Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Vefk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Kasım 2019 Perşembe

Ayetel Kürsi Vefki

Ayetel Kürsi Vefki ve Faydaları 

Abdestli olarak bir kağıda yazılıp üzerinizde taşıyın.

vefk

vefk 1

Read More

14 Ekim 2019 Pazartesi

Zalimi Perişan Eden Vefk

Zalimi Perişan Eden Vefk

Müzilli ismi şerifini şu beşli vefkini Zalim ve cebbar bir kişinin evini harap etmek ve insanlara zulüm eden zalimi hastalandırmak istersen: Muzilli ismi şerifinin beşli vefkini, Arabi ayın son Salı günü, birinci saat olan Merih saatinde bir kağıt üzerine yazdıktan sonra 770 defa ''Ya Muzilli'' ismini vefkin üzerine oku. Daha sonra bu vefki o zalimin duvarına veya mekanına gömersen, en kısa zamanda hastalandığını ve evininde harap olduğunu Allah c.c. ın izniyle görürsün.

Vefkin yapılışı: Muzilli ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 770 adedini alır ve 60 çıkarırız.kalan 710 adedini beşli vefkin kaidesine göre 5 e böleriz. Harici kısmet 142 adedini vefkin birinci hanesine yazar ve birer zamla vefkin son hanesine kadar giderek beşli vefki tamamlarız. Matlubun anasırı toprak olduğu için vefkin toprak unsuru şeklini yaparız.


Read More

Haber Alma Vefki

Haber Alma Vefki

Önemli bir işten haber almak için: Aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra vefkin üzerine (Kef Ha Ya Ayın Sat)

Ayeti kerimesini 1000 defa oku. Okuma esnasında hatem önünde olsun. Adet tamamlandıktan sonra, vefki başının altına koyup uyursan, o gece içinden geçirmiş olduğun her şeyden Allah Teala nın izniyle haber alırsın.

Read More

İstihare Vefki

İstihare Vefki

Bilmesini ve herhangi bir işinin akıbetinin hayır olup olmadığını öğrenmek isteyen kimse aşağıdaki üçlü vefkin etrafına yine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp 45 kerede okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden kıbleye veya sağ tarafına dönerek yatarsa rüyasında kendisine murad ve matlubu ne ise gösterilir;

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve kezâlike nürî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel erdi ve liyekûne minel mukınîn* Velemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehû rabbühû kâle rabbi enzur ileyk* İnnâ a’taynâkel kevser* Fe salli li rabbike venhar* İnne şânieke hüvel ebter*

Gerekirse bu istihare üç gece tekrarlanabilir.

Okuma tamamlandıktan sonra vefk muska gibi bükülerek yastığın içine konur.

Read More

10 Ekim 2019 Perşembe

Sevdiğin Erkekle Evlenmek için Vefk

Vefk
Sevdiğin Erkekle Evlenmek için Vefk Yapımı


Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa tuncina duası okunur.

Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir.

Read More

15 Haziran 2019 Cumartesi

İki Kişiyi Ayırmak için Yapılan Büyü

büyü
İki Kişiyi Ayırmak için Yapılan Büyü

Ayırma Büyüsü Kişileri birbirlerinden ayırmak, sevgiliyi veya eşleri ayırma amacıyla yapılan çalışmaların tamamı ayrıma büyüsü olarak bilinir.

Soğutma büyüsü ve vefk tılsımları ile iki kişi soğutmak için yapılacak gerçek uygulamlardır. Bir kişiyi birinden ayırma için yapılan duadır. Örnek; istemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.İki kişiyi ayırmak, soğutmak ve birbirinden uzaklaştırmak için okunur.

Merih ve Zuhal saatleri uygundur(Tefrik, buğuz, adavet saatlerinde) Her gün …..defa okunur. Sadece hak edene yapalım diyorum, haksız uygulamalar sahibine geri döner artık biliyoruz. Araf suresi 120.ci ayettir.
Read More

20 Mart 2019 Çarşamba

Büyük İşler Başarma Vefki

vefk


Büyük İşler Başarma Vefki

Önemli ve büyük işler başarmak için yapılacak vefktir.


vefk 1

Read More

Düşmanı Öldürmek için Vefk

vefk


Düşmanı Öldürmek için Vefk


Düşmanı öldürmek için yapılacak vefk, tılsımdır.



vefk 1

Read More

Üçlü Vefk

Vefk


Üçlü Vefk Yapımı


Her vefk, en boy ve kuturlardan meydana gelir. Üçlü toprak unsuru vefki: 2, 9, 4 birinci satırı, 7, 5, 3 ikinci satırı, 6, 1, 8 üçüncü satırlarıdır. 2, 7, 6 birinci dıl’ı, 9, 5, 1 ikinci dıl’ı, 4, 3, 8 üçüncü dıl’ı dırlar. Üçlü vefkin 2, 5, 8 sağ kuturu, 4, 5, 6 sol kuturudur.

