşı çıkmışlardır. İbn Hacer el-Askalânî, buna itimat etmenin caiz olmadığını söyler. İbn Abbâs'ın da, bu hesabı sihir cümlesinden saydığı nakledilmektedir.
Read More

Noktasız Ebced Hesabı

Noktasız Ebced Hesabı

Noktasız harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Bu hesapta da noktalı harfler nazarı itibara alınmaz. Örneğin: Cemil kelimesindeki noktasız harfler: Mim ve Lam'dır. Bu harflerin toplamı: 40 + 70 = 110'dur. Cemil kelimesinin noktasız Ebced değeri 110'dur.

Noktasız harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Bu hesapta da noktalı harfler nazarı itibara alınmaz. Örneğin: Cemil kelimesindeki noktasız harfler: Mim ve Lam'dır. Bu harflerin toplamı: 40 + 70 = 110'dur. Cemil kelimesinin noktasız Ebced değeri 110'dur.
Read More

Havas İlmi ve Etkileri

Havas İlmi ve Etkileri

Maalesef günümüz meraklıları, sırf kendilerini önemli kılmak veya dünyevi işlerde kolay neticeler almak düşüncesi ile, çok tehlikeli bir maceraya kendilerini atmaktadırlar.

Bu macera ise, zamanında ele geçmesi hayal olan bir çok havas ve büyü kitaplarının, internet vasıtasıyla piyasalarda kolayca ele geçmesinden kaynaklanan ve bunun neticesinde, cinleri davetler yoluyla kendilerine esir edeceklerini ve tüm işlerini kolayca gördürecekleri hevesine kapılan kişilerin, bilinçsizcesine yaptıkları davet ve benzeri yollarla, onları kendilerine değil de, kendilerini onlara esir etmelerinden kaynaklanan rahatsızlıklardır. Öncelikle davetler hakkında bilgi yazılacaktır.

Read More

Celp ve Teshir

Celp ve Teshir

Kalbini sevdiği bir mekana bağlayan veyahut elinde olan bir şeyi zayi edip onu tekrar elde etmeyi isteyen ve kendi ile diğer bir kişinin birleşmesini isteyen kimse Cenabı Hak hazretlerinin her şeye kadir olduğunu bilerek tam bir itikad ve hulusi kalb ile ve halisane bir niyet ile:

''Allahümme ya camian nasi liveymin la raybe fihyi innallahe la yuhlifül miy'adi icma'beyni ve beyne keza ve keza. ''

Kıraatine devam ederse biiznillah maksadı hasıl olur.

Eğer hususi bir mekan elde etmek istiyorsa keza ve keza yerine o zayi ettiği ve bulmak istediği şeyin ismini söylemesi icab eder.

Eğer birisi ile birleşmek arzusunda ise o birleşmek istediği kişinin ve validesinin ismini o keza ve keza yerine söylemesi lazımdır.

Bir kimse bir kişinin aşkına girifdar olup da onu celp ve teshir etmek ve taht'ı nikahına almak hususunda araya giren ve perde olan bir takım manilerden dolayı muvaffak olmakta müşkilat çeken ve bir türlü muvaffak olmazsa mezkur kişinin saçından veyahut vücuduna temas eden elbisesinden bir parça alıp ve cuma gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturup o parçayı önüne koyarak 1001 defa:

''Allahümme ya camian nasi liveymin la raybe fihyi innallahe la yuhlifül miy'adi icma'beyni ve beyne fülanete binti fülane.''

Okunduktan sonra o parçayı biraz erkek günlük ve öd ağacı ile beraber hafif bir ateşe koyarak yakarsa biiznillah matlup olan teshir icra edilmiş olur.

Read More

Havas İlmi ve Büyü Arasındaki Fark

Havas İlmi ve Büyü Arasındaki Fark

İlk önce şunu şimdiden söyliyeyimki cadıların bu konuya yazdıkları yorumları silicem.Bu işin sonu yoktur elbette benimle karşı düşüncede olan insanlar olacaktır ama bunu ağır hakaretlerle yapamayız.

Cadılara Göre Büyü Nedir?

Cadılara göre büyü enerjiyi dönüştürme sanatıdır.Örnein bir asayı yılana dönüştürmek vb.Cadılar derki bunun neresi günah?Sizin Musa peygamberinizde asasını yılana dönüştürmedimi?Biz elementlerin gücünü kullanırız kimseyede zarar vermedik insanlar cadıları yanlış tanımlıyor.

