Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Parapsikoloji ve Ruhsal Yetiler


Parapsikoloji ve Ruhsal Yetiler


Tarihten günümüze metafizik hep kapalı kapılar ardında kalmıştır. Belli bir elit kısım dışında bu bilgiler gün ışığına çıkmamış, çıkarılmamıştır. Ama ne kadar saklanmaya çalışsa da, günümüze kadar bu kadim ve ezoterik bilgelik taşınmış hatta modern bilimin inceleme alanı dahi olmuştur.

Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri, kişinin kendini bilmesini ve içindeki tüm tanrısal potansiyeli çıkarması üzerine eğitimler vermekteydi. Mısır’da bu süreç iki şekilde sağlanıyordu; İsis inisiyasyonu (küçük sırlar, arcana minor) ve Osiris inisiyasyonu (Büyük sırlar, arcana major).
Köken olarak Mısır’dan sonra diğer kültürlerde de bu inisiyasyon süreçleri devam etmiş, yüzyıllarca bilgelerin yetişmesine vesile olmuştur. Ancak materyalist çağlara giriş ve bu merkezlerin tek tek yok olmasıyla bu bilgiler gizlenmiş, bilimden uzaklaşmış hatta felsefeden bile çekilip alınmıştır.

Aynı şekilde birçok kültürde bunlara dair örnekler ve deneyimler mevcuttur. Hint aiçvaryaları bize kendi ruhsal güçlerimiz hakkında bilgi vermektedir. ‘Aiçvarya’, bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir.
Hint Aiçvaryalar’ı 7 bölüm halindedir.
1. Amma: Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak.(Telekinezi)
2. Lghima: Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek.(Levitasyon)
3. Prapte: Zaman sınırlarını aşarak, çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli.(Astral seyahat ve telepati)
4. Prakamya: İrade yolu ile gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçmek.
5. İçitritva: Maddelerin özelliklerini değiştirme.(simya)
6. Sohtart: Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek.(Medyomluk)
7. Atartvaç: Görünmez olabilmek.(Demateryalizasyon)
Parapsikoloji
Kuantum fiziğinin bu olguları tekrar gündeme getirmesinden önce, hızla yükselişe geçmiş bir bilimdalı (Bazı bilim adamları tarafından hala bilim dalı olarak kabul edilmez) bu yetileri ve ruhumuzun sınırlarını araştırmaya başlamıştır. Bu bilim dalı Parapsikoloji’dir.
Parapsikoloji terimi, para ve psikoloji olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Bu terimin anlamı “psikoloji ötesi”dir. Yani psikolojinin alanına girmeyen olağan üstü psikolojik deneyimleri kapsar. Bu isim ilk kez 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır.
Psişik yetileri konu alan kuruluşlar 1882’lerden başlamıştır. 1934 de Dr. Rhine tarafından hızlandırılmıştır. Parapsikoloji, kişilerin ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır.
Özel laboratuarlarda yapılan deneylerle teyit edilerek, ilerleme kat edilmektedir. Özellikle askeri güçlerin ilgisini çeken bu dalın, tarih boyunca parapsikolojik savaşlara da neden olduğu söylenmektedir.


Bu dalları araştıran parapsikoloji bilimi belli modern aletlerle ölçümler yapmayı ve bunları geliştirmek için yöntemler üretmeyi başarmıştır. Parapsikoloji, insanın biyolojik bir makineden fazlası olduğunu gözler önüne sermesi ve insanın kendini keşfetmesi yönünden çok önemli bir bilimdalıdır.
Parapsikoloji araştırma merkezleri bulunan ülkeler: Başta Rusya, ABD olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre
Parapsikoloji araştırma laboratuarları bulunan ülkeler: ABD, Almanya, Japonya, İskoçya, Fransa, İtalya
Resmi kuruluşların yanında gayri resmi kuruluşlar da bulunmaktadır.
Parapsikoloji kuruşlarının incelediği bazı dallar şunlardır:
Duyu Dışı Algılama (ESP):Telepati, Durugörü (klervoyans)ÖnseziRüyada ESPHipnoz ve hipnoz altında ESP,Hayvanlarda ESPDuruişitiPsikometri
Psikokinezi (PK);Telekinezi
Bitkilerde Parapsikoloji
Levitasyon
Işınlanma (teleportasyon)
Paranormal şifacılık ve cerrahi
Paranormal teşhis ve otoskopi
Alteraskopi, telemnezi
Gezici durugörü
Astral seyahat Beden enerji merkez ve alanları;Çakralar ve auralarEnerji bedenleriKirlian fotoğrafçılığıBiyokozmik enerji ve psikotronik bilimGeller etkisiŞuurlu beden kontrolleriDeğişik şuur halleri (ASC)
Tekinsiz ev fenomeni
Kendiliğinden psikokinezi
Düşünce fotoğrafçılığı
Gözsüz görüş
Radyestezi ve radyonik bilim
Telkinbilim
Psişik arkeoloji
Geçmişin bilinmesi

Bu inceleme alanları ve ruhsal yetilerimizin kabaca açılımları aşağıdadır. Burada parapsikolojinin alanlarını üstten incelediğimiz için tüm detaylarına bakmayacağız. Her bir yeti başlı başına bir kitap olacak kadar derindir.


