Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Temmuz 2022 Salı

Parapsikoloji ve Ruhsal Yetiler


Parapsikoloji ve Ruhsal Yetiler


Tarihten günümüze metafizik hep kapalı kapılar ardında kalmıştır. Belli bir elit kısım dışında bu bilgiler gün ışığına çıkmamış, çıkarılmamıştır. Ama ne kadar saklanmaya çalışsa da, günümüze kadar bu kadim ve ezoterik bilgelik taşınmış hatta modern bilimin inceleme alanı dahi olmuştur.

Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri, kişinin kendini bilmesini ve içindeki tüm tanrısal potansiyeli çıkarması üzerine eğitimler vermekteydi. Mısır’da bu süreç iki şekilde sağlanıyordu; İsis inisiyasyonu (küçük sırlar, arcana minor) ve Osiris inisiyasyonu (Büyük sırlar, arcana major).
Köken olarak Mısır’dan sonra diğer kültürlerde de bu inisiyasyon süreçleri devam etmiş, yüzyıllarca bilgelerin yetişmesine vesile olmuştur. Ancak materyalist çağlara giriş ve bu merkezlerin tek tek yok olmasıyla bu bilgiler gizlenmiş, bilimden uzaklaşmış hatta felsefeden bile çekilip alınmıştır.

Aynı şekilde birçok kültürde bunlara dair örnekler ve deneyimler mevcuttur. Hint aiçvaryaları bize kendi ruhsal güçlerimiz hakkında bilgi vermektedir. ‘Aiçvarya’, bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir.
Hint Aiçvaryalar’ı 7 bölüm halindedir.
1. Amma: Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak.(Telekinezi)
2. Lghima: Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek.(Levitasyon)
3. Prapte: Zaman sınırlarını aşarak, çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli.(Astral seyahat ve telepati)
4. Prakamya: İrade yolu ile gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçmek.
5. İçitritva: Maddelerin özelliklerini değiştirme.(simya)
6. Sohtart: Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek.(Medyomluk)
7. Atartvaç: Görünmez olabilmek.(Demateryalizasyon)
Parapsikoloji
Kuantum fiziğinin bu olguları tekrar gündeme getirmesinden önce, hızla yükselişe geçmiş bir bilimdalı (Bazı bilim adamları tarafından hala bilim dalı olarak kabul edilmez) bu yetileri ve ruhumuzun sınırlarını araştırmaya başlamıştır. Bu bilim dalı Parapsikoloji’dir.
Parapsikoloji terimi, para ve psikoloji olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Bu terimin anlamı “psikoloji ötesi”dir. Yani psikolojinin alanına girmeyen olağan üstü psikolojik deneyimleri kapsar. Bu isim ilk kez 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır.
Psişik yetileri konu alan kuruluşlar 1882’lerden başlamıştır. 1934 de Dr. Rhine tarafından hızlandırılmıştır. Parapsikoloji, kişilerin ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır.
Özel laboratuarlarda yapılan deneylerle teyit edilerek, ilerleme kat edilmektedir. Özellikle askeri güçlerin ilgisini çeken bu dalın, tarih boyunca parapsikolojik savaşlara da neden olduğu söylenmektedir.


Bu dalları araştıran parapsikoloji bilimi belli modern aletlerle ölçümler yapmayı ve bunları geliştirmek için yöntemler üretmeyi başarmıştır. Parapsikoloji, insanın biyolojik bir makineden fazlası olduğunu gözler önüne sermesi ve insanın kendini keşfetmesi yönünden çok önemli bir bilimdalıdır.
Parapsikoloji araştırma merkezleri bulunan ülkeler: Başta Rusya, ABD olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre
Parapsikoloji araştırma laboratuarları bulunan ülkeler: ABD, Almanya, Japonya, İskoçya, Fransa, İtalya
Resmi kuruluşların yanında gayri resmi kuruluşlar da bulunmaktadır.
Parapsikoloji kuruşlarının incelediği bazı dallar şunlardır:
Duyu Dışı Algılama (ESP):Telepati, Durugörü (klervoyans)ÖnseziRüyada ESPHipnoz ve hipnoz altında ESP,Hayvanlarda ESPDuruişitiPsikometri
Psikokinezi (PK);Telekinezi
Bitkilerde Parapsikoloji
Levitasyon
Işınlanma (teleportasyon)
Paranormal şifacılık ve cerrahi
Paranormal teşhis ve otoskopi
Alteraskopi, telemnezi
Gezici durugörü
Astral seyahat Beden enerji merkez ve alanları;Çakralar ve auralarEnerji bedenleriKirlian fotoğrafçılığıBiyokozmik enerji ve psikotronik bilimGeller etkisiŞuurlu beden kontrolleriDeğişik şuur halleri (ASC)
Tekinsiz ev fenomeni
Kendiliğinden psikokinezi
Düşünce fotoğrafçılığı
Gözsüz görüş
Radyestezi ve radyonik bilim
Telkinbilim
Psişik arkeoloji
Geçmişin bilinmesi