Read More

14 Eylül 2019 Cumartesi

Asr Suresi Havası

Asr Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve muhafazada olur. Hümeze suresi Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr
Read More

Tekasür Suresi Havası

Tekasür Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sure yağmur yağarken okunursa Cenab-ı hak okuyan kimsenin günahlarını bağışlar. İkindiden sonra güneş batmaya yakın bir zamanda okunursa ertesi gün, gün batana dek Allahın aman ve muhafazasında olunur. Baş ağrısına okunursa teskin eder, fayda verir.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta’lemun
4- Sümme kella sevfe ta’lemun
5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym
Read More

Karia Suresi ve Havası

Karia Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Sure kesat, kapalı ve durgun işler için okunmaya devam edilirse işler açılır. Rızık kapıları açılır, rızık çoğalır.

Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm.

1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh
Read More

Adiyat Suresi Havası

Adiyat Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur. Levhan illeti için okunursa o illeti izale eder. Aç okursa açlığı teskin olur. Susuzluk için okunursa susuzluğu giderir. Borcu olan okumaya devam ederse borcunu ödemesi müyesser olur.

Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak’a
5- Fe vesatne bihı cem’a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir
Read More

Zelzele Suresi Havası

Zilzal Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Sureyi okunup kendisinden korkulan bir sultanın ya da hakimin huzuruna girilirse makamı sallanır. Hiç bir zarar ve ziyan görmeden çıkılır. Hiç kullanılmamış yeni bir leğen içine bu sure yazılır. Üzerine su konulup yüz yıkanırsa üç gün içinde yüzde değişmeler gözlenir. Herkesin kendini bakmaktan alıkoyamayacağı bir hale gelir. Her gören sever, herkese şirin görünür.

Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
Read More

Beyyine Suresi Havası

Beyyine Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder. Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu da içirilirse, bu illet zail olur. Bu surenin suyu hamile tarafından içilirse çok fayda verir. Gıda zehirlenmesi gibi benzeri illetlerden emin olur. Şişlikler için yazılırsa bütün şişlikleri izale eder.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh
Read More

Alak Suresi Havası

Alak Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sureyi denizdeyken okunmaya devam edilirse emn ve muhafazada olunur. Sağ salim sefer tamamlanır.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
2- Halekal’insane min ‘alak
3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem
4- Elleziy ‘alleme bilkalem
5- Allemel’insane ma lem ya’lem
6- Kella innel’insane leyatğa
7- Erra a hustağna
8- İnne ila rabbikerrü’câ
9- Eraeytelleziy yenha
10- Abden iza salla
11- Eraeyte in kane ‘alelhüda
12- Ev emara bittakva
13- Eraeyte in kezzebe ve tevella
14- Elem ya’lem biennallahe yera
15- Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
16- Nasıyetin kezibetin hatıeh
17- Felyed’u nadiyehu.
18- Sened’uzzebaniyete.
19- Kella la tütı’hü vescüd vakterib
Read More

Tin Suresi Havası

Tin Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu surenin kıraatine devam zarardan korkuyu, aşırı korkuyu giderir, şifa verir.

Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vettiyni vezzeytuni

2- Ve turi siyniyne

3- Ve hazelbeledil’emiyni

4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin

5- Sümme redednahü esfele safiliyne

6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin

8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn
Read More

Leyl Suresi Havası

Leyl Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Sure geceleyin beş kere okunursa rüyada istenmeyen ve sevilmeyen şeyler görülmez. Sabaha kadar rahat uyunur. Bu sure bayılan bir kimsenin veya masrunun kulağına okunursa anında ayağa kalkar. Suyunun içirilmesi daimi hummaya faydalıdır, onu teskin ve izale eder.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Velleyli iza yağşa.

Read More

Beled Suresi Havası

Beled Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü noksanlıktan, kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.

2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.

Read More

Fecr Suresi Havası

Fecr Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Bu sure şafak vakti on bir kere okunursa ertesi gün şafak vaktine kadar koruma ve muhafazada olunur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilir, biri de bele bağlanır. Bu şekilde eşiyle yakınlaşırsa o kimsenin çok hayırlı salih bir evladı olur.

Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahim

1. Vel fecri.

Read More

13 Eylül 2019 Cuma

Gaşiye Suresi Havası

Gaşiye Suresi Havası ve Türkçe Okunuşu

Havas: Ağrılı veya darbeli bölgeye okunursa ağrısını izale eder, iyileştirir. Sofra üzerine okunursa o yemek sıkıntı vermez, şifa olur. Beden sıhhat ve selamette olur.

Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.

Read More