Read More

10 Ekim 2019 Perşembe

Premonisyon Nedir?

parapsikoloji
Premonisyon Nedir?

Premonisyon, meydana gelecek olayları akla dayalı bir nedeni olmayan bir huzursuzluk, bir gerginlik, bir kaygı vb. gibi duygu hâlleriyle belli belirsiz bir biçimde hissetme fenomenine Metapsişik’te verilen addır.

Parapsikoloji'de ise bu tür fenomenler için daha ziyade “felaket belirtisi” terimini kullanılır. Bu paranormal fenomen Türkçede önsezi olarak bilinir.

Premonisyonların daha ziyade felaket, ölüm, tehlike gibi, olumsuz sayılan olaylardan önce belirdiği görülmektedir.
Read More

Transfigürasyon Nedir?

parapsikoloji
Transfigürasyon Nedir?

Transfigürasyon, metapsişik terminolojide kullanılan bir terim olup, ruhsal irtibat sırasında medyumun yüz hatlarının ve tavırlarının değişmesine verilen addır. Bu olayda medyum irtibatta bulunduğu bedensiz varlığın son bedenlenmesindeki (reenkarnasyonundaki) özelliklerini yansıtacak biçimde değişir, tümüyle başkalaşır. Kimi hallerde sesinin de değiştiği görülür. Bu tür olaylara kimi yazarlarca posesyon olarak, Spiritüalizm’de ise “enkarnasyon medyumluğu” olarak adlandırılan, bedensiz varlığın medyumun bedenine tam anlamıyla hakim olduğu durumlarda rastlanır.

Antik çağda Yakındoğu ve Ege havzasındaki trans uygulamalarında genellikle bu tür bir medyumluk sözkonusu olmuştur. Obsesyona yakalanma tehlikesinin çok yüksek olduğu bu medyumluk türü halen Afrika ve Latin Amerika tapınaklarındaki (kültlerindeki) ayinlerde görülmektedir.

Transfigürasyon sözcüğü kimi yazarlarca İsa Peygamber’in çarmıha çakılmasına ilişkin bir iddiayı dile getirmek üzere de kullanılmaktadır. Gnostisizm zamanından günümüze kadar süregelmiş, pek inandırıcı bulunmayan bu iddiaya göre, çarmıha çakılan kişi İsa Peygamber’in kendisi değildi, yüzü onun yüzüne dönüştürülmüş başka bir kişiydi.
Read More

9 Ekim 2019 Çarşamba

Hava Durumu Kontrolü

parapsikoloji
Hava Durumu Kontrolü

Hava kontrolü, kişinin hava düzenlerini etkilemesine izin veren bir güçtür. Bu güç genellikle taşıyıcı tarafından ergenliğe girinceye kadar bilinmez. Bu, duygularla yakından bağlantılı bir güçtür. Bu güce sahip bir kişi sinirlenirse, hava genellikle bunu istese de istemese de şiddetli fırtınalara neden olacak şekilde yansıtır.

Bu gücü kontrol etmek zordur ve bu insanların duygularını iyi kontrol etmeyi öğrenmeleri zordur. Bunlar güçlerinden kurtulmak isteyebilecek en büyük kişiler. Yaşamlarını çok stresli buluyorlar ve çevrelerindeki insanlara güçleri hakkında bilgi edinmeleri çok zor.

Read More

23 Eylül 2019 Pazartesi

Psişik Yetenekler

gizli bilimler
Psişik Yetenekler

Ruhunuzun fiziksel duyularınızı nasıl algıladığına dair beş bölümlük bir dizinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Etrafınızdaki fiziksel olanın ötesinde olanı görebilme yeteneğini tartıştık. İçgörü iyi bilinen bir fenomendir ve genellikle Altıncı Anlam, Üçüncü Göz veya psişik yetenek olarak adlandırılır. İnsanın varoluş düzleminde ses, ruhsal deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Mesela, müzik hiç olmadığı kadar popüler olmamıştı. Müşterileriyle birlikte bir şekilde veya başka bir ses terapisini kullanan çok sayıda şifa uygulayıcısı vardır. Davul çevreleri gibi sese dayalı faaliyetler, insanlarla kendileri ve kaynaklarla bağlantı kurmanın bir aracı olarak yerli toplulukların dışındaki popülerlik kazanıyor. 