Bu inceleme alanları ve ruhsal yetilerimizin kabaca açılımları aşağıdadır. Burada parapsikolojinin alanlarını üstten incelediğimiz için tüm detaylarına bakmayacağız. Her bir yeti başlı başına bir kitap olacak kadar derindir.


Read More

10 Ekim 2019 Perşembe

Premonisyon Nedir?

parapsikoloji
Premonisyon Nedir?

Premonisyon, meydana gelecek olayları akla dayalı bir nedeni olmayan bir huzursuzluk, bir gerginlik, bir kaygı vb. gibi duygu hâlleriyle belli belirsiz bir biçimde hissetme fenomenine Metapsişik’te verilen addır.

Parapsikoloji'de ise bu tür fenomenler için daha ziyade “felaket belirtisi” terimini kullanılır. Bu paranormal fenomen Türkçede önsezi olarak bilinir.

Premonisyonların daha ziyade felaket, ölüm, tehlike gibi, olumsuz sayılan olaylardan önce belirdiği görülmektedir.
Read More

Transfigürasyon Nedir?

parapsikoloji
Transfigürasyon Nedir?

Transfigürasyon, metapsişik terminolojide kullanılan bir terim olup, ruhsal irtibat sırasında medyumun yüz hatlarının ve tavırlarının değişmesine verilen addır. Bu olayda medyum irtibatta bulunduğu bedensiz varlığın son bedenlenmesindeki (reenkarnasyonundaki) özelliklerini yansıtacak biçimde değişir, tümüyle başkalaşır. Kimi hallerde sesinin de değiştiği görülür. Bu tür olaylara kimi yazarlarca posesyon olarak, Spiritüalizm’de ise “enkarnasyon medyumluğu” olarak adlandırılan, bedensiz varlığın medyumun bedenine tam anlamıyla hakim olduğu durumlarda rastlanır.

Antik çağda Yakındoğu ve Ege havzasındaki trans uygulamalarında genellikle bu tür bir medyumluk sözkonusu olmuştur. Obsesyona yakalanma tehlikesinin çok yüksek olduğu bu medyumluk türü halen Afrika ve Latin Amerika tapınaklarındaki (kültlerindeki) ayinlerde görülmektedir.

Transfigürasyon sözcüğü kimi yazarlarca İsa Peygamber’in çarmıha çakılmasına ilişkin bir iddiayı dile getirmek üzere de kullanılmaktadır. Gnostisizm zamanından günümüze kadar süregelmiş, pek inandırıcı bulunmayan bu iddiaya göre, çarmıha çakılan kişi İsa Peygamber’in kendisi değildi, yüzü onun yüzüne dönüştürülmüş başka bir kişiydi.
Read More

9 Ekim 2019 Çarşamba

Hava Durumu Kontrolü

parapsikoloji
Hava Durumu Kontrolü

Hava kontrolü, kişinin hava düzenlerini etkilemesine izin veren bir güçtür. Bu güç genellikle taşıyıcı tarafından ergenliğe girinceye kadar bilinmez. Bu, duygularla yakından bağlantılı bir güçtür. Bu güce sahip bir kişi sinirlenirse, hava genellikle bunu istese de istemese de şiddetli fırtınalara neden olacak şekilde yansıtır.

Bu gücü kontrol etmek zordur ve bu insanların duygularını iyi kontrol etmeyi öğrenmeleri zordur. Bunlar güçlerinden kurtulmak isteyebilecek en büyük kişiler. Yaşamlarını çok stresli buluyorlar ve çevrelerindeki insanlara güçleri hakkında bilgi edinmeleri çok zor.

Read More

23 Eylül 2019 Pazartesi

Psişik Yetenekler

gizli bilimler
Psişik Yetenekler

Ruhunuzun fiziksel duyularınızı nasıl algıladığına dair beş bölümlük bir dizinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Etrafınızdaki fiziksel olanın ötesinde olanı görebilme yeteneğini tartıştık. İçgörü iyi bilinen bir fenomendir ve genellikle Altıncı Anlam, Üçüncü Göz veya psişik yetenek olarak adlandırılır. İnsanın varoluş düzleminde ses, ruhsal deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Mesela, müzik hiç olmadığı kadar popüler olmamıştı. Müşterileriyle birlikte bir şekilde veya başka bir ses terapisini kullanan çok sayıda şifa uygulayıcısı vardır. Davul çevreleri gibi sese dayalı faaliyetler, insanlarla kendileri ve kaynaklarla bağlantı kurmanın bir aracı olarak yerli toplulukların dışındaki popülerlik kazanıyor. 