Toprağa mensup olan üçlü vefkin aslı ve temeli budur:


Vefk 1

Üçlü vefkte miftah (Başlangıç) ve muğlak (Son) hanesinin toplamı olan 1 + 9 = 10 sayısının yarısı vasat (Orta) hanesidir. Üçlü vefkin vasatı beş (5) muğlağı dokuz (9) olduğuna göre beş (5) i dokuz (9) ile çarparsak çıkan 45 adedi üçlü vefkin mesahe (Kenar hanelerinin toplamı) sidir. Her vefkte olduğu gibi üçlü vefkinde sekiz (8) muhtelif makamı olup, bu sekiz kaide şöyledir:

Miftah: Anahtar veya başlangıç olup üçlü vefkin birinci (1.) hanesidir.

Muğlak: Son hane olup üçlü vefkin dokuzuncu (9) hanesidir.

Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 9 + 1 = 10 dur.

Vefk: Bir dılı’ veya satırın toplam adedidir. Üçlü vefkte dılı’ veya satırın toplamı onbeş (15) dir.

Mesahe: Bir vefkte bulunan bütün dılı’ların veya satırların toplam adedidir. Üçlü vefkin mesahesi 15 × 3 = 45 tir.

Zabit: Bir dılı’ ve bütün vefkin toplamıdır. Üçlü vefkte zabit 45 = 60 tır.

Ğaye: Zabit adedin iki mislidir. Üçlü vefkte zabit 60 + 60 = 120. dir.

Asıl: Ğayenin Muğlak veya kutup adediyle çarpımından çıkan adettir. 120 × 9 = 180 dir. Bütün vefklerde asıl ğayeye hüküm eder. Her vefkin ğayeside vefkin diğer hanelerine hükmeder. Üçlü vefkin dört anasıra göre tanzim edilmiş şekilleri vardır. Yapacağın amel ateşe bağlı ise üçlü vefkin ateş unsuru şeklini, toprağa bağlı ise toprak unsuru şeklini, havaya bağlı ise hava unsuru şeklini ve yapacağın amel suya bağlı ise su unsuru şeklini tanzim edersin. Üçlü vefkin aslı ve temeli topraktır. Üçlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri budur.

Ateş unsuru vefki: Bu vefkin anasırı ateş, yönü doğu ve tabiatı ise kuru sıcaktır.

Üçlü ateş unsuru vefki budur:

Vefk 2

Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Ateş harfleri:



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve in minkum illâ varidühâ kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. Elif he tı mim fe şın zel.

Üçlü toprak unsuru vefki: Bu vefkin anasırı toprak yönü güney olup, tabiatı ise kuru soğuktur.

Üçlü toprak unsuru vefki budur:

Vefk 3

Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Toprak harfleri:



Bismillâhirrahmânirrahîm. Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdü kum ve minhâ nuhricükum târaten ve uhrâ. Be vav ye nun sat te dat.

Üçlü hava unsuru vefki: Bu vefkin anasırı hava ve yönü batı olup, tabiatı ise nemli sıcaktır.

Üçlü hava unsuru vefki budur:
Vefk 4

Üçlü hava vefkinin Ayeti kerimesi ve hava harfleri:



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nufiha fîs sûri fecema'nâhüm cemâ. Cim ze kef sin kaf se zı.

Üçlü su unsuru vefki: Bu vefkin anasırı su ve yönü kuzey olup, tabiatı ise nemli soğuktur.

Üçlü su unsuru vefki budur:

Vefk 5

Üçlü su vefkinin Ayeti kerimesi ve su harfleri:



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ minel mâ-i külli şeyin hattâ efelâ yü'minûn. Dal ha lam ayın ra hı ğayın.
Read More