Her ruh bir ton verir ve tüm yüksek titreşimli öz varlıklar sesinizle sizi tanır. Fiziksel olarak insan vücudunda çok fazla yoğunluk var. İçinizde olan Işık, yüksek frekans aralığına sahiptir. Bu, ruhunuzun kendisini hizaya soktuğu şey. Başka bir ruhun tonunu fiziksel kulaklarınızla duyamazsınız - yalnızca ruhunuzda duyabilirsiniz. Enerji göremediğiniz zaman bile mevcuttur. Hiç bir grup havai elektrik kablosunun altında durdunuz ve bir haşhaş ya da uğultu sesi duydunuz mu? Bu teller çoğu insanın her gün kullandığı enerji akımlarını taşıyor, ancak enerjiyi göremiyorsunuz. Duygular fiziğe dayanan duyusal sistemdir. Duygular çoğunlukla sığ ve dalgalanır, etrafınızdakiler tarafından kolayca değiştirilir ve etkilenir. Buna karşılık, ruhun duygusal duyusal sistemi derinden rezonans eden bir deneyimdir. Sizinle yaşamdan ömre, varoluştan varoluşa taşınan tecrübedir. Bunlar sizi hareket ettiren, değiştiren, değiştiren ve genişleten duygular.
Read More

17 Eylül 2019 Salı

Kuantum ve Telepati

parapsikoloji
Kuantum ve Telepati İlişkisi

Birkaç yıl önce, bir deney Hindistan'daki bir test konusunun konuşma yapmadan ya da yazmaya gerek kalmadan Fransa'daki biriyle iletişim kurmasına izin verdi.

O yılın ilerleyen saatlerinde başka bir grup, iki kişinin bir video oyunu oynamak için zihinlerini kullanarak işbirliği yapmalarını sağlayan telepati bir arayüz geliştirdi.

Ancak, teknoloji araçlarımız için bu telepatik yöntemler, çoğumuzun hayatımızın bir noktasında yaşadığı psişik telepati ile kıyaslandığında benzer görünüyor. Kuantum dolaşımı boşluğu kapatır mı?

Beyin-beyne iletişimi veya çoğumuzun telepati dediğimiz şey, günümüzde kullandığımız teknoloji için daha gelişmiş ve kullanışlı arayüzler oluşturmak için geliştirilmektedir. Şu anda oldukça yavaş olmasına rağmen, bu arayüzler yakında kablosuz cihazları telepatik olarak manipüle etmek, protezleri kontrol etmek ve yeni yollarla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Beyinlerimiz hafıza, komut ve fikir haline gelen elektriksel sinyalleri ileten karmaşık bir nöron ve sinaps ağıdır. Ve bu nöronlar veriyi ileri geri ilettiğinde, sırayla beyin dalgaları ya da beynin farklı bölümlerinde bilgiyi toplayan ve aktaran senkronize salınımlar yaratırlar.

Fizikçiler, kuantum fiziği ile bilincimiz arasında bir bağlantı olabileceğine dair hackneyli bir teoriye dönüşmekten hoşlanmazlar; Bununla birlikte, bir bağlantıya dair kanıtların arttığı görülüyor.

Einstein, "uzaktan ürkütücü eylem" olarak nitelendirdiği en büyük kuantum dolandırıcılık hayranı değildi, çünkü genel görelilik teorisine uymuyordu. Ancak kuantum dolanması, kuantum hesaplama için kullanılan kanıtlanmış bir kavramdır ve bazı fizikçiler, bilincimizde rol oynayabileceğine inanmaktadır.
Read More

Uzaktan Görüntüleme

parapsikoloji
Parapsikoloji ve Uzaktan Görüntüleme 

Uzaktan izlemenin gücü benzersizdir, çünkü gelişmiş bir bellek gerektirir.

Temel olarak fotoğraf hafızası ile aynıdır, ancak beyin bir oda veya alan boyunca hareket ederken öğeleri veya insanları izleyebilir.

Bu, yeni unsurlar tanıtılıncaya kadar çalışır ve izleyicinin her şeyi net bir şekilde görebilmek için ikinci kez bakması gerekir. Beynin etraflarında olan her şeyi kaydetmesi sadece bir bakış alır.
Read More

Gelişmiş Bellek ve Parapsikoloji

Parapsikoloji
Gelişmiş Bellek ve Parapsikoloji

Bazı insanlar gelişmiş hafızanın gücüne sahiptir. Bu güç sıradan bir güç değil, ancak geçmişte olduğundan daha fazla insan var. Bu fotoğrafik hafızanın gelişmiş bir şekli gibidir.

Bu güce sahip insanlar bir kitap okuyabilir ve istedikleri zaman bu bilgiyi hatırlayabilecekler ve ihtiyaç duydukları takdirde kelimeyi kelimesine aktarabilirler. Ayrıca olayları ayrıntılı olarak hatırlayabilirler.
Read More

Hayaletler ve Ruhlar Gerçek Mi?

parapsiokoloji
Hayaletler ve Ruhlar Gerçek Mi?

Çok sayıda paranormal grup, araştırması yayınlanmış olan ünlü Atlantic Paranormal Society veya TAPS ekibi (aka "The Ghost Hunters") dahil olmak üzere lokali araştırdı. TAPS, meyhanenin bazı bölgelerinde yüksek elektromanyetik alanlar kaydettikleri halde hiçbir hayalet kanıtı bulamadı.