Her ruh bir ton verir ve tüm yüksek titreşimli öz varlıklar sesinizle sizi tanır. Fiziksel olarak insan vücudunda çok fazla yoğunluk var. İçinizde olan Işık, yüksek frekans aralığına sahiptir. Bu, ruhunuzun kendisini hizaya soktuğu şey. Başka bir ruhun tonunu fiziksel kulaklarınızla duyamazsınız - yalnızca ruhunuzda duyabilirsiniz. Enerji göremediğiniz zaman bile mevcuttur. Hiç bir grup havai elektrik kablosunun altında durdunuz ve bir haşhaş ya da uğultu sesi duydunuz mu? Bu teller çoğu insanın her gün kullandığı enerji akımlarını taşıyor, ancak enerjiyi göremiyorsunuz. Duygular fiziğe dayanan duyusal sistemdir. Duygular çoğunlukla sığ ve dalgalanır, etrafınızdakiler tarafından kolayca değiştirilir ve etkilenir. Buna karşılık, ruhun duygusal duyusal sistemi derinden rezonans eden bir deneyimdir. Sizinle yaşamdan ömre, varoluştan varoluşa taşınan tecrübedir. Bunlar sizi hareket ettiren, değiştiren, değiştiren ve genişleten duygular.
Read More

17 Eylül 2019 Salı

Kuantum ve Telepati

parapsikoloji
Kuantum ve Telepati İlişkisi

Birkaç yıl önce, bir deney Hindistan'daki bir test konusunun konuşma yapmadan ya da yazmaya gerek kalmadan Fransa'daki biriyle iletişim kurmasına izin verdi.

O yılın ilerleyen saatlerinde başka bir grup, iki kişinin bir video oyunu oynamak için zihinlerini kullanarak işbirliği yapmalarını sağlayan telepati bir arayüz geliştirdi.

Ancak, teknoloji araçlarımız için bu telepatik yöntemler, çoğumuzun hayatımızın bir noktasında yaşadığı psişik telepati ile kıyaslandığında benzer görünüyor. Kuantum dolaşımı boşluğu kapatır mı?

Beyin-beyne iletişimi veya çoğumuzun telepati dediğimiz şey, günümüzde kullandığımız teknoloji için daha gelişmiş ve kullanışlı arayüzler oluşturmak için geliştirilmektedir. Şu anda oldukça yavaş olmasına rağmen, bu arayüzler yakında kablosuz cihazları telepatik olarak manipüle etmek, protezleri kontrol etmek ve yeni yollarla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Beyinlerimiz hafıza, komut ve fikir haline gelen elektriksel sinyalleri ileten karmaşık bir nöron ve sinaps ağıdır. Ve bu nöronlar veriyi ileri geri ilettiğinde, sırayla beyin dalgaları ya da beynin farklı bölümlerinde bilgiyi toplayan ve aktaran senkronize salınımlar yaratırlar.

Fizikçiler, kuantum fiziği ile bilincimiz arasında bir bağlantı olabileceğine dair hackneyli bir teoriye dönüşmekten hoşlanmazlar; Bununla birlikte, bir bağlantıya dair kanıtların arttığı görülüyor.

Einstein, "uzaktan ürkütücü eylem" olarak nitelendirdiği en büyük kuantum dolandırıcılık hayranı değildi, çünkü genel görelilik teorisine uymuyordu. Ancak kuantum dolanması, kuantum hesaplama için kullanılan kanıtlanmış bir kavramdır ve bazı fizikçiler, bilincimizde rol oynayabileceğine inanmaktadır.
Read More

Uzaktan Görüntüleme

parapsikoloji
Parapsikoloji ve Uzaktan Görüntüleme 

Uzaktan izlemenin gücü benzersizdir, çünkü gelişmiş bir bellek gerektirir.

Temel olarak fotoğraf hafızası ile aynıdır, ancak beyin bir oda veya alan boyunca hareket ederken öğeleri veya insanları izleyebilir.

Bu, yeni unsurlar tanıtılıncaya kadar çalışır ve izleyicinin her şeyi net bir şekilde görebilmek için ikinci kez bakması gerekir. Beynin etraflarında olan her şeyi kaydetmesi sadece bir bakış alır.
Read More