Bu alanların, yapıyı ziyaret ederken bildirmiş oldukları çok sayıda insanın tuhaf duygularını ve deneyimlerini açıklayabileceğini belirtti. Diğerleri elektromanyetik alanların, hayaletlerin varlığını tespit etmede en yaygın kullanılan yöntem olduğunu belirtti. Bunun nedeni hayaletlerin bu alanları üretebileceği inancıdır.
Fiziksel cisme sahip olmayan ruhların fiziksel cisimleri etkileme kabiliyeti, hayaletin çevredeki elektromanyetik alanı manipüle etmesine de bağlanmıştır. Böylece, Ghost Hunters'ın Tavern'de görsel olarak gözlemlenebilir herhangi bir hayalet olgusunu kaydetme konusundaki yetersizliğinden bağımsız olarak, birçoğu ziyaretlerini odanın perili olduğuna dair bilimsel kanıt olarak göstermişlerdir. Bilimsel olmayan doğası göz önüne alındığında, psikoloji alanı dışında görünse de, paranormal ile ilgili psikolojik teoriler ortaya konulmuş ve araştırılmıştır. deneyimleri bildiren kişinin özellikleri.

Örneğin, erken bir teori, paranormal aktiviteye inananların, yaşamlarındaki olaylar üzerinde çok az kontrol sahibi olduklarına inandıklarını iddia etmişlerdir (Adams ve Shea, 1979). Yaşamları hakkında daha az endişe duymalarına yardımcı olmak için, güçlü diğerlerinde büyük yaşam olaylarına neden olduğunu açıklar. Ancak, Bir önceki araştırmacı, paranormal aktivite yaşadıklarını ve doğaüstü olaylara şiddetle inandıklarını düşünenlerin, doğaları etrafında imkansız olduklarında bile, çevrelerindeki dünyayı açıklamak için güçlü bir ihtiyaç olduğunu belirten bir başka araştırmacı olduğunu ekledi. Teori, özellikleri eksik olsa bile, bir açıklama sağlamak için açıklanamayan bir şeyi paranormal bir şeye bağlama yeteneğinin, bu tür bireyleri daha az endişeli hissettirdiğini ifade eder (Irwin 1992). Bu teori, “Ne olduğunu bilmesem bile, bunun ne olduğunu bir sebep olduğunu biliyorum” demesi ya da Tanrı'ya ya da daha büyük bir varlığa atfettiği için söylemesi kolay olduğu için mantıktan yoksun görünüyor. 

Bazı araştırmacılar, psikiyatrik tanıları olan bireylerin, özellikle de psikozun, paranormal deneyimler rapor etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (örn. Thalbourne, 1998). Bu aynı zamanda mantık testini de başarısız kılıyor çünkü eğer birileri hayalet görmek gibi çoğu kişinin paylaşmadığı garip ya da olağandışı deneyimler bildirirse, zihinsel sağlık profesyonellerinin otomatik varsayımı birey olacak. Bu muhtemelen psikoz tanısı ile sonuçlanacaktır. Aynı yerde çok sayıda benzer rapor belgelense bile, bu paylaşılan bir sanrı sisteminin yerini almak ya da eklemek yerine değişmez. Öyleyse, bir hayaletin ya da ruhun varlığını algıladığını başka türlü gördüğünü bildirenlerin psikotik olduğuna inanılırsa, psikoloji literatüründe paranormal deneyimler bildirenlerin genellikle psikotik olduğunu gösterir.

Hayalet Nedir?

Ölümden sonra dönen insan ruhlarının hayalet hikayeleri ve hikayeleri binlerce yıldır insan kültürünün bir parçası olmuştur. Hiç şüphe yok ki eski insanlar bile mezardan şok edici ve dehşet verici bir şekilde dönen atalarının hikayelerine sahipti.

O zamanlar, bugün olduğu gibi, bazı insanlar bu masalları aşırı yaratıcı hayal ürünü veya düpedüz yalanların ürünü olarak reddetti. Bu muhtemelen birçok durumda doğrudur, ancak bildirilen binlerce görüşte, sonunda bu fenomenin daha fazla olup olmadığını kendimize sormamız gerekir.

Paranormal'i henüz bilmediğimiz bir bilim olarak düşünmeyi seviyorum. İnsanlık tarihi boyunca yapılan keşiflerin birçoğuna baktığımızda, birçoğunun kanıtlanmadan birkaç yıl önce imkansız ya da tuhaf olduğunu düşünmek ilginçtir. Birkaç on yıl içinde bilim hayaletlerin varlığını kanıtlayabilecek mi?

Yoksa, hayaletler ruhsal alemin varlıkları, bir dünyanın sakinleri bilim veya matematikle ölçülemeyen veya ölçülemeyen varlıklar mı? Asla anlayamayacağımız başka bir evrenin yapısının parçası mı?

Cevap ne olursa olsun , bilinen evreni anladığımıza meydan okuyan bir şeyler olduğuna dair birçok hayalet ve paranormal kanıt var . Bu makale hayaletler hakkında bazı teoriler ve neden bu kadar gizemli olduklarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Sonunda şu soruyu cevaplamaya çalışıyoruz: Gerçekten hayaletler nedir?

Hayalet Ölü İnsanların Ruhlarıdır

Bu, birçok büyük din tarafından desteklenen ve yaygın olarak tutulan bir inançtır: Öldüğümüzde ruhumuz devam eder. Ancak, bütün dinler bu ruhun ölümden sonra ne yaptığı konusunda hemfikir değildir.

Çoğu Hıristiyan inancında, ruh Cennete ya da Cehenneme doğru yola çıkar ve yaşamı rahatsız etmek için etrafta dolaşmaz. Yine de, Batı kültürünün çoğunda Yahudi-Hıristiyan etkisine rağmen, çoğumuz insan ruhlarının dünyayı yürüttüğü fikrine sarıldık.

Belki bu bir başa çıkma mekanizmasıdır, belki de gittikten sonra akrabalarımıza tutunma ihtiyacımızdan doğar.

Öte yandan, yaşayan dünyada bilmediğiniz bir ruha şahit olmak pek de rahatlatıcı değildir. İnsanların ruhlarını izleyen sayısız görgü tanığı hikayesi var ve bizi daha iyi hissetmek için hepsi orada değil.

Ama bu nasıl mümkün olabilir? Öldüğümüzde başımıza ne geldiğini bilememize rağmen, bazı insanlar temel fiziğin bir rol oynadığı teorisini ortaya koyuyor.
Read More

Ekstra-Duyusal Algı Nedir?

parapsikoloji
Ekstra-Duyusal Algı Nedir? Altıncı His Nedir?

Her ne kadar bu konu bilim dünyasında çok tartışılıyor olsa da, çoğunlukla “ ESP ” veya aşırı algı algısı olarak adlandırılır . ESP Nedir? Ekstra duyusal anlamıyla “duyuların dışında” anlamına gelir - 5 görme, dokunma, duyma, koku ve tat alma duyusu.

ESP, beş duyumuzdan bağımsız olarak bilgi alma ve işleme yeteneğidir . Bu nedenle, bu fenomenin neden sıklıkla “altıncı” bir his yarattığını. Bazı bilimler, bu bilginin yalnızca akıl yoluyla alındığını söyler. Bununla birlikte, diğer bilimler, belki de bu dışsal algıyı aktaran zihin değil, belki de bağırsak, kalp veya daha da gizemli olan bir şey olduğunu savunuyorlar.

Bu boyut dışı algı ne olursa olsun, zamanın ve mekanın sınırlarına bağlı görünmüyor. Ve fiziksel nesneleri manipüle etmekten, başkalarının düşüncelerini bilmekten, geleceği görmeye kadar pek çok farklı şekil ve formları ele alıyor gibi görünüyor.

ESP veya ekstra duyusal algı, iyi bilinen bir fenomendir. Hepimiz bir nesneye dokunabilecek ve size sahibi hakkında bir şeyler söyleyebilecek insanların hikayelerini duyduk. Ayrıca, bazı kişilerin, yıllarca duymadıkları birisine yoğunlaştığı zamanlar gibi aniden bilinmeyen kanallardan ulaşabileceklerini ve o kişinin aniden aradığını da biliyoruz. Telekinezi olarak bilinen bir olgu olan nesneleri zihinleriyle taşıyabildiklerini iddia eden insanlar bile var.

Çoğu insan, bunların sahip olduğunuz veya sahip olmadığınız "hediyeler" olduğunu varsayar. Çok az kişi, aslında, çoğu insanın bazı ESP yeteneklerine sahip olduğunu ve bunun geliştirilebilecek ve geliştirilebilecek bir şey olduğunun farkında! Ekstra duyusal algınızı veya ESP'yi okuma nesneleri alanında oluşturmaya başlamak için yapabileceğiniz bazı alıştırmalar. Bir gün bir nesneyi tutup sahibi hakkında bir şeyler söyleyebilmek istiyorsanız, bu yeteneklerinizi keskinleştirmeye başlamak için iyi bir başlangıç ​​egzersizidir.
Read More

15 Eylül 2019 Pazar

Yeşil Adam Efsanesi

Yeşil Adam - Yüzü Olmayan Adam Efsanesi Nedir?

ABD'nin her bölgesinde, New Jersey Şeytanı veya Koca Ayak olsun, yerel hayaleti veya canavarı vardır. Bazıları zararsızdır. Bazıları şakacıdır. Bazıları düpedüz kötülüktür. Hepsi bölgede dolaşan hikayelerden doğar. Herkes kendileriyle karşılaştığı ve masal anlatmak için yaşadığı korkusuz bir genç ya da alçakgönüllü bir trespasser'i tanıyor.

Herkes hangi gecenin belirli saatlerinde kaçınılması gerektiğini veya hangi evlerin sorunlu ruhu barındırdığını bilir. Doğaüstü olaylara inanmayanlar bile, bu hikayeleri çevreleyen ürkütücü hislerden uzak durma eğilimindedir.
Efsane
Green Man's - (Yeşil Adam) Tüneli, Pittsburgh şehir merkezine birkaç kilometre mesafedeki PA, South Park'ta bulunan Piney Fork Yolu üzerinde yer almaktadır. Özellikle banliyö bölgesinin tenha bir bölümü, uzun yürüyüşler, piknikler ve yaz yüzüşleri için akın eden bir bölge mahallesi. Bu yol, yine de, çok ağaçlık, insanların başka bir yere ulaşmak için geçtiği bir yer. Onlarca yıldır gençler tüneli ziyaret ediyor. 

Şimdi tuz depolamak için kullanılıyor, ancak 70'lerde ziyaretçiler arabalarını sürüyor, korna çalıyor ve Yeşil Adama kendini tanıtması için sesleniyorlardı. Şanslı olsaydı, parlayan yeşil hayalet görünür ve varlığını doğrulamak için arabalarını oyalardı ya da geceleri sessiz köy yollarında yürürken, onu aydınlattığını görürlerdi. Gerçek hikaye o zamandan beri sayısız kez ortaya çıktı, ancak doğaüstü dehşeti azalttığından ve onu yalnız bir adamın gerçek trajedisi ile değiştirdiğinden, insanlar hala bu hikayenin “eğlenceli” versiyonunu söylüyor ve hala tünele akın ediyorlar. 

Read More

3 Eylül 2019 Salı

Perili ve Lanetli Nehirler

parapsikoloji
Perili ve Lanetli Nehirler

Bu dünyada birçok perili yer var ve eski binaları, mezarlıkları ve terkedilmiş bölgeleri mahvetmekle sınırlı değil. Her tür konum, paranormal - parapsikoloji,  faaliyet hikayeleri tahakkuk etmeyi başardı ve bu durumda nehirlere bakıyoruz. Oldukça peri olan yerler olmayı başaran birkaç nehir var ve işte bunlardan bazıları.

Bu perili nehir turunda ilk durağımız, aslında New Hampshire'da koşmaya başlayan Oxford County'nin kötü niyetli Saco Nehri'ne sahip olduğumuz ABD'nin Maine eyaleti. Bölgedeki çoğu insan, kökleri açık bir şekilde 1600'lerde başlayan bu su kaynağının lanetinin hikayelerini duymuştur. Her şey, dünyayı memnuniyetle karşılayan bir karısı ve yeni doğmuş bir çocuğu olan Saco kabilesi şefi Squando adlı Yerli'nin hikayesiyle başlar. Her şey olması gerektiği gibiydi, sorun çağırana kadar.

Read More

2 Eylül 2019 Pazartesi

Materyalist Parapsikoloji

parapsikoloji
Materyalist Parapsikoloji

1. Materyalist parapsikolojinin ilk varsayımları


1. Birçok insan, şu ana kadar araştırdığımız doğal yasalar sistemine uymayacağımız deneyimlere sahip. Bu deneyimler tipik olarak bilinen fiziksel bağlantılar olmadan bilgi edinmeyi içerir.

Bilgi kaynağı başka bir kişinin aklı olduğunda, telepati hakkında konuşuruz, gelecekteki bir olay olduğunda, geleceğin algısı ya da Latince'de tanınma hakkındadır. Telepati veya önyargılı bir deneyimin, aslında, genellikle iki olayın tesadüfünden veya bilinçsiz bir sonucun sonucundan daha fazla oluşmaması muhtemeldir. Olmadığı yerde bile hepimiz bir bağlantı görme eğilimindeyiz ve insan psişik, işlevlerinin çoğunun bilinçsiz olduğu ekonomik bir şekilde çalışıyor.

Read More

17 Ağustos 2019 Cumartesi

Ezoterizmin Karanlık Yüzü

parapsikoloji
Ezoterizmin Karanlık Yüzü

Ezoterizm, Yunanca esoteralar kelimesinden gelir; bu, bir iç çember, üyeleri ise Atlantis yüksek rahipleri tarafından seçilen kapalı bir çember anlamına gelir. Onlara, kimseyle konuşamadıkları mikro ve makro kozmosun en derin anlamının gizli bilimler öğretilerini aktardılar.

Daha sonra, ezoterikizm azaltılmış bir seviyede yayılmaya devam etti ve eski gizli öğretilerin sadece bir kısmı biliniyordu.

Daha sonra, orta çağlarda, ezoterikizm yasaklandı ve operasyonları büyücülükle suçlandı ve zulmedildi. Yeni ezoterizm anlayışı, 19. yüzyılın ortalarında başladı ve 20. yüzyılın sonundan itibaren, toprak kazanıyor ve şimdi bir rönesansta.

Read More

Hayvanlar ve Parapsikoloji

Parapsikoloji
Hayvanlar ve Parapsikoloji

Kedinin oturduğu halk geleneğine göre, insanlar için negatif enerjiler var, ancak köpeğin uzandığı yerde pozitif enerjiler vardır. Bu, tamamen doğru değil, diyor, üniversitesinin eğitim müdürü László Tarr Bence.

- Kedinin ve köpeğin pozitif enerji aldığı yerde, pozitif enerji ile şarj edilemeyebilir.

- Bu olabilir, çünkü her insanın titreşimi ve ayarı sağlık ve duygusal durumlarından etkilenen benzersiz bir güç alanına sahiptir. Bu nedenle, bizi bir kez inşa eden ve dolduran şey, diğer zamanlarda da bizi olumsuz etkileyebilir. Sadece çevremiz değil, gün geçtikçe değişiyoruz. Ama kedilere geri dönersek, yavru kedi ısırmaya başladığında, sesi insana enerji verir ve hatta insanın biyoenerjisini uyumlu hale getirir. Ama aynı zamanda kedinin çapkınlaşmasının, hiçbir köpeğin yapamayacağı kadar hassas bir şekilde uyum sağladığını da söylenir.

Köpekler

- Köpeklerin inanılmaz paranormal yetenekleri var çünkü çok güçlü bir beklenti ve daha sonra ne olacağını tam olarak biliyorlar. Örneğin, gecenin bir yarısı bir köpek sahiplerini uyandırdı, onları yataktan çıkardı ve bir sonraki an yatağın üzerinde asılı olan ağır avize düştü.

- Kedilerin ve köpeklerin insanların yapmadığı şeyleri hissettiği söylenir. Bu doğru mu?

- Evet, bir kedi ve bir köpek ziyaret etmeyenleri, ruhani yaratıkları veya bizim sahip olmadığımız ölü ruhları tespit edebilir. Bunu, ısı radyasyonu ve ışığındaki ince değişiklikleri algılayarak yapabilmeleri muhtemeldir. Hayvanlar, kendilerini tam olarak yönlendirmelerini sağlayan kutuplaşmış ışığı algılar, bu çok önemlidir, çünkü örneğin birkaç kilometre uzakta olsalar bile evlerini hızlıca bulabilirler. Ayrıca, insan emsallerinden çok daha gelişmiş ısı hissinden söz etmeleri gerekir. Bunun nedeni, vücut tarafından yayılan ısı dalgalarının kesin olarak algılanması, karanlıkta birbirlerini bu temelde bulmaları ve insanın anlayamayacağı şeyleri kapalı kapılar, duvarlar ve döşeme tahtalarının arkasından filtrelemeleridir.

Hayvanların paranormal yeteneklerine geri döndüklerinde, sadece insanların yapmadıklarını değil, aynı zamanda bir tehlike hissi ve hatta cesaret hissi gördüklerini görüyorlar.

- Evet, yaparlar. İngiliz bir bayan Maria Dickin , 1943'te hayvanların cesaretini bağışlayan Victoria Hayvan kolyesi olarak da bilinen Dickin Kolye'yi kurdu. 1943 ve 1949 yılları arasında 32 güvercin, 48 köpek, 3 at ve 1 kedi II verildi. II. Dünya Savaşı sırasındaki davranışları içindi. 

Hayvansal Psişizm

Hayvanlardaki psişik fenomenler bütününü ifade eden bir terimdir. Hayvanlar üzerinde sürdürülen parapsikolojik deney ve gözlemler, kimi hayvanların insanlardaki DDA yeteneklerine insanlardan daha fazla sahip olduklarını, hatta kimi psişik yeteneklerin bazı hayvanlarda beş duyu gibi doğal ve normal bir yetenek olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. ABD’li parapsikolog J. B. Rhine hayvanlar üzerinde yaptığı deney ve gözlemelerin sonucunda bazı hayvanlarda en azından şu beş psişik yeteneğin bulunduğunu saptamıştır:

1- Sevdikleri kimseler veya kendileri hakkında tehlike içeren geleceği ve doğal afetleri önceden hissetmeleri.

2- Sevdikleri birinin (insan veya hayvan) ölmesini veya zarar görmesini uzaktan hissetmeleri. (Bir Rus deneyinde karadan binlerce kilometre uzakta, denizin dibindeki bir denizaltında bulunan yavrulardan her biri öldürüldüğü an, karadaki anne tavşan acı acı bağırmıştır).

3- Sahipleri eve dönmeden, eve döneceğini, dönüş yolunda olduğunu hissetmesi.

4- Yuvalarının yolunu, kentler arası uzaklıklar söz konusu olsa da bulabilmeleri ve bu uzaklıklardan yuvalarına dönebilmeleri. (Kimi bilim adamlarına göre, köpekler, kediler, göçmen kuşlar gibi bazı hayvanlar yön bulmada dünyanın manyetik alan çizgilerinden yararlanıyor olabilirler.)

5- Psişik izleme yeteneği. (Sevdikleri hemcinslerini uzak mesafe kat ederek bulabilmeleri.)
Neo–spiritüalist görüşe göre, insanın etkisi altında kalmakla beş duyusu ile algılayamadığı birtakım ince, daha doğrusu esiri vibrasyonları kimi hayvanlar algılayabilmektedir. Bir beygirin koku ve görme alanında olmadığı halde uzaktan geçen eşini tanıması veya büyük bir deprem öncesinde örümceklerin yuvalarını, kimi hayvanların ağıllarını bırakıp kaçmaları vibrasyonel duyarlılıkların insandakinden farklı olmalarıyla açıklanabilir.
Read More

Hipnoz

parapsikoloji
Hipnoz Nedir?

Hipnoz kelimenin Yunanca kökenli hypnos (uyku) türetilmiştir, ilk o uyku benzeri devlet olduğuna inanılıyordu. Bir hipnotist hipnotist olarak adlandırılır. Bir kişinin kendini hipnotize ediyor, sonra önhipnózisról veya autohipnózisról aksi takdirde söz heterohipnózisrólolduğunu. Hipnotistin hipnotik hali bu şekilde uyarmasıdır. Sonunda, hipnozun konusu uyanır. Hipnoz sırasında, denek hipnozdan sonra bile çalışabilecek sözlü talimatlar ve öneriler alır. Bu hipnotik bir öneridir .

Hipnozun net bir tanımı yoktur, çünkü hipnoz uygulayıcıları ve hatta uygulayıcılar arasında fenomen doğası hakkında (en azından iki karşıt bakış açısı) vardır.

Read More

Dejavu

parapsikoloji
Dejavu Nedir?

Bazen birkaç dakika süren tuhaf bir his vardır. Bu, bize söylediklerimizin daha önce söylediklerimizin gerçekleştiğini, gerçekleştiğini ve hayatlarımızı neredeyse tekrar yaşadığımızı güvence altına alıyor. Bu gizemli duygu, dejavudur.

Dejavu - Paramedia olarak da bilinen Macarca'da “zaten görmüştüm”, beklenmedik, ani bir başlangıç, hiçbir geçiş olmadan başlar ve hemen tam bir yoğunlukta ortaya çıkar. Durumu bir kez yaşadığımızı hissediyoruz ve yakınlık hissi o kadar güçlü ki, bundan sonra ne olacağını bile biliyoruz. Dejavu bir dönüm noktasıdır

Synthesis Free University'nin başkan yardımcısı Laszlo Tarr Bence , "Dejavu hissi çok belirsiz, o kadar belirgin değil ve sadece birkaç dakika sürüyor, daha sonra her şey eski tekerleğe geri dönüyor" diyor .

Read More

Parapsikoloji ve Büyü

parapsikoloji
Parapsikoloji ve Büyü

Büyü mutlak amacı, insanı kendi manevi ve manevi gerçekliğine uyandırmak ve onu bütünlüğe yaymaktır. Bu nedenle, insanın daha yüksek boyutlarına ulaşmak için bir yol sunar. Bu uygulamanın ilk kısmı, insanın gizli ruhsal yeteneklerini ortaya çıkaran ve dünyanın gizli bağlantılarına ışık tutan evrensel sistemler olan hermetik geleneğin ezoterik sistemleridir. Günlük deneyimlerden çıkarılan "gizli sırları" ortaya koyuyorlar.

Aşamalı başlatma sistemlerine dayanan hermetik (büyülü) uygulama, aksi halde durmayan bilinçli deneyimi çerçeveleyen, büyülü sistemler tarafından ortaya konan bilgi aralıklarının pratik kullanımını sağlayan yöntemdir.

Read More

16 Ağustos 2019 Cuma

Parapsikoloji ve Bilim

parapsikoloji
Parapsikoloji ve Bilim Arasındaki İlişki

Parapsikoloji kavramının dönüşümü


" Kesin araştırma genellikle parapsikoloji kolektif ismi altında özetlenmiştir insanlarda Gizli tüneményeket bazen para fiziksel olanları ayırır. (Yakın Para = normal, normal bir psikolojiye ve fizik ilaveten sözcüklerinin birleşiminden yani onların fenomenlerin dışında görülen değinmektedir.) "

Bu tanım, Nándor Várkonyi tarafından 1950'lerde parapsikoloji üzerine verilmişti, bu cildin s. 91 ve tanımının o zamanın kamu algısı ile tutarlı olması muhtemeldir.

O zamandan beri, durum değişti: "Parapsikoloji" kelimesi, kesin araştırma için teknik bir terim olmaktan uzak, çoğu insan için, tüm gizli aktiviteler için, palm kehanetinden şeytani kotasyona kadar. Üstelik, içerik bakımından eskiyle çok az bağlantısı olan yeni gizemler de var (örneğin kaşık bükme, ufo deneyimi), en çok paylaşılan TV şovlarında görünmektedir.

Read More

Bioenerji Nedir?

parapsikoloji
Bioenerji Terapisi Nedir?

Biyoenerji terapisi, vücudun çakra sistemi olarak bilinen enerji sistemine giren eski bir Doğu iyileştirme şekline dayanan basit, zararlı olmayan bir tedavi yöntemidir. Yedi ana çakra vardır ve her çakra kişinin belirli bir fiziksel, duygusal ve manevi yönünü besler. Parapsikoloji konularındandır.

Çakra sistemi optimum şekilde çalışmadığında, çakranın bazılarında veya tamamındaki enerji, fiziksel ya da duygusal düzeyde hastalığa yol açacak şekilde engellenebilir. Bu enerji tıkanıklıkları hastalık gelişmeden bir yıl önce toplanabilir.

Bioenerji tamamen doğal bir terapidir ve herkes için güvenlidir. Hastalığa veya hasta koşullarına bağlı olarak geleneksel tıbbın yanında veya tek başına kullanılabilir.

Read More